Звіт про наукову та науково-технічну діяльність чинний від 2012 сфера застосування icon

Звіт про наукову та науково-технічну діяльність чинний від 2012 сфера застосуванняНазваЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність чинний від 2012 сфера застосування
Сторінка1/4
Дата конвертації08.08.2014
Розмір0.67 Mb.
ТипЗвіт
джерело
  1   2   3   4

СТВНЗ 19.2-0:2012

стандарт вищого навчального закладу


СТВНЗ 19.2-0:2012

ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Чинний від 2012- -


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт поширюється, на звіти про наукову та науково - технічну діяльність наукових структурних підрозділів, які подаються в науково-дослідну частину, та звіт про наукову та науково-технічну діяльність університету за звітний період.
  1. Цей стандарт обов’язковий до застосування усіма науковими структурними підрозділами Університету.
  1. Стандарт розроблено на підставі наказу Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 18.11.2011 №1327, ДСТУ 3008-95; ДСТУ 3278-95; ДСТУ 3973-2000.
 1. ^ НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

  1. У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1327 від 18.11.2011 р. щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності ;

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.


 1. ^ ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА СКОРОЧЕННЯ

  1. У цьому стандарті використано терміни та їх визначення:

наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність , спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність , спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій, її основними формами є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання;

фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку;

прикладні наукові дослідження – наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей;

наукова робота – дослідження з метою одержання наукового результату - нове знання, одержане в процесі наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття;

науково-технічна робота - дослідження з метою одержання науково - практичного результату - нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок,закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у спільну практику. Науково – практичний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту конструкторської або технологічної документації на науково – технічну продукцію , натурного зразка ;

науково-технічна продукція – науковий або науково-прикладний результат науково-технічної діяльності, що має корисні властивості і призначений для застосування споживачем.


  1. Скорочення


^ НДДКР – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи;

НДР – науково-дослідна робота;

ННТР – наукові та науково –технічні роботи ;

^ НР – наукові роботи;

НТР – науково – технічні роботи;

НТП – науково –технічна продукція;

НДЧ – науково – дослідна частина;

ВНЗ – вищий навчальний заклад.


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Науково-дослідна частина (НДЧ) підбиває підсумки за звітний період на підставі звітних документів:

- звіт про наукову роботу наукових підрозділів ;

- анотовані звіти по закінченим науково-дослідним роботам (за зразком встановленим Міністерством освіти і науки,молоді та спорту).

  1. Звіт складається українською мовою. Звіт виконується машинним способом ( за допомогою комп’ютерної техніки).Звіт оформлюють на білому папері формату А4 ( 210х297) з полями зверху та низу по 20мм, зліва 25мм, справа 15мм та електронному вигляді на CD-RW у редакторі Word (версія 6,0 або вище) шрифтом Times New Roman розміром 12 з міжрядковим інтервалом - 1.

  2. Форма титульного аркушу представлена в додатку А.

  3. Нумерація розділів звіту здійснюється римськими цифрами. Приклад змісту звіту представлено в додатку Б.
 1. ^ ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВІТУ

  1. Структура звіту

   1. Звіт про наукову діяльність містить :

- титульний аркуш;

- основну частину;

- заключну частину;

- додатки.

   1. Структурні елементи звіту:

І Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності підрозділу.

ІІ Визначні результати фундаментальних досліджень, зокрема наукові досягнення світового рівня .

ІІІ Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

IV Розробки, які впроваджено у звітному році.

V Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у звітному році у зарубіжних виданнях.

VІ Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених .

VII Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками.

VIII Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями.

IХ Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук.

Х Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб.

ХІ Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

ХІI Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів.

ХIII Розвиток матеріально-технічної бази досліджень.

XIV Заключна частина.

  1. У додатках наводяться:

- показники наукової та науково-технічної діяльності;

- інформація щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок;

- акти впровадження розробок;

- описи найбільш ефективних розробок.


 1. ^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗВІТУ

  1. У розділі I Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності підрозділу. (необхідно відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності підрозділу у звітному році тощо):

а) коротка довідка про науковий підрозділ (до 7 рядків);

б) основні пріоритетні наукові напрями підрозділу (до 7 рядків);

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні три роки);

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки, відповідно до таблиці

Категорії

робіт

За два роки до звітного року

За рік до звітного року

Звітний рік

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

ФундаментальніПрикладніГоспдоговірнід) захист кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту НДЧ; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, за якою одержані результати).

  1. У розділі II Визначні результати фундаментальних досліджень, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати по закінчених у звітному році науково-дослідних роботах (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування; додати оцінку рівня дослідження і характеристику його наукової та практичної значимості);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротку характеристику наукового результату та його значимість).

  1. У розділі ІІІ Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати по закінчених у звітному році науково-дослідних роботах (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву розробки, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування; додати оцінку рівня розробки і характеристику її наукової та практичної значимості).

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротку характеристику наукового результату, його значимість та практичну цінність).


  1. У розділі IV Розробки, які впроваджено у звітному році (відповідно до таблиці):
№ з/п

Назва та автори розробки

Показники результативності, переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата впровадження

Результати, які отримано науковою установою від впровадження
  1. У розділі V Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у звітному році у зарубіжних виданнях, за формою:
№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

2

^ Статті, підготовлені до друку

1

2
  1. У розділі VІ Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).


Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:


Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

відсотків

Кількість молодих учених, які працюють у підрозділі

Відсоток молодих учених, які залишаються у підрозділі після закінчення аспірантури

Звітний рік

  1. У розділи VII Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (центри колективного користування, центри трансферу технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).

  2. У розділі VIII Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).


Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати та публікації

  1. У розділі IX Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків). (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).

  2. У розділі Х Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).

  3. У розділі ХІ Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.( коротко зазначити які використовуються електронні бази даних та інформація про патентну діяльність)
  1. У розділі ХІI Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).

  2. У розділі ХIІI Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

^ Навести дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:
п/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна походження

Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується підрозділом

Вартість,

дол. США або євро

1

2

3

4
  1. У розділі XІV Заключна частина

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення.


 1. ^ ВИМОГИ ДО ДОДАТКІВ
  1. В додатках представляються наступні дані:

- показники наукової та науково-технічної діяльності за останні три роки ( у вигляді таблиці згідно Додатку В);

- інформація щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок( у вигляді таблиці згідно Додатку Г);

- описи найбільш ефективних розробок (згідно Додатку Д ;

- акти впровадження розробок у виробництво та навчальний процес;

- презентації розробок виконані в програмі Microsoft PowerPoint.


 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність за додержання умов встановлених у стандарті звіт про наукову та науково-технічну діяльність несе завідуючий кафедри.


 1. РЕСУРСИ

Для здійснення діяльності відповідно до вимог цього стандарту вищого навчального закладу керівництвом ХНАДУ повинні бути виділені наступні ресурси:

− цей с стандарт в електронному вигляді на сервері ХНАДУ;

− персональний комп'ютер, принтер і канцелярські товари для оформлення документації;

− інформаційні ресурси.


 1. КОНТРОЛЬ

Контроль виконання вимог цього стандарту покладається на начальника НДЧ.
^ ДОДАТОК А

(довідковий)
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(ХНАДУ)
61002, м. Харків, вул. Петровського, 25;

тел. (057) 707 37 22;
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник ректора з наукової роботи, д-р техн. наук, проф.
___________ В. О. Богомолов
« » _________ 20 ___ р.

ЗВІТ

^ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО –ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

КАФЕДРИ за звітний рік


Декан факультету

канд. техн. наук, проф. (підпис) А. Левтеров

(дата)

Зав. кафедрою,

д-р. техн. наук, проф. (підпис) О. Алексієв

(дата)

2012

Рукопис закінчено 25 листопада 2012 р.
  1   2   3   4Схожі:

Звіт про наукову та науково-технічну діяльність чинний від 2012 сфера застосування iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність Чернігівського державного технологічного університету у 2012 році Доповідає проректор з нр казимир Володимир Вікторович Коротка довідка про чдту
Нформація про наукову та науково-технічну діяльність Чернігівського державного технологічного університету у 2012 році
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність чинний від 2012 сфера застосування iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №12, ст. 165, 1993 р., №17,...
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність чинний від 2012 сфера застосування iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №12, ст. 165, 1993 р., №17,...
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність чинний від 2012 сфера застосування iconПоложення (норми) чинного Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність чинний від 2012 сфера застосування iconПоложення про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт чинний від 2012 сфера застосування
Цей стандарт встановлює єдині вимоги до порядку виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у Харківському національному...
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність чинний від 2012 сфера застосування iconЗакон україни про наукову І науково-технічну експертизу
Поняття наукової і науково-технічної експертизи Наукова і науково-технічна експертиза це діяльність, метою
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність чинний від 2012 сфера застосування iconПостанова Кабінету Міністрів України від " " 20 № положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти України
Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про інтелектуальну власність”,...
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність чинний від 2012 сфера застосування iconЗакон україни про наукову І науково-технічну діяльність

Звіт про наукову та науково-технічну діяльність чинний від 2012 сфера застосування iconЗакон україни про наукову І науково-технічну діяльність

Звіт про наукову та науково-технічну діяльність чинний від 2012 сфера застосування iconНаказ № /2 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
Підвести підсумки наукової та науково-технічної діяльності кафедри за 2013 рік і підготувати інформаційний звіт про наукову та науково-технічну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи