Досвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті Семенов М. А icon

Досвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті Семенов М. АНазваДосвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті Семенов М. А
Дата конвертації05.08.2014
Розмір71.5 Kb.
ТипДокументи
джерело

Досвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті

Семенов М.А.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
У роботі описується досвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті. Показано, що для організації дистанційного навчання в університеті та створення системи управління якістю необхідно використовувати системний підхід. Розглянуто концептуальні підходи до побудови системи управління якістю дистанційного навчання в університеті. Визначено основні процеси: формування та управління змістом дистанційного навчання, управління навчальним процесом, моніторинг якості та зворотній зв’язок.

^ Ключові слова: дистанційне навчання, управління якістю, управління якістю дистанційного навчання.

В работе описывается опыт создания системы управления качеством дистанционного обучения в университете. Показано, что для организации дистанционного обучения в университете и при создании соответствующей системы управления качеством необходимо использовать системный подход. Рассмотрены концептуальные подходы построения системы управления качеством дистанционного обучения в университете. Определены основные процессы: формирование и управление содержанием дистанционного обучения, управление учебным процессом, мониторинг качества и обратная связь.

^ Ключевые слова: дистанционное обучение, управление качеством, управление качеством дистанционного обучения.

This research describes the creating experience of the university control system of distance learning quality. It is shown that it is necessary for the organization of distance learning at the university. It is necessary to use a systematic approach to create an appropriate quality management system. Conceptual approaches of building a system of quality management of distance learning at the university considered. The main processes defined: the formation and management of distance learning content, management of educational process, quality monitoring and feedback.

Keywords: distance learning, quality management, quality management of distance learning.
Сьогодні можна констатувати факт, що розвиток нових технічних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій створює всі передумови для успішного впровадження дистанційного навчання в практику організації навчального процесу університетів. Проте аналіз досвіду впровадження та стану організації дистанційного навчання в Україні доводить, що існуючі можливості використовуються не повною мірою. Однією із спроб відповіді на питання „чому це так?” є допущення, що існує пряма залежність успішності впровадження дистанційного навчання в університеті від наявності та функціонування відповідної системи управління якістю дистанційного навчання. Соціологи засвідчують, що професорсько-викладацький склад університетів за інерцією вважають систему дистанційного навчання такою, що не забезпечує відповідну якість навчання. Вони вбачають у цьому особисті загрози внаслідок впровадження дистанційного навчання (втрати навантаження, заробітної платні та навіть робочого місця). Усе це збільшує значущість та актуальність завдання побудови прозорої та зрозумілої системи організації та управління якістю дистанційного навчання, яка б відображала управлінські вимоги до організації дистанційного навчання в університеті та враховувала інтереси усіх учасників процесу та також існуючі ресурси та можливості.

Таким чином, мета даного дослідження: на прикладі окремого вищого навчального закладу показати функціонування системи управління якістю дистанційного навчання. Загальні норми організації та науково-методичного забезпечення дистанційного навчання задані в [1]. Положення має вимоги до наявності системи контролю якості дистанційного навчання, але не має положень щодо забезпечення якості організації дистанційного навчання.

Теоретичні, методологічні та фундаментальні концепції та підходи до організації якісного дистанційного навчання в університеті викладені в працях В.Ю. Бикова, В.М. Кухаренка, П.В. Стефаненка та інших [3,4,6].

Інноваціям, використанням масових відкритих дистанційних курсів присвячено роботу [5] В. М. Кухаренка, але це висовує ще більше питань про нормативні, організаційні та управлінські дії щодо їх впровадження в Україні.

Заслуговує на особливу увагу досвід організації дистанційної освіти та дистанційного навчання в університетах, представлений у працях провідних російських науковців, зокрема О. О. Андрєєва, В. Г. Кінєлєва, В. І. Солдаткіна, Є. С. Полат та інших. О. О. Андрєєв, В. Г. Кінєлєв та В. І. Солдаткін описали в багатьох наукових працях не тільки теоретичні, педагогічні та філософськи основи дистанційного навчання, але й практичні, теоретико-методичні поради щодо організації дистанційної освіти та дистанційного навчання, зокрема на основі досвіду Російського порталу відкритої освіти [8, 9]. Є. С. Полат розробляла питання визначення ефективності дистанційного навчання [2].

Моніторингом інформаційно-комунікаційних технологій займалися такі знані науковці, як В.Ю. Биков та О.М. Спірін [7, 10]. Перший дослідив можливості системи моніторингу рівня навчальних досягнень з використанням інтернет-технологій, другий розробив критерії якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Окремі питання управління якістю дистанційного навчання на основі різних підходів розглядали О.Б. Журавльова, Б.І. Крук та О.Г. Соломіна [11].

Як один з аспектів побудови системи управління якістю дистанційного навчання в університеті можна вважати створення внутрішньо-університетської нормативної та регуляторної бази, опис досвіду якої можна знайти в [12].

Аналіз існуючих досліджень свідчить про актуальність системного підходу до створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті.

Концепція створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті базується на таких принципах:

система управління якістю дистанційного навчання відповідає місії університету, стратегії розвитку як самого університету так й розвитку дистанційного навчання в університеті;

система управління якістю дистанційного навчання в університеті будується на основі внутрішніх університетських стандартів якості освіти;

забезпечення якості навчання є пріоритетним напрямом розвитку університету, усі співробітники університету усвідомлюють місію та роблять все можливе для створення та функціонування системи забезпечення якості дистанційного навчання;

система управління враховує максимально можливу адаптацію та урахування вимог та інтересів усіх учасників процесу;

використання компетентнісного підходу до формування змісту дистанційної освіти;

максимальна, наскільки це можливе, практична спрямованість дистанційного навчання;

використання зворотного зв’язку.

Перша підсистема системи управління якістю дистанційного навчання керує процесом формування змісту дистанційного навчання. Зміст дистанційного навчання базується на змісті навчальних програм для звичайного навчання за денною формою. Підсистема управління якістю планування навчального процесу адаптує навчальні плани для дистанційного навчання з урахуванням університетських стандартів якості, компетентнісного підходу та замовлення роботодавців, особливостей нормування навчального навчання студентів для дистанційного навчання та забезпечення підтримки навчального процесу професорсько-викладацьким складом та допоміжним та інженерно-технічним персоналом.

Друга підсистема регулює навчальний контент дистанційних курсів, його адаптацію для дистанційного навчання. Підсистема містить рамочні вимоги до навчального контенту, опис процедури його підготовки, експертизи та використання в навчальному процесі.

Третя підсистема керує навчальним процесом. Система передбачає вибір методик, траєкторій навчання, сам вид навчання (синхронних або асинхронний) відповідно до індивідуальних особливостей студентів, адаптацію навчального процесу до існуючих вимог. Обираються методи та засоби практичної підготовки, формування професійних компетентностей.

Підсистема моніторингу якості організації процесу дистанційного навчання. Передбачає оцінку якості роботодавцями, викладачами та студентами. Для моніторингу використовуються як об’єктивні показники якості, так й експертна та суб’єктивна оцінки.

Інший елемент системи проводить оцінку та управляє самою системою управління якістю на основі зворотного зв’язку.

Подальші дослідження буде присвячено деталізації зазначених підсистем.
Список використаних джерел


 1. Положення про дистанційне навчання [Електронний ресурс] : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466. –Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13. – Назва з екрана. – Дата звернення: 10.10.13.

 2. Полат Е. С. К проблеме определения эффективности дистанционной формы обучения / Е. С. Полат // Открытое обучение. – 2005. – № 3. – С. 71–77.

 3. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Молодих Г.С., Твердохлєбова Н.Є. Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник / За ред.. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка – К.:Міленіум, 2005. – 292 с.

Дистанційний навчальний процес : навч. посіб. / В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко, Г. С. Молодих, Н. Є. Твердохлєбова ; за ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. – К. : Міленіум, 2005. – 292 с.

 1. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання : умови застосування : дистанц. курс : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко. – 3-є вид. – Х. : Торсінг, 2002. – 320 с.

 2. Кухаренко В. М. Инновации в e-Learning: массовый открытый дистанционный курс [Электронный ресурс] / В. М. Кухаренко. – Режим доступа: http://vovr.ru/upload/Educa1011.pdf. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 10.10.13.

 3. Стефаненко П. В. Дистанційне навчання у вищій школі : монографія / П. В. Стефаненко. – Донецьк : ДонНТУ, 2002. – 400 с.

 4. Биков В. Ю. Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням інтернет-технологій : монографія / В. Ю. Биков, Ю. М. Богачков, Ю. О. Жук ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – К. : Пед. думка, 2008. – 127 с.

 5. Российский портал открытого образования: обучение, опыт, организация / отв. ред. В. И. Солдаткин. – М. : МГИУ, 2003. – 508 с.

 6. Преподавание в сети Интернет : учеб. пособие / [отв. ред. В. И. Солдаткин]. – М. : Высш. шк., 2003. – 792 с.

 7. Спірін О. М. Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 1 (33). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/2013_1/788-2559-1-RV.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 30.10.13.

 8. Журавлева О. Б. Управление Интернет-обучением в высшей школе / О. Б. Журавлева, Б. И. Крук, Е. Г. Соломина ; [под ред. Б. И. Крука]. – 2-е изд. – М. : Горячая линия-Телеком, 2007. – 224 с.

 9. Положення про організацію дистанційного навчання в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://do.luguniv.edu.ua/mod/resource/view.php?id=727. – Назва з екрана. – Дата звернення:10.10.13.Схожі:

Досвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті Семенов М. А iconПро створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки
Міністерства освіти і науки України від 04. 12. 03 №802 "Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного...
Досвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті Семенов М. А iconРішення №20/3 від 27. 07. 07 (п’яте скликання двадцята сесія) Про впровадження системи управління якістю
Про впровадження системи управління якістю відповідно до міжнародного стандарту дсту iso 9001-2001 в Алчевській міській раді та її...
Досвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті Семенов М. А iconПорівняльна таблиця традиційної очної форми навчання і навчання у Хмельницькому національному університеті на заочному факультеті дистанційного навчання

Досвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті Семенов М. А iconМетодичні аспекти використання системи підтримки дистанційного навчання у внз герасименко І. В
У доповіді розглянуто особливості використання системи підтримки дистанційного навчання на базі Moodle при підготовці майбутніх фахівців...
Досвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті Семенов М. А iconР озпорядження міського голови №1177 від 06. 1 07 «Про розроблення нової редакції існуючих документів системи управління якістю»
Алчевській міській раді та її виконавчих органах згідно з міжнародним стандартом дсту iso 9001–2001 «Системи управління якістю. Вимоги»,...
Досвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті Семенов М. А iconОрганізаційно-технічні проблеми впровадження технологій дистанційного навчання у пнтз глущенко В. В
В роботі розглядаються питання, пов’язані з використанням інноваційних інформаційних технологій, зокрема організаційно-технічні особливості...
Досвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті Семенов М. А iconПроблеми впровадження та розвитку дистанційного навчання в регіонах україни к арпов В.І., М азур М. П., Д ериглазов Л. В., Товмаченко Н. М
Хмельницькому національному університеті, досвід їх практичного застосування в цих вищих навчальних закладах. Показано, що у вирішенні...
Досвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті Семенов М. А iconПро затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Затвердити Програму розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки (далі Програма), що додається
Досвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті Семенов М. А iconРозпорядження міського голови №1222 від 23. 11. 2007 р. «Про розроблення ново ї редакції існуючих документів системи управління якістю» Розглянувши письмово обгрунтовані ініціативи начальників
Алчевській міській раді та її виконавчих органах згідно з міжнародним стандартом дсту iso 9001–2001 «Системи управління якістю. Вимоги»,...
Досвід створення системи управління якістю дистанційного навчання в університеті Семенов М. А iconДистанційне навчання в післядипломній освіті купрікова Г. В. Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», м. Харків
У статті розглянуто модель дистанційного навчання в післядипломній освіті. Звернено увагу на структуру дистанційного курсу, розглянуто...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи