Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства \"стома\" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності icon

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "стома" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітностіНазваЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "стома" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності
Дата конвертації01.08.2014
Розмір102.86 Kb.
ТипЗвіт
джерелоАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТОМА"

станом на 31 грудня 2011 року
Акціонерам АТ «СТОМА»

Керівництву АТ «СТОМА»

Звіт щодо фінансової звітності

Аудиторська фірма ТОВ  «Українська аудиторська служба» здійснила аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "СТОМА", (далі – Товариство). Фінансова звітність що додається включає Баланс станом на 31.12.2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Примітки до фінансової звітності, за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складення і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до концептуальної основи фінансової звітності, а саме, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., із змінами і доповненнями, та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого наданні впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що на нашу думку, аудиторські докази отримані аудитором, є достатніми і прийнятними для висловлення модифікованої аудиторської думки.
Підстава для висловлення умовно – позитивної думки:

На дату складання фінансової звітності Товариство знаходилося в процесі оскарження рішень Державної податкової інспекції України, стосовно донарахування податку на прибуток, податку на додану вартість та штрафу у розмірі 7 912,2 тисяч гривень., та зменшення сум бюджетного відшкодування по податку на додану вартість у розмірі 1956,8тисяч гривень. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор вважає за необхідне нарахування забезпечення можливих майбутніх витрат на вищезазначену суму згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Зобов’язання».
Висловлення думки.
Умовно – позитивна думка:

На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», фінансова звітність справедливо і достовірно відображає фінансовий стан АТ «СТОМА» на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності, зокрема, національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Звіт щодо вимог, визначених «Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року №1360.

Основні відомості про емітента

Повне найменування: ^ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА"

Код за ЄДРПОУ: 00481318

Місцезнаходження: 61105, Україна, місто Харків, вулиця Ньютона, будинок 3.

Дата державної реєстрації: 29.12.1993 року.

Орган державної реєстрації: Виконавчий комітет Харківської міської Ради.

Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» 28.04.2011 року відбулася зміна найменування юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМА» змінило назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА". Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію № 1480 105 0011 031369. Скорочена назва Товариства не змінилася (АО «СТОМА»)
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо вартості чистих активів Товариства, наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається Товариством згідно з вимогами ДКЦПФР, ідентифікації ризику суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності згідно вимог МСА №240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», виконання значних правочинів та стану корпоративно­го управління, у тому числі внутрішнього ауди­ту відповідно до Закону України «Про акціо­нерні товариства».

Метою виконання процедур було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо:

 1. відповідності вартості чистих активів товариства вимогам Цивільного кодексу України;

 2. наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається Товариством в інформації емітента цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006 року (зі змінами);

 3. відповідності виконання значних правочинів вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»;

 4. ідентифікації ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності згідно з МСА №240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»;

 5. відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону
  України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту;

 6. відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цін­них паперів», затверджених рішенням Ко­місії від 19.12.2006 №1591 (зі змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за №97/13364.
^

Розрахунок вартості чистих активів за станом на 31 грудня 2011 року


Найменування статті

За даними балансу на 31.12.2011р., тис. грн.

Активи Товариства

177 085

Зобов'язання Товариства

47 508

Розрахункова вартість чистих активів

129 577

Статутний капітал

3 500

 • За результатами виконання розрахунку вартості чистих активів відповідно до положень Цивільного кодексу України аудитор робить висновок, що розрахункова вартість чистих активів за даними аудиту станом на 31 грудня 2011 року складає 129 577 тис. грн. Вартість чистих активів АТ «СТОМА» станом на 31.12.2011р.  більше розміру Статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам ст. 155 Цивільного Кодексу України.

 • За результатами виконання процедури аналізу річної інформації емітента цінних паперів АТ «СТОМА» за 2011 рік аудитором не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкрита Товариством відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цін­них паперів», затверджених рішенням Ко­місії від 19.12.2006 №1591 (зі змінами), станом на дату висновку.

За результатами виконання процедури перевірки положень Статуту Товариства, рішень Зборів акціонерів, рішень Наглядової Ради та іншої інформації аудитор може зробити висновок, що виконання значних правочинів відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» (п.1, п.2, п.4 ст. 70) та статуту Товариства. Рішення про вчинення правочинів до 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Головою правління. Рішення про вчинення правочинів від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою, оформляється протоколами засідання наглядової ради. Рішення про вчинення правочинів, які перевищують 25 відсотків приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

 • За результатами виконання процедури ідентифікації ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності, згідно з МСА №240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», аудитором оцінений ризик як незначний.

Станом на 31.12.2011 року акціями товари­ства володіли 179 акціонерів - фізичні особи громадяни України , та одна юридична особа).

Формування складу органів корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «СТОМА» здійснюється відповідно до розділу 8-12 Статуту, затвердженого рішенням чергових Загальних зборів акціонерного това­риства (протокол №23 від 20.04.2011 року).

Протягом звітного року в акціонерному това­ристві функціонували наступні органи корпо­ративного управління та контролю:

- Загальні збори акціонерів;

- Наглядова рада;

- Правління;

- Ревізійна комісія.

Кількісний склад сформованих органів кор­поративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №23 від 20.04.2011 року).

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та нових редакцій Положення про Наглядову Раду (затверджене рішенням загальних зборів акці­онерів, протокол №23 від 20.04.2011 року), Положенням про Правління публічного акціонерного товариства, Положенням про Ревізійну комісію.

Нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Стома», затвердженого Протоколом чергових Загальних зборів акціонерів від 20.04.2011 року.

Кодекс Корпоративного управління затверджений Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від 20.04.2011 року.

Щорічні загальні збори акціонерів проводи­лись в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» — до 30 квітня.

Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимо­гам Статуту — не рідше одного разу на квартал.

Протягом звітного року правління товариства здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повнова­жень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Змін у складі Правління та у складі Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «СТОМА» протягом звітного року не відбувалось, інформація що до складу Правління та у складу Наглядової Ради розкрита.

Контроль за фінансово-господарською ді­яльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісі­єю.

Звіт ревізійної комісії, затверджений про­токолом засідання ревізійної комісії, не містить суттєвих заува­жень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяль­ності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2010 рік.

Звіт ревізійної комісії було розглянуто на за­сіданні ревізійної комісії та затверджено загальними зборами акціонерів (протокол №23 від 20.04.2011 року).

На дату надання цього звіту ревізійною комісією товариства завершено перевірку фінансово-господарської діяльності товари­ства, проте звіт ревізійної комісії ще не затверджено Загальними зборами акціонерів.

Звіт ревізійної комісії за наслідками перевір­ки фінансово-господарської діяльності това­риства за 2011 рік не містить суттєвих заува­жень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяль­ності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2011 рік.

Протягом звітного періоду не відбувалась зміна зовнішнього аудитора. Затвердження зо­внішнього аудитора, Аудиторську фірму ТОВ  «Українська аудиторська служба» від­бувалось у відповідності до вимог Статуту то­вариства.

 • За результатами виконаних процедур пере­вірки стану корпоративного управління, у тому числі ревізійної комісії відповідно до Зако­ну України «Про акціонерні товариства» мож­на зробити висновок:

- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту;

- «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Комісії від 19.12.2006р. №1591.
Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: ТОВ «Українська аудиторська служба»

Код за ЄДРПОУ: 21198495

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2013, видане згідно з Рішенням Аудиторської палати України №99 від 23.02.2001 року та чинне до 04.11.2015 року.

Місцезнаходження: 61003, м. Харків, майдан Конституції, 1, 6 під’їзд, к. 63-12.

Телефон (факс): (057) 752-41-71, (057) 730-06-74.

Договір на проведення аудиту № 782/11-1 вiд 25.11.2011 року.

Дата початку проведення аудиту: 28.02.2012 року

Дата закінчення проведення аудиту: 06.04.2012 року

Генеральний директор

ТОВ «Українська аудиторська служба», аудитор В. В.Петрович
(Сертифікат аудитора серії А №3505, виданий рішенням

АПУ №62 від 29.01.1998 р. чинний до 29 січня 2013 р.)

06 квітня 2012 року
Україна, м. Харків, майдан Конституції, 1,

6 підїзд, кімн. 63-12
Схожі:

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства \"стома\" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності iconПоложення про наглядову раду публічного акціонерного товариства "стома" Україна, місто Харків 2011 рік стаття
Це Положення розроблене відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства «стома» та законодавства України, та є внутрішнім...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства \"стома\" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства "стома" Україна, місто Харків 2011 рік стаття загальні положення це Положення є внутрішнім документом публічного акціонерного товариства «стома»
Це Положення є внутрішнім документом публічного акціонерного товариства «стома» (далі за текстом – «Товариство»), розроблене відповідно...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства \"стома\" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „ Компанія з управління активами „Полтавтрансбуд Керівництву товариства з обмеженою відповідальністю
А”, виданий рішенням Аудиторської палати України, рішення №-45 від 16 травня 1996 року з терміном дії до 16 травня 2015 року, проведено...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства \"стома\" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товарист ва "стома" Україна, місто Харків 2011 рік стаття загальні положення 1
Це Положення про Загальні збори публічного акціонерного товариства «стома» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства \"стома\" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності iconПротокол №23 від 20 квітня 2011 р
Акціонерного товариства "стома" (ідентифікаційний код 00481318) змінено на публічне акціонерне товариство "стома" (ідентифікаційний...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства \"стома\" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „ Компанія з управління активами „Полтавтрансбуд Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
А”, виданий рішенням Аудиторської палати України, рішення №-45 від 16 травня 1996 року з терміном дії до 16 травня 2015 року, проведено...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства \"стома\" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності iconЗвіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки
Примітки до фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства „бта банк” за станом на кінець дня
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства \"стома\" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності iconПовідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями ат "стома" Дата складання: 20 квітня 2014р. Шановні акціонери!
Черговими загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «стома» (надалі–“Товариство”), які відбулися 17 березня...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства \"стома\" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності iconЗвіт про фінансовий стан), складений за мсфз станом на 30. 06. 2014 року (у тисячах гривень) актив код рядка № при-мітки На 31. 12. 201 3
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства \"стома\" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності iconПоложення про правління публічного акціонерного товариства "ст о ма" Україна, місто Харків 2011 рік стаття загальні положення 1
Це Положення є внутрішнім документом публічного акціонерного товариства «стома» (далі за текстом – «Товариство»), розроблене відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи