Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік icon

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рікНазваІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік
Дата конвертації28.07.2014
Розмір212.6 Kb.
ТипІнформація
джерело

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2010 РІК
Наукова і науково-технічна діяльність в університеті організовується, здійснюється і фінансується відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації” (Наказ МОН від 01.06.2006 № 422), Статуту університету та інших нормативно-правових актів і є невід’ємною складовою освітянської діяльності.

У 2010 р. в університеті працювало 220 штатних докторів наук і 795 кандидатів наук. Взагалі у науково-педагогічній роботі беруть участь 350 докторів наук та 31 академік і член-кореспондент НАН України.

Учені університету проводять фундаментальні, прикладні та пошукові науково-дослідні роботи, що зареєстровані в УкрІНТЕІ, включені до тематичного плану університету і виконуються за рахунок держбюджетного фінансування, за державними та міжнародними проектами і грантами. Виконання фундаментальних досліджень в університеті має на меті отримання наукового продукту (нових теорій, концепцій, методів, методик, математичних моделей та ін.). Прикладні дослідження спрямовані на виконання інноваційних розробок більш зорієнтованих на отримання кінцевого результату (нових технологій, нових видів техніки, нових матеріалів та ін.), що дозволить суттєво підвищити їх конкурентоспроможність та значно поширити впровадження результатів.

Науково-дослідна робота спрямована на: постійне зростання якості результатів НДР та збільшення результатів світового рівня; постійну підтримку талановитої молоді з числа студентів, аспірантів та молодих учених; безперервну інтеграцію наукових результатів у навчальний процес; максимальне сприяння міжнародним науковим зв’язкам та міжнародним науковим проектам; сприяння співпраці з науковими установами, іншими ВНЗ та органами державної і місцевої влади та запровадження нових форм співпраці з ними для вирішення науково-технічних та соціально-економічних проблем і завдань; максимальне сприяння модернізації матеріально-технічної наукової та лабораторної бази; оновлення матеріально-технічної та лабораторної бази наукових досліджень найновішими комп’ютеризованими, сертифікованими вимірювальними засобами, комплексами, технікою та обладнанням; запровадження системи стажування науково-педагогічних працівників, науковців, студентів за кордоном для виконання наукових досліджень та спільної підготовки аспірантів і докторантів із закордонними партнерами.

До тематичного плану НДДКР, що фінансувалися Міністерством освіти і науки України за рахунок державного бюджету, у 2010 р. включено 132 роботи із обсягом фінансування 17259,3 тис. грн., у тому числі 90 фундаментальних науково-дослідних робіт із обсягом фінансування 12180,3 тис. грн. та 42 прикладні науково-дослідні роботи із обсягом фінансування 5079,0 тис. грн. На збереження наукових об’єктів, що становлять національне надбання виділено 232,0 тис. грн.

В університеті діє система внутрішньовузівських грантів для викладачів та науковців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Фонд фундаментальних досліджень). За рахунок цього фонду в 2010 році виконано 19 НДР на загальну суму 288,8 тис. грн.

У 2009 р. в університеті створений Фонд розвитку і модернізації наукового та навчально-наукового обладнання, діяльність якого спрямована на розвиток матеріально-технічної бази університету, модернізацію існуючого наукового та навчально-наукового обладнання і доведення його до сучасного рівня, а також на розробку нового обладнання та приладів. За рахунок коштів цього Фонду у 2010 р. виконувалось 12 робіт на загальну суму 288,8 тис. грн.

Всі науково-дослідні роботи формуються у межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених Законом України. Переважна кількість робіт виконувалась за напрямом 1 “Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави”.

За рахунок коштів Державного фонду фундаментальних досліджень, грантів по міжнародним зобов’язанням та по науковим і науково-технічним розробкам, за державними цільовими програмами у 2010 р було профінансовано 9 НДР на суму 1249,0 тис. грн. За рахунок коштів загального бюджету було профінансовано у сумі 70,0 тис. грн. видання матеріалів двох конференцій: XXXIV Міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології: фото динамічна терапія» та «Виклик тисячоліття: національна конкурентоспроможність».

За рахунок коштів засмовників у 2010 р. виконувалось 9 НДР на загальну суму 563,3 тис. грн.

Як і в попередні роки основу фінансування науково-дослідних робіт складає фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (близько 90%). В той же час університет здійснював пошук інших джерел фінансування.

Переважна частина позабюджетних коштів припадає на фінансування робіт, які проводяться в межах міжнародних грантів і програм. У 2010 р. виконувалось 7 міжнародних наукових грантів на загальну суму 0,6 млн. дол. США, з них 4 – науково-дослідницькі проекти, 3 – освітні. Це, в основному, проекти, що виконуються за гранти країн: ФРН (керівник Посохов С. І.); Фінляндія (керівник Горбенко Г. П.); Індія (керівник Божков А. І.); Ізраїль (керівник Дорошенко А. О.); США (керівник Жеребкіна І. А.); країни Євросоюзу (керівник Тітенко Г. В.) та 1 грант УНТЦ (керівник Потейко П. І.).

Учені університету брали участь у міжнародних науково-технічних програмах. Практично всі ці роботи мають інноваційну спрямованість. Серед таких, наприклад, роботи:

  • Міжнародний проект „Розробка та створення приладу «STEP-F» для постійного вимірювання потоків електронів та альфа-частинок у радіаційних поясах Землі” (Росія – Україна, керівник професор Залюбовський І. І.).

  • Міжнародний дослідницький проект ENTRI-East „Взаємозв’язок європейських, національних та регіональних ідентичностей нації між державами уздовж нових європейських кордонів Європейського Союзу” (фінансується у рамках програми FP 7, керівник професор Бакіров В. С.).

  • Міжнародний дослідницький проект «Здоров’я у перехідний період: тенденції у здоров’ї населення та політика в області здоров’я у країнах СНД» (фінансується у рамках програми FP 7, керівник професор Бакіров В. С.).

  • «Дослідження рідкісних розпадів та процесів у низькофонових умовах» (Росія –Україна, керівник зав. лаб. Федорець І. Д.).

  • «Створення вторинно-емісійного радіоізотопного джерела струму» (Росія – Україна, керівник доцент Кононенко С. І.).

  • «Гени, що приймають участь у розвитку пухлин головного мозку, та їх взаємодія з сигнальними шляхами» (Канада – Україна, керівник професор Божков А. І.).

Учені Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна взяли участь в унікальному планетарному дослідженні «Генографія», мета якого – побудувати єдиний родовід людства. Засновником проекту є група американських генетиків. Фінансову підтримку здійснюють Американське географічне товариство та компанія IBM. Зараз обстежено 538 чоловіків з Волині, Закарпаття, Буковини, Полісся та Слобожанщини. Створена унікальна колекція зразків ДНК.

Університет плідно співпрацює з НДІ НАН України. Створено 18 філій кафедр, 2 центри унікального обладнання колективного користування. В університеті функціонує 27 міжвідомчих галузевих науково-дослідних лабораторій.

Попри усі труднощі проведення НДР вчені університету досягають певних успіхів у розвитку наукових досліджень, активізується інноваційна діяльність. Вирішується задача залучення усіх кафедр університету до виконання науково-дослідних робіт. Результати фундаментальних досліджень є основою для виконання госпдоговірних НДР.

В університеті розроблена система комплексного рейтингу наукової діяльності факультетів і кафедр, що дозволяє об’єктивно оцінювати стан науково-дослідної роботи у підрозділах університету.

Наукова частина університету постійно проводить роботу по під­ви­щен­ню на­уко­во­го рівня фундаменталь­них та прикладних до­сліджень, за­без­пе­чен­ню отри­ман­ня ва­го­мих результатівна вже на рівні пла­ну­ван­ня на­уко­вих до­сліджень, згід­но з яким від­бу­ва­ється відкрит­тя но­вої те­ма­ти­ки, при­йман­ня завершених ро­біт і оцін­ка отри­ма­них ре­зуль­та­тів. Оцінюван­ня резуль­та­тів здій­с­нює НТК університету, незалеж­ні екс­пер­ти-ре­цен­зен­ти. Основними крите­рі­я­ми при цьо­му є: отри­ман­ня прин­ци­по­во но­вих результа­тів, які ма­ють важли­ве зна­чен­ня для по­даль­шо­го роз­вит­ку ок­ре­мих га­лу­зей на­уки та на­уко­вих напря­мів, наявність ре­зуль­та­тів, що да­ють ва­го­мі під­ста­ви для про­ве­ден­ня ак­ту­аль­них при­клад­них досліджень і роз­ро­бок за результатами фундаментальних досліджень, об’єк­тів пра­ва інтелектуаль­ної власнос­ті, ство­ре­них під час виконан­ня роботи, кіль­кість і якість публікацій, на­уко­вих об­го­во­рень на конферен­ці­ях то­що.

У 2010 р. завершилось 35 науково-дослідних робіт, що фінансувалися із загального фонду державного бюджету. У зв’язку з цим керівництво науково-дослідної частини разом із науковою громадськістю, представниками НАН України та керівниками НДР провели конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться в університеті за рахунок видатків загального фонду державного бюджету. Згідно з наказом ректора університету № 0304-1/053 від 02.04.2010 р. була здійснена експертиза проектів щодо відповідності їх вимогам МОН України. Проекти були подані на розгляд наукових рад МОН України та секцій за фаховими напрямами, для подальшого включення проектів до тематичного плану НДДКР університету на 2011 рік.

Важливим показником результативності діяльності ВНЗ є наукові публікації. Можна відмітити стабільне зростання кількості статей, що публікуються співробітниками університету за результатами проведених наукових досліджень, у тому числі в журналах, що цитуються в наукометричній базі даних Scopus. У 2010 р. опубліковано: 87 монографій (з них 11 видано за кордоном), 51 випуск «Вісника ХНУ імені В. Н. Каразіна», 77 збірників наукових праць, 5208 статей і тез доповідей (25 % з них опубліковано у провідних зарубіжних виданнях). У 2010 р. особлива увага приділялась створенню та охороні об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ). Отримано 40 охоронних документів, власниками 17 з них є університет. Ще 23 ОПІВ створено працівниками університету як співавторами, але університет не має на них права власності. Подано 47 заявок на отримання ОПІВ, серед яких на 24 з них заявником є університет. Видано 19 підручників, з них 17 – з грифом МОН України, 210 навчальних посібників, 39 яких мають гриф МОН України.

Цитування сьогодні – це один з проблемних і важливих показників, що визначають місце ВНЗ у світових рейтингах. 24 грудня 2009 р. рішенням колегії Міністерства освіти і науки України показник «Кількість публікацій у наукометричній міжнародній базі даних Scopus» був ухвалений у якості одного з показників оцінки результативності наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів. Виходячи з показників міжнародних наукометричних баз даних внесок вчених університету в ці бази є значним у порівнянні з іншими ВНЗ України. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна стабільно посідає друге місце серед вузів України (після КНУ ім. Тараса Шевченка). Професор Шкуратов Ю.Г. увійшов у сотню найбільш цитованих українських вчених (151 публікація, 767 цитувань, h = 13). Треба відмітити, що у цей список увійшли 14 представників університетської науки. Характерно, що високий h-індекс мають те вчені, які або працювали за кордоном, або мають постійних закордонних співавторів.

Згідно з академічним рейтингом вищих навчальних закладів України «Топ 200 Україна», підготовленим кафедрою ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз і інформатика», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна займає третє місце після Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Цей рейтинг дає якісну оцінку науково-педагогічного потенціалу, навчання, міжнародного визнання та інтегрального показника діяльності ВНЗ.

Але, на наш погляд, роботу у цьому напрямку необхідно посилити. Підвищити шанс публікацій вчених університету бути включеними в список публікацій, що індексуються в базах даних Web of Science та Scopus можна шляхом перекладу наукових видань університету або як мінімум бібліографічних описів на англійську мову, випуску цих видань в електронному вигляді, постійного розширення переліку українськомовних видань, що реферуються, зростання чисельності англомовних публікацій вчених університету у світових реферуємих виданнях. Робота в цьому напрямі вже ведеться. Наприкінці 2009 року в рамках першої черги університет взяв участь у пілотному проекті “Наукові журнали України у системі SCOPUS (Elsevir)”, який підтримується громадською організацією “Інформатіо-Консорціум” та Міністерством освіти і науки України. Університетом було подано дві заявки на періодичні видання: Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна “Ядра, частинки, поля” та науковий журнал “Фізична інженерія поверхні”. Ці зусилля слід нарощувати, для чого необхідно забезпечити випуск наукових видань університету англійської мовою, паралельний випуск видань у паперовому та електронному виді, доведення веб-сайтів університетських видань до міжнародних вимог.

Інформація щодо університетських розробок розповсюджується через наукові конференції, що проводяться в університеті та за його межами. Щорічно на базі університету проводиться понад 150 конференцій.

У 2010 р. проведено 152 конференції, з них 90 – міжнародні. Серед проведених конференцій можна відмітити такі: Міжнародні наукові конференції: конференція, присвячена 95-річчю О. В. Погорелова, VІІІ науково-практична конференція „Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку” XXXІ науково-практична конференція „Застосування лазерів у медицині та біології”, VII наукова конференція з теорії і техніки антен, наукова конференція „Фізико-хімічні основи формування та модифікації мікро- та наноструктур”, конференція студентів та молодих учених „Біологія – від молекули до біосфери”, ІХ наукова конференція „Фізичні явища в твердих тілах”, I Конгрес Соціологічної асоціації України «Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей», VI Дриновські читання за темою спільного проекту з Інститутом історії Болгарської академії наук: «Болгарія – Україна: від євразійських імперій до Європейського Союзу (XVIII - початок XXI ст.)», науково-практична конференція “Російсько-українське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва”, науково-практична конференція „Інфекції в практиці клініциста, антибактеріальна, антивірусна імунотерапія та імунопрофілактика в умовах поліклініки та стаціонару”, ІV міжнародна наукова конференція для студентів та аспірантів „Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях”, науково-практична конференція „Бібліотеки вищих навчальних закладів України на шляху до світового інформаційного простору”. Університет широко представляє наукові досягнення шляхом участі в міжнародних, всеукраїнських, регіональних виставках, презентаціях, виступах у засобах масової інформації. Розробки університету були представлені на виставках: лазерної медичної техніки 15-17 квітня 2010 р. (м. Ужгород); 3-5 червня (м. Сімферополь); 20 квітня 2010 р. (м. Москва); 10 червня 2010 р. (м. Харків), VI міжнародному салоні винаходів і нових технологій «Новий час» (м. Севастополь, 23-25 вересня 2010 р.), де співробітники університету одержали 5 золотих та 4 срібні медалі. Завідуюча кафедри валеології Гончаренко М. С. нагороджена дипломом за активну організаційну діяльність у проведенні VI міжнародного салону винаходів і нових технологій «Новий час». Завідувач лабораторії квантової біології та квантової медицини Коробов А. М. нагороджений грамотою Ужгородської міської ради за самовіддану працю в галузі охорони здоров’я та вагомі наукові здобутки та дипломом учасника виставки медичного обладнання та інструментів 3-5 червня 2010 р. у м. Москві. На виставках в Кореї (2-5 грудня 2010 р.), Бельгії (30 жовтня 2010 р.), Польщі (22 жовтня 2010 р.), Румунії (9-11 червня 2010 р.), Росії (7-10 вересня 2010 р.) співробітники кафедри валеології отримали 2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі.

Центральна наукова бібліотека університету постійно проводить виставки, присвячені пам’ятним датам в історії України та світу.

За результатами міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта і кар'єра – 2010 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна нагороджений золотою медаллю в номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління для профільних вищих навчальних закладів».

Наукові досягнення вчених університету відзначено преміями, нагородами, вченими званнями, стипендіями, відзнаками. Усього співробітниками університету отримано 78 нагород, 58 з яких – з нагоди 205-річниці від дня заснування Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Почесна грамота Президії та Центрального комітету профспілки НАН України (5), відзнака НАН України «За наукові досягнення» (4), відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» (2), Почесна грамоти Кабінету Міністрів України (3), Грамота Верховної Ради України (3), Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (1), подяка голови Харківської обласної державної адміністрації (3), цінний подарунок від голови Харківської обласної державної адміністрації (1), Почесна грамота Харківської обласної ради (1), почесна відзнака «Слобожанська слава» (1), подяка голови Харківської обласної ради (2), Почесна грамота виконкому Харківської міської ради (2), подяка Харківського міського голови (3), знак «Відмінник освіти України» (3), знак «Петро Могила» (1), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (5), Медаль Академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.» (3), Почесна грамота Академії педагогічних наук України (4), Грамота Академії педагогічних наук України (5), Грамота Головного управління освіти і науки України Харківської обласної державної адміністрації (4), Почесна грамота Дзержинської районної ради м. Харкова (2).

Державну премію України в галузі науки і техніки у 2010 році у складі авторського колективу отримали працівники Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна Бельська І. М. – докт. фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник НДІ астрономії, Кайдаш В. Г.канд. фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник НДІ астрономії,  Лупішко Д. Ф. – докт. фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник НДІ астрономії.  Робота, нагороджена Державною премією, є підсумком колективних досягнень авторів, які привели до створення нового наукового напрямку в Україні – дистанційного вивчення об'єктів Сонячної системи фізично строгими та ефективними поляриметричними методами. Вона є логічним завершенням багаторічних теоретичних і експериментальних досліджень, які становлять значний внесок у вирішення широкого кола фундаментальних і прикладних проблем науки: від походження й еволюції Сонячної системи до аналізу, пояснення і передбачення глобальних змін клімату та контролю екологічного стану земної атмосфери.

Премією імені В. І. Трефілова НАНУ у травні 2010 р. був нагороджений завідувач кафедри фізики кристалів Б. В. Гриньов за монографію «Сцинтилляционные детекторы и системы контроля радиации на их основе» (у співавторстві). Премією імені
Л. В. Шубникова за видатні наукові роботи в галузі експериментальної фізики нагороджено професора радіофізичного факультету С. П. Дюбка. За результатами спільної наукової діяльності чл.-кор. НАНУ Азарєнков М. О., професор Гірка І. О. та професор
Воєводін В. М. отримали премію НАНУ ім. К. Д. Синельникова за цикл праць «Взаємодія випромінювання та потоків частинок із матеріалами в енергетичних установках».

За видатні роботи в галузі радіофізики і радіоастрономії професор кафедри космічної радіофізики Мінаков А. О., професор Тирнов О. Ф., с.н.с. Вакулик В. Г. отримали премію імені С. Я. Браудє НАН України.

Професор Борисенко О. А. нагороджений премією ім.. О. В. Погорєлова НАН України за видатні роботи в галузі геометрії та топології.

Досягнення науковців університету визнаються як в Україні так і за її межами. 30 серпня 2010 р. постановою Президії НАН Білорусії № 55 за роботу «Исследование процессов горения и тепломассопереноса в сложных термогазодинамических условиях путем их моделирования и идентификации» колективу авторів у складі Б. Сполдинга, Ю.М. Мацевитого (зав. каф. теплофізики та молекулярної фізики фізико-енергетичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна) та А.А. Халатова присуджена міжнародна премія ім. акад. А.В. Ликова НАН Білорусії. Міжнародну молодіжну премію у конкурсі наукових проектів «Громадянське суспільство і толерантний світ», організованому Центром суспільних технологій (м. Москва) спільно з Міжнародною лігою «Добрососедство» отримали викладачі соціологічного факультету Мурадян О. С. та Хижняк О. В.

Співробітники фізико-технічного факультету, що зробили значний внесок у виконання Загальнодержавної Національної Космічної Програми України, та з нагоди Дня працівників ракетно-космічної галузі України відзначені різними нагородами Національного Космічного Агентства та Кабінету Міністрів України. Зокрема, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України нагороджений головний конструктор супутникового телескопу електронів і протонів СТЕП-Ф комплексу наукової апаратури „Фотон” Російського космічного апарату „КОРОНАС-ФОТОН”, завідуючий сектором космічних досліджень Дудник О. В.. Найвищими відзнаками космічної галузі „Нагрудний знак М. К. Янгеля” нагороджені 1-й проректор з наукової роботи, завідуючий кафедрою експериментальної ядерної фізики, член-кореспондент НАНУ Залюбовський І. І. і провідний інженер тієї ж кафедри Тімакова Т. Г. Техніку 1-ї категорії кафедри експериментальної ядерної фізики Курбатову Є. В. Національне Космічне Агентство України оголосило Подяку згідно відповідного Наказу Генерального Директора НКАУ.

Національне космічне агентство України видало ліцензію Харківському національному університету імені В Н. Каразіна на право ведення космічної діяльності в частині «Розроблення та випробування складових частин космічних апаратів і наземної космічної інфраструктури та її складових частин». Строк дії ліцензії – необмежений.

Проректор з наукової роботи, докт. фіз.-мат. наук, чл.-кор. НАНУ Залюбовський І. І. нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку вищої освіти і науки, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм та цінним подарунком від Президента України за великий внесок в науку.

Ректору університету В.С. Бакірову присвоєно звання «Почесний професор Московського державного університету імені М.В. Ломоносова за розвиток плідних зв’язків між Харківським національним університетом та Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова.

Декан фізико-технічного факультету професор Гірка І. О. став кращим деканом за результатами ХІІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена.

Стипендії Харківського міського благодійного фонду Юрія Сапронова отримують у 2010/2011 навчальному році: в області «Математика та інформатика» – Олін Є.А., канд. ф.-м. наук, м.н.с. (ММФ); в області «Фізика і астрономія» – Курбатов Є.В., технік I категорії ФТФ; в області «Науки про життя (біологія і екологія» – Волкова Н.Є., аспірантка біологічного факультету; в області «Хімія» – Бойченко О.П., аспірант хімічного факультету.

Стипендіатами стипендії імені проф. І.Є. Тарапова на 2010/2011 навчальний рік стали: Черевко В.О., аспірантка ММФ (секція «математика (інформатика»); Тривайло О.В., аспірант (секція «фізика (астрономія»); Краснянчин Я.М., аспірантка (секція «хімія»). Лауреатом премії імені проф. І.Є. Тарапова стала Харченко Н.Д., аспірантка ФТФ.

З нагоди Дня науки за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток наукової сфери Міністерство освіти і науки нагородило: професора Духопельникова В. М., завідувача кафедри історії Росії, нагрудним знаком «Петро Могила»; доцента Самохіну В. О., завідувача кафедри англійської філології – нагрудним знаком «Відмінник освіти України»; професора Бізюкова О. А., доцента Кононенка С. Г., старшого наукового співробітника Кришталя О. П., доцента Ляшенко В. О., професора Милославського В. К., доцента Токарського В. А. – почесними грамотами МОН України. Директор НДІ хімії Ларін В. І. отримав подяку прем’єр-міністра України.

У 2010 р. призначено обласні стипендії співробітникам університету: імені
М. М. Бекетова (з хімії) – канд. хім. наук, доценту Іванову В. В.; імені І. І. Мечнікова (з медицини і біології) – докт. мед. наук, професору Хворостову Є. Д.; імені К. Д. Синельникова (з фізики і астрономії) – докт. фіз.-мат. наук, професору Адаменку І. М.; імені М. В. Остроградського (з математики) для молодих науковців – канд. фіз.-мат. наук, ст. викладачу Поляковій Л. Ю.; імені В. Н. Каразіна (з гуманітарних наук) для молодих науковців – канд. соціол. наук, ст. викладачу Голікову О. С.

До науково-дослідної роботи залучається талановита молодь. Згідно з рішенням колегії МОН України та постановою Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених одержують Бердник С. Л., Бутрим О. Ю., Горобченко О. О., Хардіков В. В. (радіофізичний факультет). Докторант Мусієздов О. та аспірантка Овчиннікова Л. стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу «Кращий молодий соціолог року-2010», організованого Інститутом соціології НАН України.

Докторантура, аспірантура й інститут здобувачів – основне джерело підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. На сьогоднішній день в університеті працює 25 спеціалізованих рад (16 із захисту докторських і 10 із захисту кандидатських дисертацій) за 49 спеціальностями, з них 36 спеціальності в докторських спеціалізованих радах, які проводять велику роботу з атестації кадрів вищої кваліфікації.

У 2010 р. співробітниками університету захищено 11 докторських дисертацій: Токарський В. А. (біологічний факультет), Самохіна В. О. (факультет іноземних мов), Іванов В. В. (НДІ хімії), Єлісєєва Н. П., Биков В. М. (радіофізичний факультет), Даниленко О. А., Горошко О. І. (соціологічний факультет), Шеховцова Т. А. (філологічний факультет), Тарароєв Я. В. (філософський факультет), Юрченко О. І. (хімічний факультет), Ушакова Н. І. (Центр міжнародної освіти) та 67 кандидатських дисертацій, з них 43 – в Радах університету.

Усього в 2010 р. в спеціалізованих радах університету було захищено 21 докторська та 154 кандидатські дисертації.

В аспірантурі університету зараз навчаються 502 аспіранти за 67 спеціальностями, у тому числі 31 аспірант – за контрактом.

До наукового керівництва аспірантами залучено 148 докторів наук і 93 кандидати наук. У 2010 р. аспірантуру закінчили 106 осіб, у т. ч. із захистом дисертації в строк – 1 аспірант.

Зараз у докторантурі університету навчається 22 докторанти. У 2010 році докторантуру закічили 4 докторанти і жоден з них не захистив дисертацію.

До кафедр університету прикріплено 57 здобувачів, у тому числі 26 – для написання дисертації.

Все ще великим залишається відсів з аспірантури. За 2010 р. з аспірантури за власним бажанням відраховано 27 аспірантів. Необхідно прийняти невідкладні заходи щодо підвищення ефективності аспірантури та докторантури.

Слід зазначити, що умови, за яких університет проводив наукові дослідження, були складними. Проблемами, що гальмують розвиток наукової діяльності в університеті, є фізичне й моральне старіння матеріально-технічної бази; брак бюджетних коштів на придбання матеріалів, обладнання та відрядження; низька інвестиційна та інноваційна активність в освоєнні нових наукоємних технологій; невдосконалена законодавча база щодо комерціалізації науково-технічних розробок.

З 2003 р. по перше півріччя 2010 року університетом за рахунок коштів Міністерства освіти і науки України було придбано лише 19 одиниць приладів на суму 5 589 415 грн. І тільки у 2010 році МОН України вперше запланувало 3400,0 тис. грн. для придбання університетом наукового обладнання, але ці кошти так і не надішли в університет.

Університет проводить ремонт і перевірку засобів вимірювання. У 2010 р. відремонтовано 568 одиниці, з них: навчальних — 491 одиниця, наукових — 77 одиниць. Повірено прилади і обладнання: всього 24 одиниці, з них: навчальних — 16 одиниці, наукових — 8 одиниць.

Університет приділяє значну увагу розвитку системи охорони інтелектуальної власності, насамперед, її адаптації до сучасних вимог економіки України. Процесу становлення системи охорони інтелектуальної власності в університеті сприяють проведення консультацій з питань інтелектуальної власності; проведення консультацій з патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків; здобуття правової охорони на об’єкти промислової власності; проведення науково-дослідних робіт в сфері інтелектуальної власності. Крім того, надається консультативно-методична допомога в оформленні документів з патентно-інформаційного пошуку магістрантам, аспірантам, докторантам та науковцям. Разом з тим, існує комплекс проблем, які потребують розвязання, зокрема, оцінка вартості нематеріальних активів; облік об’єктів інтелектуальної власності; трансфер технологій за кордон, відсутність механізмів, які запобігали б подачі заявок на винаходи, створені при виконанні службових обов’язків, від інших підприємств; захист комерційної інформації університету, а також ноу-хау; охорона раціоналізаторських пропозицій. Досвід останніх років свідчить про необхідність створення єдиного (в навчальному та науково-дослідному просторі) організаційно-економічного механізму захисту та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Необхідно запровадити планування діяльності університету в сфері інтелектуальної власності; механізми мотивації співробітників для комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності; фонд заохочення винахідників; ефективніший захист наукової інтелектуальної власності проти порушень у цій сфері (привласнення результатів наукової праці в формі фіктивного «співавторства»).

В університеті є чимало сучасних наукових розробок світового рівня, але все ще залишається значною проблемою впровадження їх у виробництво, створення на конкурентоспроможної продукції. Потребують удосконалення діючі структурні підрозділи НДЧ. Наказом ректора в університеті у 2010 р. створений Інноваційно-інформаційний центр, метою діяльності якого є сприяння інноваційному розвитку наукових досліджень та забезпечення їх попиту на українському та світовому ринках. НДЧ університету проводить роботу з інвентаризації результатів науково-технічної діяльності та обліку об’єктів інтелектуальної власності. Зібрані дані про розробки університету, які можуть бути запропоновані зацікавленим підприємствам і організаціям, видано «Каталог наукових розробок та послуг, що пропонуються для впровадження та використання».

Для досягнення найвищого рівня підготовки фахівців з наукоємних спеціальностей, який відповідає потребам держави у ринкових умовах і світовим стандартам вищої освіти, ефективного використання наукового потенціалу університету для зміцнення економіки України, залучення до науково-дослідної роботи студентської молоді, підвищення конкурентноздатності наукових досліджень необхідно розширити спектр фундаментальних наукових досліджень в галузі мікро- та наноелектроніки, біотехнології, одержання нових матеріалів, у тому числі для реакторобудування, дослідження плазми, які дають нові знання та розробки, придатні до практичного застосування за умови збільшення державного фінансування на 10-15%.Схожі:

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність чинний від 2012 сфера застосування
Цей стандарт поширюється, на звіти про наукову та науково технічну діяльність наукових структурних підрозділів, які подаються в науково-дослідну...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність Чернігівського державного технологічного університету у 2012 році Доповідає проректор з нр казимир Володимир Вікторович Коротка довідка про чдту
Нформація про наукову та науково-технічну діяльність Чернігівського державного технологічного університету у 2012 році
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №12, ст. 165, 1993 р., №17,...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №12, ст. 165, 1993 р., №17,...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік iconПоложення (норми) чинного Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік iconЗакон україни про наукову І науково-технічну експертизу
Поняття наукової і науково-технічної експертизи Наукова і науково-технічна експертиза це діяльність, метою
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік iconЗакон україни про наукову І науково-технічну діяльність

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік iconЗакон україни про наукову І науково-технічну діяльність

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік iconПостанова Кабінету Міністрів України від " " 20 № положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти України
Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про інтелектуальну власність”,...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік iconНаказ № /2 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
Підвести підсумки наукової та науково-технічної діяльності кафедри за 2013 рік і підготувати інформаційний звіт про наукову та науково-технічну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи