Юринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освіти icon

Юринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освітиНазваЮринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освіти
Дата конвертації28.04.2013
Розмір113.59 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /ПРОФЕС_ЙНА П_ДГОТОВКА СТУДЕНТ_В В СИСТЕМ_ БАЗОВОф .docЮринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освіти

УДК 377 Юринець О.О.,

Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу

ім. А.Ю.Кримського


ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ В СИСТЕМІ БАЗОВОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


In the article an author grounds factors which are determining in forming of professional trade of modern teacher in a pedagogical college. Recommendations are given in relation to organization of professional preparation of teacher in time of pedagogical practice.


Трансформаційні процеси, що відбуваються в житті суспільства торкнулися всіх сфер його діяльності й існування, зокрема освітньої, покликаної забезпечити підготовку людини до життя у світі багатоманітних зв’язків – від контактів із найближчим оточенням до глобальних зв’язків, міжкультурних комунікацій.

Практична реалізація завдань сучасного суспільства залежить насамперед від учителя як носія духовного, інтелектуального та культурного потенціалу, що детермінує розвиток людини і суспільства як сьогодення, так і майбут-нього. З урахуванням означених потреб постала гостра необхідність формування високопрофесійного, компетентного вчителя нової генерації, який змінив би сенс і характер професійно-педагогічної діяльності відповідно до вимог оновленої школи.

Сьогодні базова педагогічна освіта потребує оновлення структури, змісту освіти і педагогічних технологій підготовки вчителя відповідно до потреб швидкозмінної школи і ринку праці. Головне завдання педагогічних навчальних закладів - підготовити професійно компетентного фахівця. Її вирішення вимагає нових кваліфікаційних характеристик і моделі сучасного педагога. Але всі інноваційні технології носитимуть лише зовнішній характер, якщо не зміняться ціннісні орієнтації в праці вчителя, не відбудеться принципова орієнтація на особу учня в методиці роботи.

Процес формування особистості вчителя в період його навчання в системі базової педагогічної освіти може бути представлений як стратегія, що реалізовується на основі принципів, розроблених В.А. Сластьоніним:

 • єдність соціального і професійного розвитку особистості майбутнього фахівця в умовах гуманізації і гуманітаризаціі педагогічної освіти;

 • облік новітніх тенденцій розвитку і функціонування в соціумі; фундаменталізація педагогічної освіти у взаємозв'язку з його практичною спрямованістю;

 • варіативність, динамічність змін в змісті, формах і методах підготовки вчителя відповідно до вимог сьогодення і прогнозів на майбутнє;

 • демократизація педагогічної освіти, що припускає розвиток активності, ініціативи і творчості учасників педагогічного процесу.

Базова вища педагогічна освіта є самостійним, якісно визначеним рівнем системи педагогічної освіти. Вона забезпечує здобування доступної практико-зорієнтованої педагогічної освіти і виконує значну роль в задоволенні освітніх потреб населення.

Розвиток системи педагогічної освіти І-ІІ рівня акредитації визначають:

 • сучасні тенденції в державно-політичному і соціально-економічному розвитку України, окремих регіонів;

 • нові завдання української освіти;

 • внутрішні проблеми вищої педагогічної освіти.

З урахуванням названих тенденцій підготовка спеціалістів повинна бути зорієнтована на сприяння вирішенню найважливіших стратегічних завдань всієї системи освіти:

 • збереження і зміцнення здоров’я дітей і підлітків;

 • духовне виховання і розвиток творчого потенціалу учнів;

 • збереження і розвиток самобутності підростаючого покоління, а також формування культури міжнаціонального спілкування;

 • підтримка і розвиток сільської школи.

Педагогічний навчальний заклад повинен підготувати випускника до самостійної педагогічної діяльності в умовах модернізації освіти. Педагогічна діяльність є особливим видом соціальної діяльності, спрямованої на передачу від старших поколінь молодшим накопичених людством культури, досвіду, створенням умов для їх особистісного розвитку та підготовкою до виконання певних соціальних ролей в суспільстві.

Якісна професійна підготовка компетентного вчителя вимагає, перш за все, перегляду її цілей.

Цілепокладання професійної підготовки вчителя повинно бути конкретним, практично спрямованим, професійно і особистісно значущим, мати стимулюючу дію на суб’єктів педагогічної освіти: студентів, педагогів. Замість традиційних декларативних, абстрактно-валових цілей повинна бути поставлена особистісно-зорієнтована мета - формування у майбутніх вчителів основ педагогічної майстерності як комплексу особистісних і професійних якостей: загальної культури, моральності, педагогічних здібностей і умінь, педагогічної відповідальності, професійних знань і педагогічної техніки.

Основна мета базової педагогічної освіти – підготовка кваліфікованого вчителя, конкурентноздатного на ринку праці, компетентного, відповідального, такого, що вільно володіє своєю професією, здібного до ефективної роботи за фахом, готового до постійного професійного зростання, соціальної і професійної мобільності, а також задоволення особистості в здобутті відповідної освіти.

Для досягнення оптимістичної і стимулюючої мети необхідно в навчально-виховному процесі педагогічного коледжу реалізувати наступні принципи і підходи:

1. Принцип оптимізму в підготовці вчителів, що означає:

а) орієнтацію майбутніх вчителів на високу професійно і особистісно значущу мету – оволодіння основами педагогічної майстерності;

б) віру в творчі можливості і потенційні сили студентів;

в) опору на їх позитивні особистісні якості.

2. Принцип професійного підходу до підготовки майбутнього вчителя. Підготовка майбутнього вчителя повинна здійснюватися на основі моделі особистості сучасного вчителя, що включає базові компоненти педагогічної майстерності.

 1. Принцип рефлексії – самоактуалізаціі особистості у вибраній професії, орієнтації на “людину в професії”.

 2. Принцип неперервної діагностики, самодіагностики і корекції особистісних і професійних якостей студентів на основі використання сучасних методів і засобів психолого-педагогічної служби.

 3. Принцип особистісно-орієнтованого підходу, що означає:

а) погляд на студента як на активного суб’єкта професійно-педагогічної підготовки та діяльності;

б) перехід масово-репродуктивної системи педагогічної освіти на індивідуально - творчу, таку, що створює для кожного студента умови, для особистісного і професійного розвитку, конструювання своєї індивідуальної траєкторії освіти, програми, темпу розвитку, стилю життя і професійної діяльності;

в) гуманізацію педагогічного процесу у поєднанні з високою вимогливістю.

 1. Принцип посилення практичної і методичної підготовки майбутніх вчителів.

 2. Принцип максимальної педагогізації навчально-виховного процесу, що означає:

а) відмова від традиційного предметоцентризму в підготовці вчительських кадрів;

б) підвищення питомої ваги предметів психолого-педагогічного циклу;

в) посилення педагогічної спрямованості у викладанні загальнокультурних і загальноосвітніх дисциплін;

г) організацію неперервної педагогічної практики;

д) педагогічну спрямованість виховного процесу.

8. Принцип комплексної інтеграції діяльності викладачів педагогічних навчальних закладів і базових шкіл, їх цілей, завдань, планів, програм.

9. Принцип врахування вікових особливостей і сенситивних можливостей студентів.

10. Принцип спрямованості системи позаурочної виховної роботи педагогічного навчального закладу на формування у студентів основ педагогічної майстерності.

11. Принцип ретельного, науково-обґрунтованого і організованого професійного відбору абітурієнтів в педагогічні навчальні заклади.

В основі розробки цілей базової педагогічної освіти, нових кваліфікаційних характеристик, змін в змісті освіти і педагогічних технологіях лежить орієнтація на виховання і підготовку висококомпетентного, конкурентноздатного фахівця. Результати численних досліджень свідчать про те, що ні підручники, ні навчальні засоби не роблять такого впливу на учня, як особистість і майстерність вчителя.

Якісно новий рівень підготовки вчителя, відповідно до вимог державного освітнього стандарту, повинен здійснюватися за допомогою формування його особистісного потенціалу.

Особистісний потенціал вчителя передбачає не тільки здатність до професійної діяльності, але і більш повний набір особистісних якостей спеціаліста, що дозволяє бачити його як творчу особистість з соціально і професійно значущими характеристиками.

Доцільно охарактеризувати внутрішню, змістову сторону деяких важливих компонентів особистісного потенціалу вчителя. Перш за все, активність, як особистісне утворення, оскільки вона виражає особливий стан вчителя і його ставлення до діяльності, його рівень, характер.

Навчально-виховний процес в педагогічному коледжі повинен бути спрямований на виховання активного студента, оскільки трудова активність виражає найбільш загальне відображення якісної структури результатів його майбутньої професійної діяльності.

У такій ситуації зміст навчання і характер навчально-виховного процесу є найважливішими умовами формування необхідного рівня активності студента – майбутнього спеціаліста.

Педагогічними умовами і стимулами, що ефективно впливають на різні сторони навчальної активності студента, є:

 • характер і зміст навчальної діяльності;

 • рівень розвитку особистісного потенціалу;

 • матеріальні та моральні стимули.

Програма розвитку базової педагогічної освіти визначає, що сучасна школа потребує вчителя, який:

 • не тільки вчить, виховує, спрямовує та оцінює, але і проявляє здібність до самоудосконалення, експериментування та оновлення школи;

 • він не тільки успішно передає знання, але і готує дитину до життя в суспільстві, розвиває допитливість і здібність до ініціативи і самовизначення;

 • уміє працювати в режимі співпраці, як з викладацьким колективом, так і з учнівським ;

 • поважає права інших людей, вчить своїх вихованців врегулюванню конфліктів за допомогою діалогу;

 • володіє уміннями, що дозволяють йому здійснювати успішне навчання, виховання і розвиток учнів із несприятливого оточення, а також тих, хто потребує спеціальної освіти.

Важливим завданням підготовки вчителя є орієнтація системи педагогічної освіти на авангард сучасної культури, психолого-педагогічної теорії і практики, з опорою на традиційні освітньо-культурні і соціально-педагогічні цінності та досягнення.

Випускники педагогічних коледжів, які отримали особистісно-орієнтовану

педагогічну освіту, зможуть забезпечити етичне виховання особистості учня, розвиток його творчого потенціалу, збереження і зміцнення здоров’я дітей.

Педагогічна діяльність багатофункціональна. Спеціальні дослідження виявили велику кількість її складових. Оперувати такою великою кількістю показників важко, тому дослідники проблеми педагогічної діяльності і особистості вчителя намагаються виділити її провідні, узагальнені, функціональні характеристики і визначити відповідні їм педагогічні здібності. Аналіз природи педагогічної діяльності та її сутності чітко визначає місце педагогічної практики в професійному становленні майбутнього вчителя. Оволодіння педагогічною діяльністю і формування готовності до неї можливі тільки при взаємопроникненні і взаємообумовленості теоретичної і практичної підготовки майбутнього вчителя, жоден компонент педагогічної діяльності і готовність до неї неможливо сформувати лише на аудиторних заняттях. Найбільш ефективно це можливо в процесі безпосереднього педагогічного спілкування, в процесі реального вирішення проблемних завдань.

Реалізація індивідуально-творчого підходу в розвитку творчого мислення студентів - один з найбільш значущих напрямів підготовки компетентного вчителя.

Найважливішою вимогою до професійної підготовки компетентного вчителя є розвиток його творчих здібностей, оскільки в творчій діяльності максимально виявляється індивідуальність педагога. Разом з тим творчість кожного студента розвивається найбільшою мірою в процесі групової навчальної діяльності. Тому педагогічна освіта потребує нової особистісно-орієнтованої спрямованості навчання, яка припускає таку організацію взаємодії студентів і педагогів, яка створює оптимальні умови для розвитку здібностей до самоосвіти, самовизначення, самостійності і самоорганізації.

Кінцевою метою індивідуальної підготовки вчителя повинні стати не нав’язування цінностей, а допомога студентам стати самим собою, розкрити найбільшою мірою свої можливості, виховати педагогічну культуру, сформувати педагогічну відповідальність.

Тип організації навчання в педагогічному коледжі повинен бути спрямований не тільки на засвоєння суми знань навчальних дисциплін, які складають інтелектуальну основу професії, але головним результатом навчання повинне бути виховання особистості, що володіє високим рівнем професійно-педагогічної культури, здатної творити, створювати нові знання в своїй професійній діяльності, постійно вчитися в процесі діяльності самостійно.

Формування педагогічної відповідальності студента педколеджу вимагає створення умов для особистісно-творчої самореалізації викладачів і студентів. Досягненню цього сприяє процес професійної підготовки педагога, спрямований на розвиток у педагогів зацікавленості і потреби в постійному саморозвитку як невід’ємній якості, яка надалі зумовить становлення їх як професіоналів, здатних до проектування педагогічного процесу і його реалізації, корекції та розвитку не тільки власної діяльності, але і діяльності учнів.

Технологія самоосвітньої роботи студента в період практики – це синтез аудиторної і позааудиторної роботи, спрямованої на самовиховання, самоосвіту, саморозвиток і самоактуалізацію. Діяльність викладача, спрямовану на створення педагогічних умов для творчого саморозвитку студентів, можна представити у вигляді технологічних кроків:

 • аналіз рівня готовності студентів до самоосвіти;

 • організація діяльності по виробленню мети навчальної діяльності і сприйняття її студентами;

 • організація самостійної роботи і формування прийомів пізнавальної діяльності;

 • планування діяльності (спочатку спільно з викладачем, а потім самостійно);

 • організація контролю, самоконтролю і задоволення потреби студента в процесі використання створеного продукту діяльності (продуктом тут виступає індивідуальність і особистість самого студента, його індивідуальні особливості, особистісні якості, покладені в основу професійних), постійно встановлюючи відповідність його соціокультурним нормам;

 • оцінка діяльності кожного студента залежно від рівня сформированості професійних компетенцій і якості організації всіх попередніх етапів;

 • діагностика рівня сформованості педагогічної відповідальності студента коледжу.

Сучасного студента, на думку В.І. Андрєєва, необхідно підготувати до вирішення наступних проблем:

 • антропологічної освіти, оскільки головне завдання вчителя - навчитися працювати з людиною;

 • становлення вчителя як людини високої культури;

- спеціальної предметної підготовки майбутніх вчителів. Вирішення цих проблем в процесі навчання студентів, безумовно, сприятиме саморозвитку майбутніх вчителів.

Таким чином, перед базовою педагогічною освітою стає актуальне завдання підвищення професіоналізації педагогічних працівників, необхідністі формування професійного мислення, активності, самостійності педагогів вже на стадії їх підготовки. Одним з чинників цього є глибока інтеграція теоретичного і практичного навчання, бо тільки в активній взаємодії теоретичного і практичного компонентів змісту освіти можна добитися розвитку дієвої професійної компетентності майбутнього фахівця.

Базова професійна педагогічна освіта є самостійним, якісно визначеним рівнем системи педагогічної освіти. Вона забезпечує здобування доступної практико-зорієнтованої педагогічної освіти і виконує значну роль в задоволенні освітніх потреб населення.

Список літературних джерел

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс /В.А.Андреев. – Казань.: Изд-во КГУ, 1999. -160 с.

2. Бех І.Д. Цінності як ядро особистості //Цінності освіти і виховання: наук. метод. зб. / За за ред. О. В. Сухомлинської, ред. П.Р. Ігнатенка, Р.П. Скульского, упор. О.М. Павліченка. – К., 1997. – С. 9-11.

3. Бех І.Д. Особистісно орієнтоване виховання: шляхи реалізації // Рідна школа. – 2000. – № 1-2.

4. Євтух М.Б. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя. //Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі. Зб. наукових праць. – Рівне: Волинські обереги, 2002. –175 с..

5. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / А.Маслоу. – М.: Рефл –бук, 1999. – 425 с.Схожі:

Юринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освіти iconВолинська обласна рада Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»
Цаль-Цалько Р. Й., старший викладач, голова циклової (предметної) комісії викладачів комп’ютерних та математичних дисциплін
Юринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освіти iconСпівпраця однодумців
Валентина Лихолетова, голова циклової комісії дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, викладач-методист Володимир-Волинського...
Юринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освіти iconВолинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»
Лихолєтова В. К., викладач-методист, голова циклової комісії дошкільної педагогіки, психології та фахових методик
Юринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освіти iconСекція психологічні проблеми професійного вдосконалення фахівців у системі післядипломної освіти психолого-педагогічна підготовка фахівців в умовах післядипломної педагогічної освіти: основні концептуальні підходи
Психолого-педагогічна підготовка фахівців в умовах післядипломної педагогічної освіти: основні концептуальні підходи
Юринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освіти iconПро проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції
України на 2014 рік (наказ №43 від 17 січня 2014 р.) 14-15 травня 2014 року на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної...
Юринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освіти iconМетодичні вказівки до педагогічної практики студентів в галузі 0101 «Педагогічна освіта» за напрямом
«Професійна освіта. Транспорт», «Професійна освіта. Метрологія,стандартизація та сертифікація»
Юринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освіти iconМетодичні вказівки до науково-педагогічної практики студентів в галузі 0101 «Педагогічна освіта» за напрямом
«Професійна освіта. Транспорт», «Професійна освіта. Метрологія,стандартизація та сертифікація»
Юринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освіти iconПоложення про конкурс на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти м. Київ 2010 р. Положення
Це Положення визначає принципи та процедуру проведення конкурсного відбору науково-методичних розробок в системі післядипломної педагогічної...
Юринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освіти iconУдк 628. 862. 3 Кожушко Л. Ф. д т. н., професор, Серілко Л. С., к т. н., доцент, Біда П. І. викладач технічного коледжу
Кожушко Л. Ф. д т н., професор, Серілко Л. С., к т н., доцент, Біда П. І. викладач технічного коледжу Національний університет водного...
Юринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освіти iconПро Всеукраїнську науково-практичну
Ректорам (директорам) Кримського республіканського, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти
Юринець О. О., Викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського професійна підготовка студентів в системі базової педагогічної освіти iconПро проведення обласного етапу Всеукраїнського турніру «Моє покликання методист» у системі післядипломної педагогічної освіти
Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист» у системі післядипломної педагогічної освіти за участю керівників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи