Розпорядження міського голови від 31. 03. 2014р. №29 м. Щастя Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Щастинської міської ради icon

Розпорядження міського голови від 31. 03. 2014р. №29 м. Щастя Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Щастинської міської радиНазваРозпорядження міського голови від 31. 03. 2014р. №29 м. Щастя Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Щастинської міської ради
Дата конвертації25.09.2014
Розмір61.58 Kb.
ТипРозпорядження
джерелоВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЩАСТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 31.03.2014р.

№ 29

м. Щастя
Про затвердження Положення про

уповноважений підрозділ з питань

запобігання та виявлення корупції

у виконавчому комітеті Щастинської

міської ради

На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013р. № 706, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись розпорядженням міського голови від 29.01.2014 р.№ 7 «Про утворення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупці»:

1.Затвердити Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Щастинської міської ради (додається на 3 аркушах).

2.Уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у своїй роботі керуватися цим Положенням, враховуючи розподіл обов’язків між членами уповноваженого підрозділу відповідно до розпорядження міського голови від 29.01.2014 р.№ 7 «Про утворення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупці».
3. Начальнику організаційно-інформаційного відділу Лапигіній О.С. здійснити необхідні заходи, пов’язані з виданням даного розпорядження відповідно до розпорядження Щастинського міського голови від 20.07.2011р. № 62 «Про деякі питання щодо оприлюднення публічної інформації, яка міститься в актах місцевого самоврядування».
4.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Міський голова В.Л. Живлюк

Затверджено

розпорядженням міського голови

від 31.03.2014 р. №

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції


виконавчого комітету Щастинської міської ради

1. Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Щастинської міської ради (далі - уповноважений підрозділ) утворюється у порядку, визначеному законодавством за розпорядженням керівника виконавчого комітету Щастинської міської ради.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. Уповноважений підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважений підрозділ підзвітний керівникові виконавчого комітету Щастинської міської ради.

4. Основними завданнями уповноваженого підрозділу є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважений підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає іншим структурним підрозділам виконавчого комітету та їх окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти керівника органу виконавчої влади (його апарату), підприємства, установи та організації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність уповноваженого підрозділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважений підрозділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

7. Уповноважений підрозділ має право:

1) отримувати від інших структурних підрозділів виконавчого комітету та працівників інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників виконавчого комітету усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

3) ініціювати перед керівником виконавчого комітету питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань.

8. Працівники уповноваженого підрозділу беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у виконавчому комітеті Щастинської міської ради з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Працівники уповноваженого підрозділу під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій органу виконавчої влади, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Працівники уповноваженого підрозділу можуть залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються у виконавчому комітеті , з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту у виконавчому комітеті Щастинської міської ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. До уповноваженого підрозділу виконавчого комітету Щастинської міської ради включаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

11. Керівник виконавчого комітету Шастинської міської ради сприяє створенню умов для виконання на належному рівні підрозділом покладених на нього завдань.

 

Секретар виконавчого комітету І.М.ПисаренкоСхожі:

Розпорядження міського голови від 31. 03. 2014р. №29 м. Щастя Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Щастинської міської ради iconРозпорядження міського голови від 29. 01. 2014р. №7 м. Щастя Про утворення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції»
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції»...
Розпорядження міського голови від 31. 03. 2014р. №29 м. Щастя Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Щастинської міської ради iconРозпорядження міського голови від 28. 03. 2014 р. №28 м. Щастя Про затвердження графіку прийому громадян у виконавчому комітеті Щастинської міської ради Керуючись Законом України "Про звернення громадян"
Затвердити графік прийому громадян працівниками виконавчого комітету Щастинської міської ради
Розпорядження міського голови від 31. 03. 2014р. №29 м. Щастя Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Щастинської міської ради iconРозпорядження до відома працівників виконавчого комітету Щастинської міської ради
Щастинського міського голови від 05. 05. 2014р. №21 «Про відпустку міського голови Живлюка В. Л.» покласти тимчасове здійснення повноважень...
Розпорядження міського голови від 31. 03. 2014р. №29 м. Щастя Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Щастинської міської ради iconРозпорядження міського голови від 21. 02. 2014р. №14 м. Щастя Про затвердження плану заходів з реалізації Державної програми щодо запобігання І протидії
Державної програми щодо запобігання І протидії корупції на 2011-2015роки, затвердженої постановою кму від 28. 11. 2011р. №1240, та...
Розпорядження міського голови від 31. 03. 2014р. №29 м. Щастя Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Щастинської міської ради iconРозпорядження міського голови від 23. 06. 2014р. №56 м. Щастя Про надання грошової допомоги громадянам Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Щастинської міської ради від 10. 01. 2011р. №2 «Про затвердження Положення про надання грошової допомоги громадянам виконавчим комітетом...
Розпорядження міського голови від 31. 03. 2014р. №29 м. Щастя Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Щастинської міської ради iconРозпорядження міського голови від 28. 02. 2014р. №18 м. Щастя Про надання грошової допомоги громадянам Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Щастинської міської ради від 10. 01. 2011р. №2 «Про затвердження Положення про надання грошової допомоги громадянам виконавчим комітетом...
Розпорядження міського голови від 31. 03. 2014р. №29 м. Щастя Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Щастинської міської ради iconРозпорядження до відома працівників виконавчого комітету Щастинської міської ради
Щастинського міського голови від 14. 02. 2014р. №27 Про відрядження Живлюка В. Л. до м. Дніпропетровськ, покласти тимчасове здійснення...
Розпорядження міського голови від 31. 03. 2014р. №29 м. Щастя Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Щастинської міської ради iconРозпорядження до відома працівників виконавчого комітету Щастинської міської ради
Щастинського міського голови від 12. 04. 2014р. №16 «Про надання відпустки у зв’язку з навчанням Живлюку В. Л.», покласти тимчасове...
Розпорядження міського голови від 31. 03. 2014р. №29 м. Щастя Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Щастинської міської ради iconРозпорядження міського голови від 22. 08. 2013р. №65 м. Щастя Про внесення змін до складу конкурсної комісії з питань проведення конкурсу на право оренди майна, яке перебуває у комунальній власності
Щастя, затвердженим рішенням Щастинської міської ради V скликання від 31. 07. 2007 №12/4, розпорядженням міського голови №81 від...
Розпорядження міського голови від 31. 03. 2014р. №29 м. Щастя Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Щастинської міської ради iconРозпорядження міського голови від 16. 04. 2014р. №40 м. Щастя Про внесення змін до розпорядження Щастинського міського голови від 14. 04. 2014 №38 «Про скликання Х lv І сесії Щастинської міської ради VI скликання»
Керуючись п. 8 ч. 4 ст. 42 та ч ч. 4,5,9,12 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи