Рішення №6/17 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) \" Про зміну назви управління освіти І виховання алчевської міської ради та затвердження Положення у новій редакції про управління освіти алчевської міської ради\" icon

Рішення №6/17 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) " Про зміну назви управління освіти І виховання алчевської міської ради та затвердження Положення у новій редакції про управління освіти алчевської міської ради"НазваРішення №6/17 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) " Про зміну назви управління освіти І виховання алчевської міської ради та затвердження Положення у новій редакції про управління освіти алчевської міської ради"
Дата конвертації29.10.2014
Розмір163.8 Kb.
ТипРішення
джерело

Рішення № 6/17 від 05.09.06

(п’яте скликання - шоста сесія)

" Про зміну назви УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ АЛЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та затвердження Положення у новій редакції про УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АЛЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

Відповідно до рішення міської ради від 18.05.06 №2/13 „Про затвердження структури виконавчих органів Алчевської міської ради п’ятого скликання” зі змінами та доповненнями та згідно частини 4 статті 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”
міська рада ВИРІШИЛА :
1.Перейменувати УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ АЛЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АЛЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

2. Затвердити Положення про УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АЛЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у новій редакції (додається).

3. Визнати таким, що рішення Алчевської міської ради від 26.12.02 № 7/4 „Про затвердження Положення про УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ АЛЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” втратило чинність.

4. Уповноважити Сухініна Віталія Валерійовича на подання документів державному реєстратору для державної реєстрації зміни назви УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ АЛЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та Положення у новій редакції про УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АЛЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

5. Провести заходи, пов’язані з перейменуванням юридичної особи.

6. Управлінню фінансів і матеріальних ресурсів (Шмигленко С.К.) передбачити виділення коштів на проведення заходів з перейменування юридичної особи.

Міський голова В.Є.Чуб
Затверджено

рішенням міської ради

від „5” вересня 2006 р., №6/17

ПОЛОЖЕННЯ

^ ПРО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АЛЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)
1. Загальні положення
1.1. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АЛЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ перейменовано з УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ АЛЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (яке зареєстровано виконавчим комітетом Алчевської міської ради 18.07.97 за №1159) та є правонаступником з його прав та обов’язків.

1.2.УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АЛЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі Управління) є виконавчим органом Алчевської міської ради, який утворюється міською радою, та є підзвітним та підконтрольним Алчевській міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний управлінню освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями Луганської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням.

1.4. Управління фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління та видатки на його утримання встановлюються Алчевською міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

Структура і штатний розпис Управління складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються міським головою за поданням начальника Управління.

1.5. Управління є розпорядником майна переданого йому засновником; майна, надбаного їм на інших підставах, не заборонених законодавством.

Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста Алчевська.

1.6. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні рахунки (розрахункові рахунки) в банківських установах України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп.

1.7. Назва українською мовою: „УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АЛЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”

Назва російською мовою: „УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АЛЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА”

1.8. Управління є розпорядником бюджетних коштів.

1.9. Управління через централізовану бухгалтерію здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів роботи навчальних закладів, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається відповідним законодавством.
^ 2. Основні завдання Управління
2.1 Реалізації державної політики у сфері освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста.

2.2 Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

2.3 Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації гарантованих Конституцією України прав громадян України на освіту, забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

2.4 Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей та можливостей.

2.5 Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.

2.6 Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованих на території міста.

2.7 Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх форм власності, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації.

2.8 Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.

2.9. Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.10. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі в освітніх закладах міста.

2.11. Здійснення міжнародного співробітництва.
^ 3. Основні функції Управління відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень
3.1.Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста:

3.1.1. Здійснює загальне управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста.

3.1.2. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.1.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.1.4. Здійснює в межах своєї компетентності державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

3.1.5. Проводить державну атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.

3.1.6. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих та приватних шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків дошкільного та шкільного віку.

3.1.7. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах.

3.1.8. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, навчально-виховні комплекси, навчально-виховні об’єднання, спеціалізовані школи тощо), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.1.9. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.1.10. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.1.11. Розробляє проекти законодавчих та нормативно-правових актів, державних програм в межах своїх повноважень.

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті:

3.2.1. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.2.2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.2.3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

3.2.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

3.2.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатися рідною мовою та вивчати рідну мову в навчальних закладах.

3.2.6. Готує проекти рішень міської ради щодо затвердження статутів навчальних закладів комунальної форми власності, організує їх реєстрацію у відповідному органі місцевого самоврядування.

3.3. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.

3.3.2. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує робочі навчальні плани спеціалізованих навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, погоджує річні плани роботи дошкільних та позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.3. Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.3.4. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади.

3.3.5. Видає iнформацiйно-методичнi бюлетені.

3.4. Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.4.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.

3.4.2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.4.3. Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матерiально-побутових потреб учнів.

3.5.Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

3.5.2. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.5.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки i санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1. Надає допомогу органам опіки i піклування у влаштуванні дiтей-сирiт i дітей, позбавлених батьківського піклування, до iнтернатних закладів i в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення, вживає заходів до захисту особистих i майнових прав даної категорії дітей.

3.6.2. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогiчний патронаж.

3.6.3. Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

3.6.4. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.6.5. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

3.6.6. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

3.6.7. Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.6.8. Організує в межах діючого законодавства та своєї компетенції роботу оздоровчих пришкільних таборів.

3.6.9. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.6.10. Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках i спеціалістах i, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

3.6.11. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.6.12. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.6.13. Організує проведення атестації педагогічних i керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти i науки України.

3.6.14. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.7. Інша діяльність Управління.

3.7.1. Подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти у місті, організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.7.2. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті.

3.7.3. Взаємодія з органами громадського самоврядування.

3.7.4.Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.
^ 4. Права Управління
4. Управління має право:

4.1 Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2 Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.3 Брати участь в утворенні й ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.

4.4 Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.5 Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередньо участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

4.6 Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

4.7. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
^ 5. Керівництво та структура Управління
5.1. Вищим органом управління є Алчевська міська рада.

5.2.Управління очолює начальник управління, що призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як 5 років та володіти державною мовою.

5.3. Начальник Управління, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, забезпечує виконання покладених на Управління, несе відповідальність за діяльність Управління, визначає посадові обов’язки i ступінь відповідальності заступників начальника та працівників Управління.

5.3.2. Затверджує функціональні обов’язки його працівників.

5.3.3. Планує роботу Управління i аналізує стан її виконання.

5.3.4. Організує розробку проектів законодавчих та нормативно-правових актів, державних програм в межах своїх повноважень. Видає у межах компетенції Управління освіти накази, організує i контролює їх виконання.

5.3.5. Призначає на посаду та звільняє з посади педагогічних працівників, керівників комунальних навчальних закладів i установ освіти відповідно до діючого законодавства.

5.3.6. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника приватного навчального закладу.

5.3.7. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти.

5.3.8. Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів i видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності фонду оплати праці працівників Управління.

5.3.9. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Управління.

5.3.10. Затверджує штатні розписи навчальних закладів i установ освіти.

5.3.11. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі i президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

5.3.12. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

5.3.13. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

5.4. Накази начальника Управління, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, начальником Управління освіти i науки Луганської обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

5.5. Начальник Управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника Управління i за погодженням з начальником Управління освіти i науки Луганської обласної державної адміністрації.

5.6. Нормативи розрахунку чисельності апарату Управління встановлюються відповідно до чисельності педагогічних працівників (у тому числі керівних кадрів), дітей i підлітків у віці від О до I8 років включно, а також — кількості відповідних навчальних закладів (згідно з освітніми галузями)

5.6.1. Посада заступника начальника Управління встановлюється при наявності не менш, ніж 700 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів.

5.6.2. Посада спеціаліста відповідної категорії з питань загальної середньої освіти встановлюється на 400 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, але не менш, ніж 1 посада на Управління.

5.6.3. Посада спеціаліста відповідної категорії з дошкільного виховання встановлюється на 30 дошкільних навчальних закладів міста, але не менш, ніж 1 посада на Управління.

5.6.4. Встановлюється не менш, ніж 1 посада на Управління, посада спеціаліста відповідної категорії з питань виховної роботи та позашкільної освіти.

5.6.5. Посада спеціаліста відповідної категорії з охорони дитинства встановлюється на 5000 дітей i підлітків у віці до 18 років, але не менш, ніж 1 посада на Управління.

5.6.6. Посада спеціаліста по роботі з педагогічними кадрами встановлюється при наявності в місті не менш, ніж 500 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, але не менш, ніж 1 посада на Управління.

5.7. При Управлінні може створюватися колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника Управління. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника Управління.

5.8. При Управленні може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.

5.9. До складу Управління входять підпорядковані начальнику Управління такі структурні підрозділи:

- відділ шкільної, дошкільної та позашкільної освіти;

- відділ з координації та взаємодії із закладами освіти всіх форм власності,

які функціонують відповідно до положень, затвердженим міським головою за поданням начальника Управління.

5.10. Для виконання повноважень та функції, згідно з законом України „Про освіту”, при управлінні освіти і виховання створюються:

- методичний кабінет;

- централізована бухгалтерія;

- логопедичний пункт;

- інженерно-технічна служба,

які функціонують без права юридичних осіб відповідно до положення, затвердженого начальником Управління.

5.11. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, управлінням освіти i науки відповідної обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
^ 6. Фінансова діяльність Управління
6.1 Управління фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Структуру, загальну чисельність апарату Управління, та витрати на його утримання затверджує за пропозицією міського голови Алчевська міська рада.

6.2 Джерелом формування коштів Управління є:

  • кошти державного бюджету;

  • кошти місцевого бюджету;

  • інші кошти, що передаються Управлінню згідно чинного законодавства України.

6.3 Управління освіти здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів роботи навчальних закладів, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається відповідним законодавством.
7. Прикінцеві положення


    1. Зміни, доповнення та нова редакція Положення затверджується рішенням Алчевської міської ради, відповідно до вимог чинного законодавства України.

    2. Припинення Управління освіти здійснюється за рішенням Алчевської міської ради, відповідно до вимог чинного законодавства України.Секретар Алчевської міської ради М.І.ЧунихаСхожі:

Рішення №6/17 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) \" Про зміну назви управління освіти І виховання алчевської міської ради та затвердження Положення у новій редакції про управління освіти алчевської міської ради\" iconРішення №6/15 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) " Про зміну назви управління фінансових та матеріальних ресурсів алчевської міської ради та затвердження Положення про управління фінансів алчевської міської ради у новій редакції"
Дно до рішення міської ради від 18. 05. 06. №2/13 «Про затвердження структури виконавчих органів алчевської міської ради п’ятого...
Рішення №6/17 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) \" Про зміну назви управління освіти І виховання алчевської міської ради та затвердження Положення у новій редакції про управління освіти алчевської міської ради\" iconРішення №6/20 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) Про зміну назви головного управління економіки І ринкових
Про зміну назви головного управління економіки І ринкових відносин алчевської міської ради та затвердження Положення про управління...
Рішення №6/17 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) \" Про зміну назви управління освіти І виховання алчевської міської ради та затвердження Положення у новій редакції про управління освіти алчевської міської ради\" iconРішення №6/19 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) Про зміну назви управління соціального захисту населення алчевської міської ради та затвердження Положення про управління
На підставі частини четвертої статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Алчевської міської...
Рішення №6/17 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) \" Про зміну назви управління освіти І виховання алчевської міської ради та затвердження Положення у новій редакції про управління освіти алчевської міської ради\" iconРішення №6/32 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) "Про зміну назви управління житлово-комунального господарства головного управління міського господарства та інвестицій та затвердження Положення у новій редакції"
Відповідно до рішення міської ради від 18. 05. 06 №2/13 “Про затвердження структури виконавчих органів Алчевської міської ради п’ятого...
Рішення №6/17 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) \" Про зміну назви управління освіти І виховання алчевської міської ради та затвердження Положення у новій редакції про управління освіти алчевської міської ради\" iconРішення №6/22 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) Про затвердження у новій редакції Положення про
Про затвердження у новій редакції Положення про відділ у справах неповнолітніх алчевської міської ради
Рішення №6/17 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) \" Про зміну назви управління освіти І виховання алчевської міської ради та затвердження Положення у новій редакції про управління освіти алчевської міської ради\" iconРішення №6/18 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) Про затвердження Положення про
Про затвердження Положення про відділ культури алчевської міської ради в новій редакції
Рішення №6/17 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) \" Про зміну назви управління освіти І виховання алчевської міської ради та затвердження Положення у новій редакції про управління освіти алчевської міської ради\" iconРішення №6/21 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) Про затвердження Положення про
Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я алчевської міської ради у новій редакції
Рішення №6/17 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) \" Про зміну назви управління освіти І виховання алчевської міської ради та затвердження Положення у новій редакції про управління освіти алчевської міської ради\" iconРішення №29/49 від 06. 03. 08 (п’яте скликання двадцять дев’ята сесія) «Про внесення змін до Положення про управління з питань архітектури, містобудування та землекористування Алчевської міської ради, затвердженого рішенням Алчевської міської ради від 28.
«Про внесення змін до Положення про управління з питань архітектури, містобудування та землекористування Алчевської міської ради,...
Рішення №6/17 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) \" Про зміну назви управління освіти І виховання алчевської міської ради та затвердження Положення у новій редакції про управління освіти алчевської міської ради\" iconРішення №2 2 / 39 від 27. 09. 07 (п’яте скликання двадцять друга сесія) «Про внесення змін до Положення про управління з питань архітектури, містобудування та землекористування Алчевської міської ради, затвердженого рішенням Алчевської міської ради від 28.
«Про внесення змін до Положення про управління з питань архітектури, містобудування та землекористування Алчевської міської ради,...
Рішення №6/17 від 05. 09. 06 (п’яте скликання шоста сесія) \" Про зміну назви управління освіти І виховання алчевської міської ради та затвердження Положення у новій редакції про управління освіти алчевської міської ради\" iconРішення №2/ 5 від 04. 05. 06 ( п’яте скликання друга сесія ) «Про затвердження Положення про постійні комісії Алчевської міської ради V скликання»
На підставі частини п’ятнадцятої статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно зі статтею 19 Регламенту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи