Про затвердження Типової форми договору оренди icon

Про затвердження Типової форми договору орендиНазваПро затвердження Типової форми договору оренди
Дата конвертації24.10.2014
Розмір131.58 Kb.
ТипРішення
джерело


ІЗЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ № 25
двадцять третьої сесії Ізяславської міської ради 6 скликання

від 23 квітня 2012 року

Про затвердження Типової форми договору оренди

нерухомого майна, що належить до комунальної

власності територіальної громади міста
Відповідно до ст.ст. 142, 143 Конституції України, ст.ст. 759 - 763 Цивільного кодексу України, ст.ст. 283 - 289, 291 Господарського кодексу України, ч. 5 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 2 ст. 2, ч. 2 ст. 10, Закону України "Про оренду державного та комунального майна" з метою вдосконалення правового регулювання орендних відносин та забезпечення підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам, Ізяславська міська рада

в и р і ш и л а:
1.Затвердити Типовий договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста (додаток 1).
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління власністю територіальної громади, землеустрою та приватизації (голова комісії — Петренко О.В.) та постійну комісію з питань законності та правопорядку (голова комісії — Попко Н.А.)


Міський голова В.С.Паньковський

Додаток 1

до рішення міської ради

від 23.04.2012р № 25

^ Типовий договір оренди
нерухомого майна, що належить до комунальної власності


територіальної громади міста
м. Ізяслав ____________________________

(число, місяць, рік - словами)

Ми, що нижче підписалися, ______________________________________________________,
(повна назва Орендодавця)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ _________________________________, місцезнаходження якого: _______________________________________________________ (далі - Орендодавець)
(адреса)

в особі ______________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі _________________________________________________, з одного боку, та ____________________________________________________________________________-,
(повна назва особи Орендаря)

ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) ________________________________, (далі - Орендар) в особі _________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який(а) діє на підставі __________________________________________________, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:
1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування комунальне майно ________________________________________________(далі - Майно)

(повна назва)

загальною площею _______кв.м, розміщене за адресою: _______________________,
вартість якого визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на "____"______________ ______________р. і становить ____________________________ грн. без врахування ПДВ

з метою __________________________________________________________.

1.2.Об'єкт оренди належить до комунальної власності територіальної громади м. Ізяслав на підставі___________________________________________________________, і знаходиться на балансі Орендодавця.

1.3. Опис технічного стану об'єкта оренди на дату передачі його ОРЕНДАРЕВІ, його склад зазначається в акті приймання - передачі об'єкта оренди, що є невід'ємною частиною цього Договору.
^ 2. Умови передачі орендованого майна Орендарю

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки - не раніше дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору) та підписання Сторонами акта приймання-передавання Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається територіальна громада м. Ізяслав в особі Ізяславської міської ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку.

2.4. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.
^ 3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності міста (далі - Методика розрахунку), або за результатами конкурсу на право оренди комунального Майна і становить без ПДВ за перший місяць оренди - _________ грн.

Додатково, відповідно до ст. 797 Цивільного кодексу України, орендар сплачує витрати на утримання прибудинкової території пропорційно орендованій площі у будівлі в сумі _________грн. /місяць.

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.4 У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5 Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, відповідних цін і тарифів, орендних ставок за використання нерухомого майна територіальної громади міста, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6.Орендна плата сплачується Орендарем незалежно від наслідків господарської діяльності Орендаря щомісяця не пізніше 15 числа місяця, слідуючого за звітним.

3.7.Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ починаючи з дати підписання акту приймання-передачі. Останнім днем сплати орендної плата є дата підписання Сторонами акту приймання-передачі при поверненні об'єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЕВІ або дата примусового виселення ОРЕНДАРЯ.

3.8 Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.9.Вартість комунальних послуг, вартість послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, не входить до складу орендної плати та сплачується ОРЕНДАРЕМ окремо на підставі договорів, укладених ОРЕНДАРЕМ з організаціями, що надають такі послуги.

3.10. Несплата орендної плати в повному розмірі протягом трьох місяців від строку платежу є підставою дострокового розірвання Договору у судовому порядку.

3.11. Зайва сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю підлягає заліку в рахунок подальших платежів.

3.12 У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Об'єкта оренди за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції, передбачені законодавством України та цим Договором.
^ 4. Використання амортизаційних відрахувань

і відновлення орендованого Майна

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2.ОРЕНДАР зобов'язаний протягом дії Договору до передачі об'єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЮ по акту за свій рахунок проводити необхідний поточний ремонт об'єкта оренди.

4.3.ОРЕНДАР не має права без письмової згоди власника Майна проводити переобладнання, перепланування, капітальний ремонт об'єкта оренди, вести будівельні роботи на прибудинковій території. Дозвіл на виконання таких робіт оформлюється рішенням міської ради.

4.4.Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є комунальною власністю.

4.5 Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до законодавства України.

4.6 Для отримання згоди власника комунального майна на здійснення поліпшень Орендар подає заяву і матеріали згідно встановленого Порядку надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна, затвердженого рішенням 34 сесії міської ради від 02.11.2009 р. Вартість поліпшень об'єкта оренди, проведених ОРЕНДАРЕМ без згоди власника комунального майна, які не можна відокремити без шкоди для об'єкта оренди, компенсації не підлягає.

ОРЕНДАР вправі залишити за собою проведені ним за згодою власника комунального майна поліпшення об'єкта оренди, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди.

4.7 У разі закінчення строку дії Договору або при його розірванні ОРЕНДАР зобов'язаний протягом 3-х днів за актом приймання-передачі повернути об'єкт оренди ОРЕНДОДАВЦЮ у стані, в якому перебував об'єкт оренди на момент передачі його в оренду, з урахуванням всіх здійснених ОРЕНДАРЕМ поліпшень, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, з урахуванням зносу за період строку дії договору оренди. В акті приймання-передачі зазначається технічний стан об'єкта оренди на дату повернення.
^ 5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

5.3.Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки відповідно до ЗУ "Про пожежну безпеку", забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду.

5.4. Забезпечити Орендодавцю Майна доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.5.Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна ,за згодою власника Майна - капітальний ремонт приміщень, фасаду приміщень  будинку.

5.6.Протягом місяця, починаючи з дати укладення Договору, застрахувати об'єкт оренди на користь Орендодавця Майна на весь термін дії Договору оренди від вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ та інших майнових ризиків на суму не менше, ніж експертна вартість об'єкта оренди. і надати Орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.7. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.8. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві Об'єкт оренди в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.9 Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого Майна; самостійно сплачувати вартість фактично спожитих комунальних послуг постачальникам таких послуг, які надаються за окремими договорами, укладеними ОРЕНДАРЕМ з цими організаціями (водопостачання, каналізація, газ, електрична та теплова енергія і т. п.) за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують повну вартість їх надання.

5.10 Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

5.11 У разі зміни поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

5.12 Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (в разі укладення договору оренди не менше ніж на 3 роки) за рахунок власних коштів.
^ 6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення (визначеного в п.1.1 Договору) та умов цього Договору

6.2 За згодою власника здавати майно в суборенду. Дозвіл про передачу об'єкта оренди (його частини) в суборенду надається рішенням міської ради. Строк передання майна в суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди. Плата за суборенду цього майна , яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря. Суборендар може використовувати майно тільки відповідно до призначення, визначеного у договорі оренди. У разі, якщо плата за суборенду, перевищує розмір орендної плати, різниця між ними перераховується Орендодавцю.

6.3.Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого Майна.

6.4 Здійснювати поліпшення орендованого майна за наявності згоди власника Майна у встановленому законодавством порядку.

6.5. За згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.
^ 7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. У разі здійснення Орендарем невід'ємних поліпшень орендованого Майна орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за проведенням таких поліпшень.
^ 8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

^ 9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. За несвоєчасну сплату орендних платежів ОРЕНДАР від суми прострочених орендних платежів за кожний день прострочення сплачує на користь ОРЕНДОДАВЦЯ пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період коли сплачується пеня.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне Майно.

9.3 ОРЕНДАР відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією об'єкта оренди. При погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ він відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення майна. Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом Договору здійснюється лише за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховано або розмір страхового відшкодування менше розміру завданих збитків.

9.4 Ризик випадкової загибелі об'єкта оренди несе сторона, на користь якої застраховане майно..

9.5.ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збитки, нанесені ОРЕНДАРЮ внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об'єкті оренди або за його межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено.

9.6. При невиконанні або неналежному виконанні чи порушенні однією із Сторін умов цього договору та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із сторін за рішенням суду.

9.7 Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.
^ 10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
10.1. Цей Договір укладено строком на ________ роки(ів), що діє з "___"_____________ 20___р. до "___"_____________ 20___ р. включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.

10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом 20 днів з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

10.4. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір уважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною Договору при обов'язковій наявності дозволу власника об'єкта оренди на продовження Договору.

10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який його було укладено;

приватизації орендованого майна Орендарем;

загибелі орендованого Майна;

достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;

банкрутства Орендаря;

у разі смерті Орендаря;

ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем

в інших випадках, передбачених цим Договором або законодавчими актами України.

10.7. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

10.8 У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне поліпшення - власністю територіальної громади міста

10.9 У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю. У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.10. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

10.11. Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плпти за користування Майном за час прострочення.

10.12. ОРЕНДАР не має права передавати свої зобов'язання за Договором та передавати об'єкт оренди повністю або частково в користування іншій особі без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.

ОРЕНДАР не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про спільну діяльність, пов'язані з будь-яким використанням об'єкта оренди іншою юридичною чи фізичною особою, а у разі необхідності укладання таких договорів здійснювати тільки з дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ.

У разі порушення цієї умови договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право ініціювати дострокове розірвання цього Договору в установленому порядку.

10.13 Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.14 Цей Договір укладено в 2 примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця й Орендаря.
11. Платіжні та поштові реквізити Сторін

Орендодавець: ________________________ ______________________________
Орендар: ___________________________ ______________________________
12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

звіт про оцінку Майна, що передається в оренду;

акт приймання-передавання орендованого Майна;

Орендодавець: Орендар:

_______________ _______________

М.П. М.П.Схожі:

Про затвердження Типової форми договору оренди iconРішення №30 сорокової сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 24 квітня 2013 року
Про затвердження Типової форми договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста,...
Про затвердження Типової форми договору оренди iconРішення №32 тридцять восьмої сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 01 березня 2013 року
Про затвердження Типової форми договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста,...
Про затвердження Типової форми договору оренди iconРішення №4 тридцять другої сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 09 листопада 2012 року
Про затвердження Типової форми договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста,...
Про затвердження Типової форми договору оренди iconРішення №3 тридцять другої сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 09 листопада 2012 року
Про затвердження Типової форми договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста,...
Про затвердження Типової форми договору оренди iconРішення №21 двадцять дев’ятої сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 30 серпня 2012 року
Про затвердження Типової форми договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста,...
Про затвердження Типової форми договору оренди iconРішення №22 двадцять дев’ятої сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 30 серпня 2012 року
Про затвердження Типової форми договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста,...
Про затвердження Типової форми договору оренди iconРішення №23 двадцять дев’ятої сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 30 серпня 2012 року
Про затвердження Типової форми договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста,...
Про затвердження Типової форми договору оренди iconПро сприяння організації стажування
Порядок і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах,...
Про затвердження Типової форми договору оренди iconРішення міської ради від30. 08. 2011р №17 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у комунальній власності територіальної громади міста Ізяслава"
...
Про затвердження Типової форми договору оренди iconАлчевська міська рада п’яте скликання – тридцять перша сесія
Наполову І. М. договору оренди земельної ділянки на вул. Запорізькій біля будинку №152, у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язків...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи