Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта” icon

Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта”НазваПримітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта”
Сторінка1/9
Дата конвертації08.05.2013
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік

Групи компаній НАСК “Оранта”


1. Загальна інформація.


Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» (далі – Компанія) створена відповідно до Постанови КМУ від 07.09.1993 р. № 709 «Про створення Національної акціонерної страхової компанії «ОРАНТА» на умовах і у порядку, передбачених Указом Президента України від 15.06.1993 р. № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств».

Компанія є акціонерним товариством відкритого типу, заснованим Фондом державного майна України шляхом перетворення Української державної страхової комерційної організації «Укрдержстрах».

Метою діяльності Компанії є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених законодавством та Статутом Компанії.

Предметом безпосередньої діяльності Компанії є проведення страхування, перестрахування і здійснення фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Компанія здійснює усі види обов’язкового, добровільного страхування та перестрахування згідно з вимогами законодавства України, на які вона отримала ліцензії. На 31.12.2012 року Компанія має 33 страхові ліцензії.

У 2012 році припинення окремих видів операцій страхування не було.

Компанія була чотири рази перереєстрована:

- Київською міською державною адміністрацією 16.09.1994 р. за № 00034186;

- Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 12.03.1998 року за № 9870;

- Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 28.07.2004 року № 10701050001000314.

- Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 03.08.2007 року № 10701070038000314

Компанія внесена до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ за № 00034186.

За час існування Компанії до її Статутних документів вносились зміни в наступні дати: 26.06.1996 р., 18.07.1997 р., 25.06.1999 р., 07.06.2000 р., 11.12.2000 р., 13.06.2001 р., 26.04.2004 р., 05.04.2006 р., 10.07.2007 р., 18.07.2008 р., 30.10.2009 р., 10.08.2010 р.

26.06.2002 р., 03.07.2003 р., 28.07.2004 р., 17.06.2005 р., 20.09.2006 р., 23.10.2007 р., 07.08.2008 р., 02.11.2009 р. та 16.08.2010 р. Компанією були зареєстровані нові редакції Статуту. Зміни до Статутних документів у 2012 році не вносились.

Форма власності – приватна.

Юридична та фактична адреса Компанії – 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська,75.

До складу Компанії входять 28 безбалансових дирекцій (в тому числі дирекції м. Києва та м. Севастополя), 596 безбалансових відділень у містах і районах областей України. Структурні підрозділи Компанії не є самостійними юридичними особами та діють у відповідності до Положень, затверджених Загальними зборами акціонерів.

З метою реформування відокремлених підрозділів для підвищення ефективності діяльності Компанії та оптимізації витрат на ведення справи Загальними зборами акціонерів НАСК «Оранта» на підставі п. 10.3 ст. 10 Статуту НАСК «Оранта» прийнято рішення від 10 серпня 2010 р. № 10 про ліквідацію відокремлених структурних підрозділів у вигляді республіканської, обласних та міських дирекцій НАСК «Оранта» та створення на їх базі безбалансових структурних підрозділів у складі головного офісу Компанії.

Правонаступником усіх майнових прав та обов’язків ліквідованих дирекцій (включаючи зобов’язання за угодами, укладеними дирекціями) призначено головний офіс Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта».

З 01 січня 2011 року бухгалтерський та податковий облік в Компанії здійснюється в єдиній обліковій системі на рівні Головного офісу Компанії у розрізі підпорядкованих безбалансових дирекцій.

Протягом звітного періоду злиття, приєднання, поділу, виділення Компанії не відбувалось.

Податок на прибуток по Компанії розраховується та сплачується за місцем реєстрації в Окружній державній податковій службі – Центральний офіс з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби.

Компанія зареєстрована та знаходиться на обліку в місцевих органах державної податкової служби як платник окремих видів податків за місцезнаходженням підпорядкованих безбалансових підрозділів (податок з доходів фізичних осіб, податок на землю, збір за спеціальне використання води, екологічний збір).

Податкові та статистичні звіти по загальнодержавних та місцевих податках, передбачені чинним законодавством України, складаються на рівні головного офісу Компанії.


До органів управління Компанією відносяться:

 • Загальні збори акціонерів;

 • Наглядова рада Компанії;

 • Правління Компанії на чолі з Головою Правління;

 • Ревізійна комісія.

Вищим органом управління Компанії є Загальні збори акціонерів Компанії, на яких визначаються основні напрямки діяльності Компанії та затверджуються її плани та звіти про їх виконання.

Наглядова рада Компанії є органом, який представляє інтереси акціонерів у перервах між Загальними зборами акціонерів, здійснюючи контроль за діяльністю Правління Компанії та захист прав акціонерів.

Наглядова рада Компанії обирається Загальними зборами з числа акціонерів у складі 6 осіб строком на 5 років.

Наглядова рада Компанії здійснює такі функції:

 • контролює виконання рішень Загальних зборів;

 • визначає зовнішнього аудитора;

 • визначає порядок розміщення страхових резервів;

 • контролює діяльність Правління Компанії;

 • здійснює інші дії, що випливають з повноважень Наглядової ради, визначених Статутом Компанії або відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів Компанії.

Керівництво Наглядовою радою здійснює Голова Наглядової ради, який обирається з числа членів Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

Правління Компанії є виконавчим органом, який здійснює безпосереднє керівництво поточною діяльністю Компанії, та обирається Загальними зборами акціонерів строком до 5 років. До складу Правління входять Голова Правління та інші члени Правління загальною кількістю не більше 13 осіб. Роботою Правління керує Голова Правління.

Правління Компанії організовує та контролює оперативну діяльність Компанії, забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Компанії, вирішує всі питання, пов’язані з поточним управлінням Компанією, крім тих, які законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу управління Компанії.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії, її відокремлених підрозділів здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами з числа акціонерів терміном на 5 років у кількості 5 осіб.

Ревізійна комісія складає звіт та висновки про фінансово-господарську діяльність Компанії за даними річної фінансової звітності.

Посадові особи Компанії відповідають за заподіяну ними Компанії шкоду відповідно до законодавства України.

У Компанії на постійній основі функціонують наступні комітети:

 • Бюджетний комітет;

 • Тендерний комітет;

 • Комітет з врегулювання страхових випадків,

 • Комітет із централізації керування бізнес-процесами Компанії;

 • Проектний офіс.

До компетенції Бюджетного комітету відноситься забезпечення розробки, виконання і  здійснення контролю за бюджетом Компанії та її структурних підрозділів; визначення в ньому основних напрямків використання коштів, методів та засобів фінансування витрат; складання рекомендацій щодо оптимального використання коштів, закладених у бюджеті Компанії.

Тендерний комітет Компанії створений для організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів Тендерного комітету та їх неупередженості.

Комітет з врегулювання страхових випадків здійснює обговорення питань з врегулювання страхових випадків з метою прийняття швидких зважених рішень з врегулювання збитків.

Метою Комітету із централізації керування бізнес-процесами Компанії є ініціювання необхідних заходів з централізації бізнес-процесів і визначення їх пріоритетності та «глибини», забезпечення контролю виконання планів з централізації страхового, бухгалтерського, фінансового обліку і процесу врегулювання збитків, а також контролю виконання термінів і якості проведених заходів з переведення дирекцій у статус безбалансових.

Проектний офіс – це структура Компанії, діяльність якої спрямована на побудову, впорядкування і розвиток проектної діяльності з модифікації, стандартизації та розробки нових страхових продуктів Компанії з метою досягнення максимальної ефективності її корпоративної діяльності. Основним завданням Офісу є своєчасна розробка, супровід, підтримка у технологічно актуальному стані та модифікація продуктів, що відповідають як попитові ринку, так і мають стійкі конкурентні переваги.

Діяльність Компанії тісно пов’язана із невизначеностями та ризиками. Ризик Компанія визначає як вірогідність або загрозу втрати частини доходу або понесення додаткових витрат в результаті страхової та фінансової діяльності.

У процесі своєї діяльності Компанія здійснює управління такими основними ризиками:

 • ризиками страхової діяльності;

 • операційними ризиками;

 • фінансовими ризиками;

 • стратегічними ризиками;

 • іншими ризиками, що пов’язані із зовнішніми чинниками.

Компанія будує систему наскрізного управління усіма видами ризиків відповідно до вимог діючого законодавства та міжнародних стандартів.

Компанія є членом таких організацій:

 • Всеукраїнська громадська організація «Український союз промисловців і підприємців»;

 • Моторне (транспортне) страхове бюро України;

 • об’єднання «Ядерний страховий пул»;

 • Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України»;

 • Українська федерація убезпечення;

 • Американська Торгова Палата;

 • Європейська Бізнес Асоціація.

Наглядовою радою Компанії (протокол Наглядової ради від 13.07.2012р. № 3/2012) як незалежну компанію-аудитора затверджено ТОВ «Аудиторська фірма «Компанія ПРОФІНФОРМАУДИТ» (Код за ЄДРПОУ: 31746980; місцезнаходження: Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 13; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 2821 рішенням Аудиторської палати України № 106 від 30.01.2002 р. Рішенням № 244/4 від 22.12.2011 р. термін дії Свідоцтва подовжено до 22.12.2016 р.).

Аудитор – Нестеренко С.А. (сертифікат аудитора серія А № 006648, виданий рішенням Аудиторської палати України № 209/3 від 24.12.2009р., сертифікат дійсний до 24.12.2014р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, серія А № 001713 від 29.04.2010р., діє до 24.12.2014 р. (відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 29.04.2010 № 385).


Депозитарій, який надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів НАСК «Оранта»: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (код ЄДРПОУ 35917889), адреса: 04071, м. Київ, вул. Тропініна,7-Г, Ліцензія АВ № 498004 від 19.11.2009 р., договір про обслуговування емісії цінних паперів № 1587/10 від 06.08.2010 р.

Зберігач, який надає послуги власникам акцій НАСК «Оранта», дематеріалізованого випуску акцій Компанії, за рахунок НАСК «Оранта» до переукладення договорів про відкриття рахунків в цінних паперах власниками акцій НАСК «Оранта»: Публічне акціонерне товариство «Ерсте Банк»; код ЄДРПОУ 34001693, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 6; поштова адреса: 01057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 33в; ліцензія АГ №572192 від 10.02.2011р.; договір про відкриття рахунків в цінних паперах від 06.10.2010р.

Станом на 31.12.2012 року власниками істотної участі НАСК «Оранта» є:

- Акціонерне товариство «БТА Банк» (Республіка Казахстан, 050051, м. Алмати, мкр. Самал-2 р, вул. Жолдасбекова, 97) - кількість акцій, що належить акціонеру становить 46603315 шт., що складає 35,172313 % статутного капіталу НАСК «Оранта»;

- БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) (Кiпр 2406 Нiкосiя Посейдонос 1, ЛЕДРА БIЗНЕС ЦЕНТР, Егкомi А/С 2406 (Poseidonos 1, LEDRA B) - кількість акцій, що належить акціонеру становить 18204124 шт., що складає 13,738961 % статутного капіталу НАСК «Оранта».

- Geswood Holdings Limited (Кіпр, Nicosia Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, P.C. 2406) - кількість акцій, що належить акціонеру становить 14951606 шт., що складає 11,2842% статутного капіталу НАСК «Оранта».


15.10.2012р. від депозитарію ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» надійшла інформація стосовно змін у складі власників акцій НАСК «Оранта», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. На підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів НАСК «Оранта» станом на 15.10.2012р., наданого депозитарієм ПрАТ «ВДЦП», відбулися зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Компанії, а саме:

Пакет акцій, який належить «Geswood Holdings Limited» (Кіпр, Nicosia Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, P.C. 2406) становить 14951606 шт. акцій, що складає 11,2842% статутного капіталу НАСК «Оранта».


2. Структура Групи


Фінансова звітність дочірніх підприємств включається до консолідованої фінансової звітності НАСК «Оранта» з моменту встановлення контролю до дати припинення контролю.

Компанія консолідує дочірні компанії за методом повної консолідації.


Учасниками консолідованої групи є:


Найменування

% володіння засновником

ПрАТ «Концерн «Оранта»

100

АТ «СК «Оранта – Життя»

99,9988

ТОВ «Гарант – АСІСТАНС»

99

ТОВ «Оранта Онлайн»

99


ПрАТ «Концерн «Оранта» зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.02.1998 року.

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 7 грудня 2010 року Відкрите акціонерне товариство “Концерн Оранта” у зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» змінило своє найменування на Приватне акціонерне товариство “Концерн Оранта”, яке виступає правонаступником з усіх майнових та немайнових прав та зобов’язань Відкритого акціонерного товариства “Концерн Оранта”, яке у свою чергу створено шляхом реорганізації – перетворення закритого акціонерного товариства “Оранта - Капітал” у відкрите акціонерне товариство “Концерн Оранта”.

Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 16.12.2010 року, серія бланку А01 № 727432, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про зміну свідоцтва про державну реєстрацію – 1 074 105 0007 001207.

За час існування Товариства до Статутних документів вносились зміни в наступні дати: 27.10.1998 р., 12.05.2000 р., 18.02.2002 р., 17.06.2002 р., 14.10.2004 р. Товариство зареєструвало нову редакцію Статуту, 28.07.2008 р. Товариство зареєструвало нову редакцію Статуту, 16.12.2010 р. Товариство зареєструвало нову редакцію Статуту.

Зміни до Статутних документів у 2012 році не вносились.

Форма власності – приватна.

Юридична адреса Товариства - Україна, м. Київ, провулок Нестерівський, 7, к. 14.

Товариство не має відокремлених підрозділів, філій та представництв.

Предметом діяльності ПрАТ «Концерн «Оранта» є проведення незабороненої законом господарської діяльності, конкретні види якої передбачені Статутом Товариства. У відповідності до Довідки АА № 619897 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Товариство проводить діяльність за наступними кодами:

68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

46.19 – діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

77.33 – надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп’ютерів;

81.21 – загальне прибирання будинків;

46.90 – неспеціалізована оптова торгівля;

77.11 – надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.


Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Оранта-Життя» створена відповідно до законодавства України 26 травня 1998 року.

Метою діяльності Компанії є одержання прибутку.

Предметом безпосередньої діяльності Компанії є проведення страхування життя, перестрахування життя, здійснення фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів і їх управлінням.

Компанія здійснює добровільне страхування життя згідно з вимогами законодавства України, на яке вона отримала ліцензію. На 31.12.2012 року Компанія має 1 страхову ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування життя Серія АВ №469896, строк дії ліцензії з 30.07.2009 року безстроковий.

У 2012 році припинення окремих видів операцій страхування не було.

Компанія була один раз перереєстрована:

- Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 01.07.2009 року № 1 074 105 0016 003527.

Компанія внесена до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ за № 25635389.

За час існування Компанії до її Статутних документів вносились зміни в наступні дати: 21.10.2010 р., 24.12.2009 р., 14.09.2009 р., 01.07.2009 р., 24.12.2008 р., 01.10.2008 р., 12.08.2008 р., 21.04.2008 р., 25.12.2007 р., 19.10.2006 р., 05.06.2006 р., 15.12.2004 р., 27.03.2002 р., 18.03.2002 р., 01.06.2000 р., 14.10.1998 р.

Зміни до Статутних документів у 2012 році не вносились.

Форма власності – приватна.

Юридична адреса Компанії – пров. Нестерівський, 7, м. Київ, 04053, Україна. Компанія не має відокремлених структурних підрозділів.


Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарант-АСІСТАНС» створене відповідно до чинного законодавства України за спільним рішенням Учасників і продовжує діяльність на основі об’єднання їх майна та підприємницької діяльності, їх спільного управління справами, у тому числі через органи, що ними створюються, участі Учасників у розподілі доходів та ризиків Товариства.

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів учасників та потреб суспільства у товарах, роботах і послугах. Товариство створене для надання комплексної сервісної підтримки (асістанс) фізичним та юридичним особам, майнові інтереси яких застраховані страховими компаніями України та зарубіжних країн або захищені іншим чином, згідно із умовами страхування та/або асістанського обслуговування, українським та іноземним страховикам, іншим українським та іноземним фінансовим установам, іншим підприємствам, установам, організаціям, в т.ч. тим, що надають асістанські послуги; господарської діяльності, виконання робіт та надання послуг на території України та за її межами.

Товариство спеціалізується на наданні послуг з інформаційної та організаційної підтримки, допомоги в дорозі, медичного, страхового та юридичного асистансу. В Києві Товариство має власну службу технічної допомоги. Контакт-центр Товариства працює цілодобово в декількох напрямках, основні з них: інформаційний, технічний і медичний асістанс. Залежно від побажань замовника, Контакт-центр може надавати послуги інформаційної лінії, моніторингу роботи підрозділів, маркетингових досліджень, повідомлення клієнтів, служби підтримки клієнтів, «гарячої лінії».

Перелік ліцензій, свідоцтв та інші документи дозвільного характеру виданих уповноваженими органами:

з/п

Серія, № ліцензії, свідоцтва та ін. документів

Дата видачі

^ Строк дії

Орган, що видав ліцензію, свідоцтво, документ дозвільного характеру

Вид діяльності

1

№12231/11 від 22 липня 2011

22 липня 2011 р.

22/07/11-22/07/14

Фонд державного майна України

Оцінка колісних транспортних засобів, оцінка об’єктів у матеріальній формі.


ТОВ «Гарант-АСІСТАНС» зареєстроване 21.07.1999 в Жовтневій районній у м.Києві державній адміністрації. У зв’язку з проведеною адміністративно-територіальною реформою відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.08.2001р. за №1652 “Про утворення районних у м. Києві державних адміністрацій”, підприємство знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

За час існування Товариства до його Статутних документів вносились зміни в наступні дати: 24.02.2001 р., 19.03.2002 р., 14.12.2004 р., 13.01.2005 р., 18.08.2006 р., 15.09.2006 р., 19.06.2008 р., 22.10.2008 р., 19.05.2009 р., 22.09.2009 р., 16.03.2010 р. Товариством були зареєстровані нові редакції Статуту. Зміни до Статутних документів у 2012 році не вносились.

Форма власності – приватна.

Юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 57


Товариство з обмеженою відповідальністю «Оранта Онлайн» створене відповідно до чинного законодавства України за спільним рішенням Учасників від 01 серпня 2008 року (протокол №1 від 01.08.08) і продовжує діяльність на основі об’єднання їх майна та підприємницької, їх спільного управління справами, у тому числі через органи, що ними створюються, участі Учасників у розподілі доходів та ризиків Товариства. Статут Товариства визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності Товариства, а також права та обов’язки Учасників.

Товариство зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.08.2008 року, серія бланку А01 № 218226.

Предметом діяльності Товариства є продаж страхових продуктів через Інтернет.

У відповідності до Довідки АА № 619897 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Товариство проводить діяльність за наступними кодами:

47.91 роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет;

66.22 діяльність страхових агентів і брокерів;

72.11 рекламні агентства.

Форма власності – приватна.

Юридична та фактична адреса Компанії – 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська,75.


Середньооблікова чисельність працюючих Групи станом на 31 грудня 2012 року складає 7749 осіб.


3. Основа складання фінансової звітності.


Ця консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі того, що Група буде продовжувати функціонувати як господарська одиниця. Консолідована фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які були б необхідними, якби Група не змогла продовжувати діяльність як господарська одиниця.

Фінансова звітність Групи складена вперше із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), чинними протягом звітного періоду.

Особливості складання фінансової звітності Групи за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" (далі - МСФЗ 1).

Для складання попередньої фінансової звітності Групи за МСФЗ за 2012 рік застосовані МСФЗ чинні на 31.12.2012, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1.

При складанні фінансової звітності за 2012 рік Група відступила від деяких вимог МСФЗ.

У зв’язку з тим, що датою переходу на складання фінансової звітності за МСФЗ Групою прийнята дата 01.01.2012 року, фінансова звітність Групи за 2012 рік не може вважатись повним комплектом фінансової звітності у розумінні МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 1 «Подання фінансової звітності».

Перша фінансова звітність Групи за МСФЗ, у повному складі буде складена за 2013 рік.

Різниці, які виникають внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображені у складі нерозподіленого прибутку (збитку) та інших складових власного капіталу.

Група розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.

Падіння обсягів операцій на ринках капіталу, в тому числі на страховому ринку, підвищило рівень невизначеності у економічному секторі України. Ця фінансова звітність відображає оцінку управлінського персоналу щодо впливу змін умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Групи. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу.


4. Дотримання принципів та незмінність облікової політики.


Протягом 2012 року Група дотримувалась наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника.

Група застосовує однорідну облікову політику для всіх учасників Групи.

Протягом 2012 року зміни до облікової політики не вносились.


5. Основні принципи бухгалтерського обліку.


Група веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з урахуванням МСФЗ, Статутів учасників Групи, Облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів.

Облікова політика Групи – це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впливають на фінансовий стан Групи. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та рішеннях керівництва Групи.

Група веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній грошовій одиниці України – гривнях.


Фінансова звітність надається за 2012 рік, складається в тисячах гривень.


^ 5.1. Оцінка статей балансу.


Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і пасиви Групи оприбутковуються та обліковуються за:

вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю: активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі звичайної господарської діяльності;

справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів; зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; вираз «обізнані, зацікавлені та незалежні сторони» означає наявність добре поінформованого покупця, який має бажання купити, і добре поінформованого продавця, що має бажання продати, які є незалежними та діють у власних інтересах; приведення вартості активів у відповідність зі справедливою здійснюється шляхом їх переоцінки та класифікації на предмет зменшення корисності;

амортизованою собівартістю - вартістю, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове зобов'язання, і яка складається із собівартості придбання (виникнення), збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності.

Окрім вказаних, в обліковій політиці Групи залежно від характеру та змісту завдань різних складових облікової системи використовуються інші види оцінки окремих груп активів і зобов’язань.

Активи і зобов’язання Групи оцінюються так, щоб створені під них резерви та вжиті заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні періоди.


^ 5.2. Особливості оцінки операцій в іноземній валюті.


Активи і зобов’язання в іноземній валюті первісно оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за офіційним (обліковим) курсом гривні до іноземних валют.

Активи і зобов’язання в іноземній валюті відображаються у фінансовій звітності у гривневому еквіваленті за офіційним (обліковим) курсом на дату складання звітності або на дату їх визнання.

На кожну наступну після визнання дату балансу:

- усі монетарні статті в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним (обліковим) курсом гривні до іноземних валют на дату балансу;

- немонетарні статті в іноземній валюті, що обліковуються за собівартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним (обліковим) курсом гривні до іноземних валют на дату визнання (дату здійснення операції);

- немонетарні статті в іноземній валюті, що обліковуються за справедливою вартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним (обліковим) курсом гривні до іноземних валют на дату визначення їх справедливої вартості.

Офіційні курси гривні до іноземних валют, за якими відображені монетарні статі балансу, були такими:


Валюта

Курс НБУ на 31.12.2012 р.

Курс НБУ на 31.12.2011 р.

1 долар США

7,9930

7,9898

1 євро

10,537172

10,298053

10 російських рублів

2,6316

2,4953

1 англійський фунт стерлінгів

12,898185

12,318245

1 чеська крона

0,41914

0,397455

1 канадський долар

8,030157

7,808062

1 швейцарський франк

8,722824

8,450725
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта” iconПримітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта”
«Оранта» (далі – Компанія) створена відповідно до Постанови кму від 07. 09. 1993 р. №709 «Про створення Національної акціонерної...
Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта” iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "стома" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності
Баланс станом на 31. 12. 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Примітки...
Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта” iconПримітки до річної фінансової звітності
Підприємство Державна компанiя з експорту та iмпорту продукцiї i послуг вiйськового та Дата 2013. 01. 01
Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта” iconІнформація щодо частки участі консолідованої групи та фінансових показників асоційованих компаній за попередній рік Рядок
Таблиця 11 Загальна інформація щодо частки участі консолідованої групи та фінансових показників асоційованих компаній за попередній...
Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта” iconІнформація щодо частки участі консолідованої групи та фінансових показників асоційованих компаній за звітний рік Рядок
Таблиця 11 Загальна інформація щодо частки участі консолідованої групи та фінансових показників асоційованих компаній за звітний...
Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта” icon3 жовтня ат «банк тураналем» придбав акції найбільшої страхової компанії україни – наск «оранта»
Ржавного пакету акцій української національної акціонерної страхової компанії «Оранта» (надалі наск «Оранта»). В конкурсі приймали...
Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта” iconЗвіт про фінансовий стан), складений за мсфз станом на 30. 06. 2014 року (у тисячах гривень) актив код рядка № при-мітки На 31. 12. 201 3
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта” iconНаказ №5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається)
Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів...
Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта” iconНаказ №5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається)
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта” iconПримітка 44. Об'єднання компаній
Балансова вартість за міжнародними стандартами фінансової звітності до об'єднання компаній
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи