Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” icon

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта”НазваПримітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта”
Сторінка6/7
Дата конвертації08.05.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7

^ Зобов’язання за виплатами страхових відшкодувань.

Зобов’язання визнаються на дату затвердження страхового акту, який є підставою для нарахування в бухгалтерському обліку страхового відшкодування, та відображаються в балансі за номінальною вартістю.

^ Зобов’язання за розрахунками з перестраховиками.

Зобов’язання визнаються на дату початку дії договору перестрахування та відображаються в обліку відповідно до умов договору перестрахування.


^ Аванси, отримані за договорами страхування.

Попередня оплата - це суми премії, що отримані до виникнення дебіторської заборгованості за нарахованими страховими преміями. У зв’язку з цим отримані суми попередньої оплати відображаються як зобов’язання з прямого страхування до початку дії договору страхування, а також до дати сплати премії (у разі сплати страхової премії за діючими договорами раніше, ніж визначено договором).

^ Заборгованість за агентською винагородою страховим агентам.

Заборгованість за агентською винагородою страховим агентам в бухгалтерському обліку визнається на дату підписання актів виконаних робіт по агентській винагороді. Заборгованість за агентською винагородою оцінюється відповідно до ставок агентською винагороди за видами страхування, які встановлюються наказом Голови Правління, до сплачених страхових платежів за договорами, укладеними за посередництвом агентів.


Інші зобов’язання.

До інших зобов’язань Компанії відносяться:

- розрахунки з працівниками по оплаті праці;

- розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами;

- розрахунки з постачальниками.


Перелік і суми зобов’язань, що включені до статей балансу:


рядок 530 “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” – 1 289,0 тис. грн., з яких:

 • Розрахунки з постачальниками за придбані необоротні активи та ТМЦ – 141,1 тис. грн.;

 • За отримані послуги по утриманню приміщень, авто – 98,6 тис. грн.;

 • З іноземними постачальниками – 1,6 тис. грн.;

 • За послуги зв’язку – 6,4 тис. грн.;

 • За інформаційно-консультаційні послуги – 660,7 тис. грн.;

 • Інша заборгованість – 380,6 тис. грн.


рядок 590 „Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками” – 0,0 тис.грн.


рядок 610 “Інші поточні зобов’язання” – 75 450,2 тис. грн., з яких:

 • Розрахунки з іншими страховиками з надання агентських послуг – 2,5 тис. грн.;

 • Розрахунки з МТСБУ у фонд захисту потерпілих у ДТП – 1 543,2 тис. грн.;

 • Розрахунки з МТСБУ у фонд попереджувальних заходів – 504,5 тис. грн.;

 • Розрахунки з МТСБУ у гарантійний фонд (Зелена картка) – 297,5 тис. грн.;

 • Розрахунки із страхувальниками – 10 398,4 тис. грн.;

 • Розрахунки з перестрахування – 2 184,0 тис. грн.;

 • Розрахунки за виконавчими документами – 7,6 тис. грн.;

 • Розрахунки з підзвітними особами – 153,9 тис. грн.;

 • Розрахунки по агентській винагороді з агентами – юридичними особами – 7 762,7 тис. грн.;

 • Розрахунки з членами Ядерного страхового Пулу – 1462,4 тис. грн.;

 • Розрахунки із страховими агентами-нерезидентами – 9,4 тис. грн.;

 • Розрахунки з дочірніми організаціями – 452,7 тис. грн.;

 • Розрахунки за цінні папери – 42 004,7 тис. грн.;

 • Розрахунки за нарахованими відсотками – 360,5 тис. грн.;

 • Розрахунки за відшкодування завданих збитків – 392,2 тис. грн.;

 • Розрахунки з МТСБУ – 7 839,1 тис. грн.;

 • Розрахунки з іншими кредиторами – 74,9 тис. грн.


4.14. Кредити


Первісна оцінка кредитів проводиться за собівартістю, яка є вартістю отриманої компенсації. Проценти за кредитами визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони виникають.

Компанія на балансі обліковує короткострокові банківські кредити у сумі 15 807,8 тис. грн.


^ 4.15. Визнання доходів та витрат


Суми отриманих доходів та понесених витрат Компанією за 2012 рік наведені в таблиці:

^ ДОХОДИ І ВИТРАТИ

 

 

Найменування показника 

Доходи 

Витрати 

1

2

3

А. Інші операційні доходи і  витрати Операційна оренда активів

4 564,9

-

Операційна курсова різниця 

264,6

336,3

Реалізація інших оборотних активів 

133,6

59,8

Штрафи, пені, неустойки 

-

1 616,1

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 

-

-

Інші операційні доходи і витрати 

18 633,4

13 682,9

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 

X

-

непродуктивні витрати і втрати 

X

-

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 

-

-

дочірні підприємства 

2 726,7

1 787,0

спільну діяльність 

-

-

В. Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди 

-

Х

Проценти 

X

2 242,1

Фінансова оренда активів 

-

-

Інші фінансові доходи і витрати 

21 065,4

-
1

2

3

Г. Інші доходи і витрати: реалізація фінансових інвестицій 

-

-

Реалізація необоротних активів 

-

-

Реалізація майнових комплексів 

-

-

Неопераційна курсова різниця 

-

-

Безоплатно одержані активи 

2,2

Х

Списання необоротних активів 

X

320,3

Інші доходи і витрати 

1 177,9

5 314,3

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 

-

-

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

-

-


4.15.1. Визнання доходів.


Страхові премії за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами в період початку дії договорів страхування (перестрахування) відповідно до договору страхування.

Страхові премії за договорами страхування (перестрахування), термін дії яких 1 рік і менше, та премії за якими сплачуються частинами, визнаються доходами в повному обсязі незалежно від сплати чергових платежів. Чергові платежі доходом не визнаються і є погашенням дебіторської заборгованості страхувальника (перестрахувальника) зі сплати чергових страхових платежів.

Страхові премії за договорами страхування (перестрахування), термін дії яких більше року, та премії за якими сплачуються частинами щорічно, визнаються доходами в розмірі річних страхових премій. За вищевказаними договорами, які не припиняють своєї дії у разі несплати чергового річного платежу, чергові щорічні страхові премії визнаються доходами в строки, які вказані в договорі, а надходження чергових річних платежів за такими договорами доходом не визнаються і є погашенням дебіторської заборгованості.

Критерії визнання доходів, що не пов’язані із страховою діяльністю, застосовуються окремо до кожної операції Компанії. Кожний вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо.

Доходи визнаються в міру впевненості в тому, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, і суму доходу можна достовірно визначити.

Доходи майбутніх періодів відображаються у тому випадку, коли сума доходів нарахована в поточному звітному періоді, але доходи будуть визнані у майбутніх звітних періодах.

^ Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) отриманий у сумі 521 031,1 тис. грн.

Іншій операційний дохід - 23 596,5 тис. грн., з яких:

 • дохід від реалізації іноземної валюти – 203,2 тис. грн.;

 • дохід від реалізації інших оборотних активів – 133,6 тис. грн.;

 • дохід від операційної оренди активів – 4 564,9 тис. грн.;

 • дохід від операційних курсових різниць – 264,5 тис. грн.;

 • відшкодування раніше списаних активів – 8 895,5 тис. грн.;

 • дохід від списання кредиторської заборгованості – 446,5 тис. грн.;

 • дохід від відшкодування компенсацій, виплачених особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 192,1 тис. грн.;

 • страхове відшкодування, сплачене перестраховиками – 6 553,5 тис. грн.;

 • повернення платежів по перестрахуванню – 104,6 тис. грн.;

 • комісійна винагорода з перестрахування – 1 415,5 тис. грн;

 • інші доходи від операційної діяльності – 822,6 тис. грн.


Дохід від участі в капіталі – 2 726,7 тис. грн.


Фінансовий дохід – 21 065,4 тис. грн., з яких:

 • відсотки по депозитах – 12 705,5 тис. грн.;

 • відсотки по залишках на розрахункових рахунках – 38,0 тис. грн.;

 • доходи за борговими цінними паперами – 8 321,9 тис. грн.


Інший дохід – 1 180,1 тис. грн., з яких:

 • дохід від переоцінки основних засобів – 1 046,6 тис. грн.;

 • дохід від реалізації металобрухту – 14,1 тис. грн.;

 • інші доходи – 119,4 тис. грн.


4.15.2. Визнання витрат.


Витратами визнається або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу за умови, що такі витрати можуть бути достовірно оцінені.

Операційні витрати Компанії за 2012 рік становлять – 536 365,4 тис. грн., з яких:

 • матеріальні затрати – 20 952,5 тис. грн.;

 • витрати на оплату праці – 139 522,5 тис. грн.;

 • відрахування на соціальні заходи – 48 504,1 тис. грн.;

 • амортизація – 18 027,7 тис. грн.;

 • виплати страхового відшкодування – 219 261,0 тис. грн.;

 • агентська винагорода страховим агентам–юридичним особам – 20 390,8 тис.грн.;

 • витрати на рекламу – 1 383,9 тис. грн.;

 • витрати на операційну оренду активів – 17 163,6 тис. грн.


Фінансові витрати – 2 242,1 тис. грн., з яких:

 • відсотки за кредити – 2 242,1 тис. грн.


Втрати від участі в капіталі – 1 787,0 тис. грн.


Інші витрати – 5 636,6 тис. грн., з яких:

 • уцінка необоротних активів – 1 521,8 тис. грн.;

 • списання необоротних активів –320,3 тис. грн.;

 • резерв під знецінення цінних паперів – 2 052,2 тис. грн.;

 • інші витрати звичайної діяльності – 1 740,3 тис. грн.


У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів (аквізиційні витрати, підписка періодичних витрат тощо).

Аквізиційні витрати, що можуть відстрочуватися, включають всі витрати, які прямо пов’язані з укладенням нових або подовженням дії договорів страхування і прямо пропорційно змінюються залежно від обсягу страхових премій.

Відстрочені аквізиційні витрати класифікуються як актив.

Відстроченню підлягають тільки ті витрати, які змінюються у зв’язку з укладенням нових або подовженням дії договорів страхування і є прямо пов’язані з укладенням нових або подовженням дії договорів страхування. Згідно з принципом відповідності актив з відстрочених аквізиційних витрат визнається і відноситься на витрати пропорційно розміру визнаного доходу від страхових премій.

Витрати в частині, що припадає на незароблені премії, складають 199 201,6 тис. грн., передплата періодичних видань – 110,6 тис. грн.

^ 4.16. Фінансовий результат.


Щомісячно фінансовий результат визначається у цілому по Компанії з урахуванням доходів і витрат усіх структурних підрозділів НАСК «Оранта».

Фінансовий результат формується в єдиній обліковій системі шляхом відображення доходів і витрат відповідного звітного періоду.

Фінансовий результат Компанії зменшується на суму нарахованого податку на прибуток, який розраховується за правилами податкового обліку.

Розрахунок податку на прибуток Компанії здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Доходи від страхової діяльності оподатковуються за ставкою 3%, прибуток від діяльності іншої, ніж страхова, – за ставкою 21% у 2012 р. (згідно п.п.8 та 10 Підрозділу 4 Розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України).

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування складає 23 570,7 тис. грн. прибутку.

Податок на прибуток в цілому по Компанії склав 23 017,5 тис. грн.

^ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

 

Найменування показника 

Сума, тис. грн.

Поточний податок на прибуток  

23 017,5

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року  

-

на кінець звітного року 

-

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року

-

на кінець звітного року 

-

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 

23 017,5

у тому числі: поточний податок на прибуток 

23 017,5

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  

-

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 

-

Відображено у складі власного капіталу - усього 

-

у тому числі: поточний податок на прибуток 

-

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 

-

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 

-
1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconПримітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта”
«Оранта» (далі – Компанія) створена відповідно до Постанови кму від 07. 09. 1993 р. №709 «Про створення Національної акціонерної...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "стома" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності
Баланс станом на 31. 12. 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Примітки...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconПримітки до річної фінансової звітності
Підприємство Державна компанiя з експорту та iмпорту продукцiї i послуг вiйськового та Дата 2013. 01. 01
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconЗвіт про фінансовий стан), складений за мсфз станом на 30. 06. 2014 року (у тисячах гривень) актив код рядка № при-мітки На 31. 12. 201 3
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” icon3 жовтня ат «банк тураналем» придбав акції найбільшої страхової компанії україни – наск «оранта»
Ржавного пакету акцій української національної акціонерної страхової компанії «Оранта» (надалі наск «Оранта»). В конкурсі приймали...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconНаказ №5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається)
Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconНаказ №5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається)
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” icon12. 03. 2009 наск "Оранта" прямое страхование через компанию "Оранта-Онлайн"
Отметим, что отлаженный бизнес-процесс позволяет оформлять и подписывать договора страхования по всей сети дирекций наск "Оранта"...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconНаск "Оранта" сменила акционеров
Наск "Оранта" соответственно. Ранее "Оранта" заявляла о покупке 45% ее акций бизнесменом Николаем Лагуном в ходе допэмиссии на 600,1...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconЗвіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки
Примітки до фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства „бта банк” за станом на кінець дня
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи