Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” icon

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта”НазваПримітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта”
Сторінка5/7
Дата конвертації08.05.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7

^ 4.10. Інвестиційна нерухомість.


Компанія визнає інвестиційною нерухомістю об’єкти нерухомості, які утримуються для надання в оренду згідно з однією чи кількома угодами про операційну оренду.

Інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю.

Переведення нерухомого майна до інвестиційної нерухомості або з інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю, здійснюється у випадку, якщо відбувається зміна у використанні нерухомого майна, що засвідчується відповідно початком операційної оренди іншій стороні або початком зайняття власником нерухомості.

Якщо певні види нерухомого майна включають частину, яка утримується для одержання орендної плати, та іншу частину, яка утримується для виробничих потреб, і ці частини можуть бути продані або здані в оренду окремо, то ці частини обліковуються окремо. Вартість такого нерухомого майна необхідно розділити на вартість операційної та вартість інвестиційної нерухомості. За основу поділу береться загальна площа такої нерухомості.

Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, то нерухоме майно вважається інвестиційною нерухомістю, якщо частка нерухомості, яка утримується для виробничих потреб, не перевищує 10 відсотків від загальної площі цього об’єкта нерухомого майна.

Справедлива вартість визнається на підставі поточної ринкової ціни. Якщо така інформація відсутня, застосовуються ціни останніх угод на менш активних ринках або оцінки незалежних оцінювачів.

Зміна справедливої вартості обліковується в складі фінансових результатів.

Компанією відповідно до договору про проведення оцінки майна від 30 листопада 2012 року № 117/12 незалежним експертом ТОВ Консультаційний центр «Анбер» було проведено оцінку ринкової вартості інвестиційної нерухомості станом на 30 листопада 2012 року. За результатами оцінки справедлива вартість інвестиційної нерухомості складає 43 746,4 тис. грн.

Інвестиційна нерухомість, що перебуває у заставі станом на 31.12.2012 р. за іпотечними договорами, укладеними з ПАТ «Укрсоцбанк», наведена в таблиці (раніше також була зазначена в складі основних засобів, переданих в заставу):Найменування

Адреса

Загальна площа

Первісна вартість на 31.12.2012, грн.

Накопичена Амортизація на 31.12.2012, грн.

Залишкова вартість на 31.12.2012, грн

Інвестиційна нерухомість - Адмінприміщення

м. Луцьк, вул. Прогресу, № 7, літ. А-3

301,50

2 435 825,21

 

2 435 825,21

Інвестиційна нерухомість - Службове приміщення

м. Чернігів, вул. Горького, буд. 23, літ. А-4

735,50

5 977 106,89

 

5 977 106,89

Разом

8 412 932,10

0,00

8 412 932,14.11. Акціонерний та інший капітал


Капітал Компанії обліковується в національній валюті на рахунках 4 класу Плану рахунків.

Відображення операцій за рахунками 40 "Статутний капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал" здійснюється тільки на балансі Головного офісу.


Статутний капітал Компанії сформовано внесками акціонерів. Розмір статутного капіталу зафіксовано в Статуті Компанії. Збільшення статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.


Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням Загальних зборів акціонерів та відповідно до Статуту Компанії.


Відображення операцій за субрахунками 42.3 "Дооцінка активів", 42.4 "Безоплатно одержані необоротні активи" здійснюється за субконто відокремлених підрозділів.


У разі реалізації Компанією основних засобів або нематеріальних активів, дооцінка яких врахована на субрахунку 42.3 "Дооцінка активів", суми такої дооцінки переносяться на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".


Прибуток, що залишається у розпорядженні Компанії після сплати податків і обов’язкових платежів, розподіляється на формування резервних та інших фондів, збільшення капіталу та виплату дивідендів на підставі рішення Загальних зборів акціонерів.


Резервний капітал (фонд) Компанії створюється у розмірі не менше 25% статутного капіталу Компанії і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків, та запланованих витрат. Резервний капітал (фонд) формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% суми чистого прибутку Компанії до досягнення визначеного розміру.


Протягом 2012 року додаткового випуску акцій Компанією не здійснювалось, викупу та наступного продажу викуплених акцій Компанією не проводилось.


Статутний капітал Компанії на 31.12.2012 р. становить 775 125 000,00 грн. і поділяється на 132 500 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 5,85 грн. кожна.


Акції Компанії відображаються в балансі за номінальною вартістю.

Емісійного доходу не було.

Виплата дивідендів у 2012 році не відбувалась.


Збільшення іншого додаткового капіталу відбулось за рахунок:

- дооцінки основних засобів – 46 687,4 тис. грн.;

- перекласифікації резерву катастроф (а саме: зміни суми резерву порівняно з 2011 роком) з розділу ІІ пасиву Балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів» - 2 748,5 тис. грн.


Зменшення іншого додаткового капіталу відбулось зокрема за рахунок:

- уцінки основних засобів – 35 996,2 тис. грн.;

- за рахунок списання попередніх дооцінок вибулих необоротних активів – 338,1 тис. грн.


4.12. Резерви.


Загальний обсяг забезпечень і резервів, які сформовані Компанією на кінець 2012 року, наведено в таблиці:

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ 

 

 

 

 

 

Види забезпечень і резервів 

Залишок на початок року 

Збільшення за звітний рік 

Використано у звітному році 

Сторновано невикорис-тану суму у звітному році 

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення 

Залишок на кінець року 

нараховано (створено) 

додаткові відраху-вання 2

3

46

7

8

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 

2 016,6

7 069,3

-

8 363,9

-

-

722,0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення  

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 

-

-

-

-

-

-

-

Страхові резерви

253 136,5

2 965 101,9

-

2 957 750,5

-

-

260 487,9

Частка перестраховиків у страх. резервах

25 303,7

946,2

-

0,0

-

-

26 249,9

Резерв сумнівних боргів 

-

-

-

-

-

-

-

Разом 

229 849,4

2 971 225,0

-

2 966 114,4

-

-

234 960,0

Страхові резерви є оцінкою обсягу зобов’язань Компанії для здійснення майбутніх виплат страхового відшкодування за договорами страхування (перестрахування).

Оцінка страхових резервів здійснюється шляхом їх обчислення за методами, визначеними законодавством, зокрема Закону України «Про страхування», Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 № 3104, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за № 19/10299, Методики формування резервів із страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 27.01.2004 № 24, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за № 198/8797, Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 13.11.2003 №123, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.12.2003 за № 1107/8428.

Для відображення зобов’язань за договорами страхування в Компанії формуються страхові резерви за наступними методами:

- резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових платежів, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється в цілому по Компанії у головному офісі за кожним видом страхування. Для розрахунку резерву незароблених премій на будь–яку дату приймаються страхові платежі у розмірі 80 відсотків нарахованих страхових платежів з відповідних видів страхування кожного місяця з попередніх дев’яти місяців розрахункового періоду. Для розрахунку частки перестраховиків у резервах незароблених премій на будь-яку дату приймаються частки страхових платежів у розмірі 80 відсотків, нараховані перестраховикам кожного місяця з попередніх дев’яти місяців розрахункового періоду.

Резерв незароблених премій на будь-яку дату за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів розраховується методом 1/365 («pro rata temporis”);

- резерв заявлених, але не врегульованих збитків, створюється з моменту отримання інформації про страхові випадки із застрахованими об’єктами в кожному відокремленому підрозділі. Сума резерву збитків за видами страхування визначається та подається до підрозділів бухгалтерської служби для відображення у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності структурними підрозділами Компанії, які здійснюють розрахунки страхової виплати. До головного офісу відокремленими підрозділами Компанії передається за авізо результат зміни резерву збитків. Оцінка величини резерву збитків визначається у залежності від сум фактичних або очікуваних страхувальниками збитків у результаті настання страхового випадку. Якщо розмір збитку неможливо визначити, для розрахунку резерву використовують максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за договором. Витрати на врегулювання збитків є компонентом резерву заявлених, але не врегульованих збитків. Для визнання витрат на врегулювання збитків Компанія збільшує резерв заявлених, але не врегульованих збитків на 3%;

- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, створюється для здійснення страхових виплат, що виникли у зв’язку зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт настання яких страховику не було заявлено на звітну дату за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється у головному офісі в цілому по Компанії. Для розрахунку резерву збитків, які виникли, але не заявлені, застосовується метод фіксованого відсотка у розмірі 10 відсотків зароблених страхових премій з попередніх чотирьох кварталів, що передують звітній даті;

- резерв коливань збитковості створюється для компенсації виплат, пов’язаних із відшкодуванням збитків у разі, якщо фактична збитковість у звітному періоді перевищує очікуваний середній рівень збитковості, взятий за основу при розрахунку тарифної ставки за обов’язковим страхуванням цивільно–правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Розрахунок резерву коливань збитковості здійснюється у головному офісі в цілому по Компанії. При розрахунку резерву коливань збитковості величина показника очікуваного середнього рівня збитковості за звітний період дорівнює величині показника фактичної збитковості за попередній рік за цим видом страхування;

- резерв із страхування життя (математичні резерви) визначається за кожним договором страхування життя на основі актуарних розрахунків. Відомості про сформовані страхові резерви із страхування життя на останню дату місяця для відображення їх у бухгалтерському обліку подаються до бухгалтерії не пізніше 05 числа місяця, що настає за звітним;

- резерв катастроф формується з метою здійснення страхових виплат у разі настання природних катастроф або значних промислових аварій, у результаті яких буде завдано збитків численним страховим об’єктам, і настає потреба здійснювати виплати страхового відшкодування в сумах, що значно перевищують середні розміри збитків, узяті за основу при розрахунку страхових тарифів. Резерв катастроф формується залежно від загальної величини зароблених у відповідному звітному періоді страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за договорами обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

Оцінка частки перестраховиків в резервах незароблених премій здійснюється у порядку, за яким визначається оцінка резервів незароблених премій. Частка перестраховиків в резервах незароблених премій визнається на дату набрання чинності договору перестрахування.

Оцінка частки перестраховиків у резервах збитків здійснюється відповідно до умов договору перестрахування. Частка перестраховиків у резервах збитків визнається на дату подання заяви (повідомлення) про страховий випадок.

Загальна величина сформованих страхових резервів на 31.12.2012 року складає 275 578,6 тис. грн., в тому числі:

  • резерви незароблених премій – 170 255,3 тис. грн.;

  • резерв заявлених, але не врегульованих збитків – 69 516,0 тис. грн.;

  • резерв збитків, які виникли, але не заявлені – 20 360,6 тис. грн.;

  • резерв катастроф – 15 090,7 тис. грн.;

  • резерви із страхування життя – 356,0 тис. грн.


В формі 1 «Баланс» за 2012 рік резерв катастроф в сумі 15 090,7 тис. грн. перекласифікований з розділу II. «Забезпечення наступних витрат і платежів» в розділ I.«Власний капітал» відповідно до вимог МСФЗ 4 «Страхові контракти».

Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами.

За результатами проведеного аналізу перевірки адекватності зобов’язань величина сформованих страхових резервів ризикових видів страхування (під якими розуміються види страхування, окрім страхування життя) на кінець звітного періоду складає 259 866,0 тис. грн., у тому числі :

резерви незароблених премій

170 255,3

додатковий резерв ризику що не минув (AURR) - (LAT-Test)

0,0

резерв заявлених, але не виплачених збитків (RBNS)

69 250,8

резерв збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR)

18 550,2

резерв витрат на врегулювання збитків (LAE)

1 810,4

резерв коливань збитковості

0,0

резерви катастроф

0,0

Рівень похибки розрахунків складає 5%.


Як бачимо, проведений аналіз підтверджує достатність страхових резервів Компанії, сформованих на кінець звітного періоду. Для забезпечення представлення страхових резервів ліквідними активами Компанією приймалась сума, більша з розрахованих, а саме 275 578,6 тис. грн., що була розрахована відповідно до вимог національного законодавства та перевірена на достатність зобов’язань.


Зобов’язання Компанії щодо оплат відпусток працівникам Компанії, які не були використані в поточному періоді, визнаються під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні компенсації за відпустки. Сума забезпечення на 31.12.2012 р. складає 722,0 тис. грн.

Фонди та резерви Компанії сформовані в повному обсязі у відповідності до вимог чинних законодавчих актів України та Статуту Компанії.


4.13. Кредиторська заборгованість.

1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconПримітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта”
«Оранта» (далі – Компанія) створена відповідно до Постанови кму від 07. 09. 1993 р. №709 «Про створення Національної акціонерної...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "стома" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності
Баланс станом на 31. 12. 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Примітки...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconПримітки до річної фінансової звітності
Підприємство Державна компанiя з експорту та iмпорту продукцiї i послуг вiйськового та Дата 2013. 01. 01
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconЗвіт про фінансовий стан), складений за мсфз станом на 30. 06. 2014 року (у тисячах гривень) актив код рядка № при-мітки На 31. 12. 201 3
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” icon3 жовтня ат «банк тураналем» придбав акції найбільшої страхової компанії україни – наск «оранта»
Ржавного пакету акцій української національної акціонерної страхової компанії «Оранта» (надалі наск «Оранта»). В конкурсі приймали...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconНаказ №5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається)
Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconНаказ №5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається)
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” icon12. 03. 2009 наск "Оранта" прямое страхование через компанию "Оранта-Онлайн"
Отметим, что отлаженный бизнес-процесс позволяет оформлять и подписывать договора страхования по всей сети дирекций наск "Оранта"...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconНаск "Оранта" сменила акционеров
Наск "Оранта" соответственно. Ранее "Оранта" заявляла о покупке 45% ее акций бизнесменом Николаем Лагуном в ходе допэмиссии на 600,1...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconЗвіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки
Примітки до фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства „бта банк” за станом на кінець дня
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи