Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” icon

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта”НазваПримітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта”
Сторінка4/7
Дата конвертації08.05.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7

^ 4.6. Грошові кошти та їх еквіваленти.


Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, гроші на рахунках у банках, грошові кошти в дорозі та інші короткострокові ліквідні інвестиції зі строком розміщення не більше трьох місяців.

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю. Грошові кошти в іноземній валюті обліковуються за перерахунком в гривні по курсу Національного банку на день складання фінансової звітності.

Курсові різниці, які виникають внаслідок різниці оцінки активів та зобов’язань, вартість яких виражена в іноземній валюті, на дату первісного визнання і дату складання фінансового звіту відображаються як дохід або витрати періоду, в якому вони виникають.

Грошові кошти та їх еквіваленти складають 134 232,8 тис. грн. в тому числі:

- на поточних рахунках – 50 087,9 тис. грн.;

- на депозитних рахунках – 84 143,3 тис. грн.;

- каса – 1,6 тис. грн.

^ ГРОШОВІ КОШТИ

 

Найменування показника 

На кінець року, тис. грн.

Каса 

1,6

Поточний рахунок у банку 

50 087,9

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 

-

Грошові кошти в дорозі 

-

Еквіваленти грошових коштів 

84 143,3

Разом 

134 232,8


У складі статті «Інші надходження» (р.080 форми 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2012 р.) зокрема відображено грошові кошти, отримані від:

повернення депозитів – 10006,0 тис. грн.;

отримання коштів у вигляді відсотків за розміщення коштів на депозитних рахунках (відсотки) – 13549,0 тис. грн.;

операцій по Ядерному страховому пулу – 54214,7 тис. грн.;

відшкодування збитків отриманих за регресними вимогами - 7310,1 тис. грн.;

кошти, отримані від перестраховиків щодо їх частки у виплатах страхового відшкодування - 6121,5 тис. грн.

У складі статті «Інші витрачання» (р.145 форми 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2011 р.) зокрема відображено грошові кошти, витрачені на:

сплату страхових відшкодувань – 201877,7 тис. грн.;

розрахунки з МТСБУ – 12973,9 тис. грн.;

операції з перестрахування – 42505,3 тис. грн.;

розрахунки за операціями по Ядерному страховому пулу – 51579,9 тис. грн.


Негрошові операції за фінансовою та інвестиційною діяльністю компанії не відбувались. Операцій з продажу та придбань майнових комплексів у 2012 році не було.


На кінець 2012 року існують наступні обтяження по депозитних рахунках:

1) Дог. №26527010485612 від 22/05/12, сума 5 150 000,00 грн. - застава по дог. овердрафта №І00-С027200511/016 від 23/05/11 (дод. угода №1 від 22/05/12) (ПАТ «Укрсоцбанк»);

2) Дог. №DU1465-G.1 від 08/09/06, сума 550 000,00 грн. (дод. угода від 19/09/12) - застава по сплячій кредитній лінії, Рамкова угода №2902 від 15/09/06, дод. угоди №1 від 11/09/08 та №2 від 05/07/11 (ПАТ «ПроКредит Банк»);

3) Дог. №14/4 від 01/04/08 , сума 501 000,00 грн. (дод. угода №37 від 04/12/12) - не зараховується в покриття страхових резервів через відсутність у Банка кредитного рейтингу інвестиційного рівня за національною шкалою (АТ «Регіон – Банк»).


^ 4.7. Дебіторська заборгованість.


Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю включає:

- дебіторську заборгованість за договорами страхування (перестрахування);

- дебіторську заборгованість перестраховиків за страховими виплатами;

- дебіторську заборгованість щодо комісійної винагороди перестраховиків;

- дебіторську заборгованість третіх осіб за заподіяні збитки (регрес).

Дебіторська заборгованість страхувальників (перестрахувальників) визнається на дату початку дії договорів страхування (перестрахування) та є заборгованістю страхувальників (перестрахувальників) по сплаті страхових премій відповідно до договору на звітну дату. Дебіторська заборгованість страхувальників (перестрахувальників) визначається по кожному договору страхування (перестрахування).

Дебіторська заборгованість перестраховиків за виплатами страхового відшкодування визнається в момент визнання кредиторської заборгованості Компанії за виплатами страхового відшкодування та оцінюється відповідно до умов договору перестрахування.

Дебіторська заборгованість щодо комісійної винагороди, яка підлягає сплаті перестраховиками, визнається на дату початку дії договорів перестрахування та визначається на підставі договорів перестрахування ризиків Компанії.

Дебіторська заборгованість третіх осіб за заподіяні збитки (регрес) визнається на дату врегулювання регресних вимог.

Відображення врегульованих регресних вимог в бухгалтерському обліку здійснюється по кожній страховій виплаті.

Дебіторська заборгованість відображається в бухгалтерському обліку у розрізі таких складових: номінальної вартості та резервів сумнівних боргів.

Інша дебіторська заборгованість включає:

- дебіторську заборгованість працівників та інших осіб;

- дебіторську заборгованість постачальників товарів, робіт, послуг, якщо формою розрахунку є попередня оплата;

- іншу дебіторську заборгованість.

Після первісного визнання за номінальною вартістю дебіторська заборгованість на дату балансу відображається за чистою реалізаційною вартістю (номінальна вартість мінус резерв сумнівних боргів).

Для визначення чистої реалізаційної вартості Компанія обчислює величину резерву сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості за термінами її непогашення.

^ ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

 

 

 
Найменування показника 

Всього на кінець року 

у т. ч. за строками непогашення 

до 3 місяців 

від 3 до 6 місяців 

від 6 до 12 місяців 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  

32 515,3

753,5

2 224,6

29 537,2

Інша поточна дебіторська заборгованість 

169 781,4

143 453,2

22 591,3

3 736,9

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  

422,1

 

 

 

Сума заборгованості з пов'язаними сторонами в загальній сумі дебіторської заборгованості

110 507,6

 
Склад та суми дебіторської заборгованості, відображені у балансі:

рядок 050 “Довгострокова дебіторська заборгованість” – 5 928,8 тис. грн., з яких:

 • Розрахунки за довгостроковими позиками працівникам Компанії – 307,6 тис. грн.;

 • Довгострокові векселі – 5 621,2 тис. грн.


рядок 160 “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги” – 32 515,3 тис. грн., з яких:

 • Нараховані за договорами страхування страхові платежі, оплата яких здійснюється частинами – 32 515,3 тис. грн.


рядок 180 “Дебіторська заборгованість за виданими авансами” – 51 374,9 тис. грн., з яких:

 • На придбання матеріальних цінностей – 1 813,0 тис. грн.;

 • На ремонт, обслуговування авто, паливо – 25,1 тис. грн.;

 • На проведення семінарів – 1,8 тис. грн.;

 • На рекламу страхових послуг – 36 360,0 тис. грн.;

 • На послуги зв’язку – 17,3 тис. грн.;

 • На послуги по утриманню приміщень – 6 480,9 тис. грн.;

 • На супроводження програмного забезпечення – 75,0 тис. грн.;

 • Юридичні, аудиторські, інформаційно-консультаційні та інші професійні послуги – 4 167,0 тис. грн.;

 • Інша заборгованість – 2 434,8 тис. грн.


рядок 190 “Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів” – 4 571,7 тис. грн., з яких:

 • Розрахунки за нарахованими доходами по депозитних вкладах –  595,8 тис. грн.;

 • Розрахунки за нарахованими доходами у валюті – 217,0 тис. грн.;

 • Розрахунки за нарахованими доходами по облігаціях – 3 758,9 тис. грн.


рядок 210 “Інша дебіторська заборгованість” – 169 781,4 тис. грн., з яких:

 • Розрахунки за претензіями – 1 185,2 тис. грн.;

 • Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків – 1 944,1 тис. грн.;

 • Розрахунки зі страховими агентами – 402,4 тис. грн.;

 • Розрахунки за короткостроковими позиками працівникам Компанії – 51,2 тис. грн.;

 • Розрахунки по нарахованій орендній платі – 879,5 тис. грн.;

 • Розрахунки з перестраховиками щодо їх частки у виплатах – 1 416,8 тис. грн.;

 • Розрахунки з МТСБУ – 45 425,3 тис. грн.;

 • Розрахунки за банківські послуги – 2 199,2 тис. грн.;

 • Розрахунки з банками по депозитних внесках, строк дії яких закінчився – 400,0 тис. грн.;

 • Розрахунки за членськими внесками – 7,0 тис. грн.;

 • Розрахунки з третіми особами за страховими відшкодуваннями – 4 011,9 тис. грн.;

 • Розрахунки з Ядерним страховим Пулом – 561,8 тис. грн.;

 • Розрахунки з державними цільовими фондами – 171,1 тис. грн.;

 • Розрахунки з дочірніми організаціями – 57 885,6 тис. грн.;

 • Розрахунки з пов’язаними особами – 52 622,0 тис. грн.;

 • Розрахунки з працівниками – 4,1 тис. грн.;

 • Розрахунки за компенсаційними виплатами (ЧАЕС) – 43,6 тис. грн.;

 • Інша заборгованість – 570,6 тис. грн.

4.8. Запаси.


Запаси матеріальних цінностей – це активи, які утримуються Компанією для споживання у процесі здійснення діяльності (виконання робіт, надання послуг), а також для забезпечення адміністративних (управлінських) потреб. Запаси визнаються активом, якщо є ймовірність отримання в майбутньому економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням, а вартість запасів може бути достовірно визначена.

Запаси товарно-матеріальних цінностей складаються з:

 • господарських матеріалів (матеріальні цінності, які необхідні для забезпечення діяльності Компанії, а також для ремонту приміщень, інших необоротних активів);

 • малоцінних і швидкозношуваних предметів – предметів, які використовуються Компанією не більше одного року (незалежно від їх вартості).

У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні рахунки бухгалтерського обліку за фактичними цінами придбання, тобто за первісною вартістю, з урахуванням витрат на транспортування від постачальника, податки, збори та інші обов’язкові платежі.

Запаси господарських матеріалів враховуються в бухгалтерському обліку по первісній вартості і переоцінці не підлягають.

Інвентаризація запасів матеріальних цінностей у Компанії проводиться у відповідності з вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України.

При відпуску запасів в експлуатацію та іншому вибутті у Компанії використовуються метод FIFO – «перше надходження-перший видаток».

Компанією використовуються:

- бланки суворого обліку, необхідні для надання послуг зі страхування (страхові поліси суворої звітності тощо);

- бланки суворого обліку, необхідні для здійснення господарських операцій (чекові книжки, трудові книжки та вкладиші до них, ліцензії тощо).

Придбані бланки суворого обліку оприбутковуються в умовній оцінці, визначеній нормативними документами, для обліку на позабалансовому рахунку або за вартістю придбання, якщо нормативними документами вартість бланків суворого обліку не встановлено, на позабалансовому рахунку 08.1 "Бланки суворої звітності на складі".

Одночасно з оприбуткуванням на позабалансових рахунках, придбані бланки суворого обліку відображаються на балансовому рахунку 20.9 "Інші матеріали" за вартістю придбання.

Балансова вартість запасів на 31.12.2012 року наведена в таблиці:

ЗАПАСИ

 

Найменування показника 

Балансова вартість на кінець року, тис. грн.

Сировина і матеріали 

5 079,8

Паливо 

124,0

Тара і тарні матеріали 

1,0

Будівельні матеріали 

2,5

Запасні частини 

150,2

Малоцінні та швидкозношувані предмети 

381,6

Товари 

134,3

Разом 

5 873,4

з них - активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) 

25,7


^ 4.9. Фінансові інвестиції.


Фінансові інвестиції первісно оцінюються за собівартістю.

Фінансові інвестиції Компанії, які придбані з метою подальшої реалізації, оцінюються і відображаються у бухгалтерському обліку за справедливою (біржовою) вартістю.

Фінансові інвестиції Компанії в асоційовані підприємства на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі.

Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображається у складі доходів або втрат від участі в капіталі.

Фінансові інвестиції, що утримуються Компанією до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій.

Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій амортизується протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації премії відображається у складі фінансових витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.

Склад і суми фінансових інвестицій:

- фінансові інвестиції за методом участі в капіталі – 144 674,0 тис. грн.;

- акції – 94 970,9 тис. грн.;

- облігації – 24 834,0 тис. грн.

^ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

 

 

Найменування показника 

За рік, тис. грн.

На кінець року, тис. грн.

довгострокові 

поточні 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 

-

-

-

дочірні підприємства 

4 912,7

144 674,0

-

спільну діяльність 

-

-

-

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 

-

-

-

акції 

5 956,6

94 970,9

-

облігації 

-

24 834,0

-

інші 

-

-

-

Разом (розд. А + розд. Б) 

10 869,3

264 478,9

-

З рядка 045 графа 4 Балансу 

 

 

 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

 

 
за собівартістю

38 823,1

 
за справедливою вартістю

80 981,8

 
за амортизованою собівартістю 

-

 
З рядка 220 графа 4 Балансу 

 

 
Поточні фінансові інвестиції відображені: 

 

 
за собівартістю 

-

 
за справедливою вартістю 

-

 
за амортизованою собівартістю 

-

 1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconПримітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта”
«Оранта» (далі – Компанія) створена відповідно до Постанови кму від 07. 09. 1993 р. №709 «Про створення Національної акціонерної...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "стома" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності
Баланс станом на 31. 12. 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Примітки...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconПримітки до річної фінансової звітності
Підприємство Державна компанiя з експорту та iмпорту продукцiї i послуг вiйськового та Дата 2013. 01. 01
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconЗвіт про фінансовий стан), складений за мсфз станом на 30. 06. 2014 року (у тисячах гривень) актив код рядка № при-мітки На 31. 12. 201 3
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” icon3 жовтня ат «банк тураналем» придбав акції найбільшої страхової компанії україни – наск «оранта»
Ржавного пакету акцій української національної акціонерної страхової компанії «Оранта» (надалі наск «Оранта»). В конкурсі приймали...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconНаказ №5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається)
Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconНаказ №5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається)
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” icon12. 03. 2009 наск "Оранта" прямое страхование через компанию "Оранта-Онлайн"
Отметим, что отлаженный бизнес-процесс позволяет оформлять и подписывать договора страхования по всей сети дирекций наск "Оранта"...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconНаск "Оранта" сменила акционеров
Наск "Оранта" соответственно. Ранее "Оранта" заявляла о покупке 45% ее акций бизнесменом Николаем Лагуном в ходе допэмиссии на 600,1...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconЗвіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки
Примітки до фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства „бта банк” за станом на кінець дня
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи