Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” icon

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта”НазваПримітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта”
Сторінка2/7
Дата конвертації08.05.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7


4.3. Операції з пов’язаними сторонами.


Пов’язаними сторонами Компанії вважаються:

 • підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом Компанії;

 • підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над Компанією або суттєво впливають на її діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

В процесі оцінки операцій між пов’язаними сторонами Компанія використовує:

 • метод порівнюваної неконтрольованої ціни (застосовується ціна, яка визначається за ціною на аналогічну готову продукцію (товари, роботи, послуги), що реалізується не пов’язаному з продавцем покупцеві за звичайних умов діяльності);

 • метод «витрати плюс», згідно з яким застосовується ціна, що складається з собівартості готової продукції (товарів, робіт, послуг), яку визначає продавець, і відповідної націнки.


Перелік пов’язаних сторін Компанії на 31.12.2012 року:

 • провідний управлінський персонал;

 • дочірні та асоційовані підприємства, зокрема:

   • ПрАТ «Концерн Оранта»;

   • АТ «СК «Оранта –Життя»;

   • ТОВ «Гарант – АСІСТАНС»;

   • ^ ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПІСЛЯАВАРІЙНОГО ЗАХИСТУ «ЕКСПЕРТ-СЕРВІС»;

   • ТОВ «Оранта Онлайн»;

 • Інші пов’язані особи:

   • ТОВ «ІМГ Інтернешнл холдинг компані».

У звітному періоді з пов’язаними сторонами здійснювались розрахунки по операціях з оренди основних засобів, автотранспортних засобів, по операціях за асистанські та агентські послуги, поворотної фінансової допомоги.

Види та обсяги операцій, які здійснювались з пов’язаними особами протягом 2012 року, наведені в таблицях нижче:


Показники

Провідний управлінський персонал

Дочірні та асоційовані компанії

Інші пов'язані особи

Всього

Залишок дебіторської заборгованості з пов'язаними особами на 31.12.2012 р. (тис. грн.) за:

 

 

 

 

- операційну оренду

 

14 313,7

112,6

14 426,3

- інші професійні послуги

 

41 181,9

52 509,4

93 691,3

- фінансову допомогу

 

2 390,0

 

2 390,0

РАЗОМ

 

 57 885,6

 52 622,0

110 507,6

Залишок кредиторської заборгованості з пов'язаними особами на 31.12.2012 р. (тис. грн.) за:

 

 

 

 

- операційну оренду

 

431,9

 

431,9

- інші професійні послуги

 

20,8

 

20,8

РАЗОМ

 

 452,7

 

452,7

Витрати за 2012 р. (тис. грн.) за:

 

 

 

 

- операційну оренду

126,6

6 673,9

 

6 800,5

- інші професійні послуги

 

2 019,8

 

2 019,8

РАЗОМ

 126,6

 8 693,7

 

8 820,3

Доходи за 2012 р. (тис. грн.) за:

 

 

 

 

- операційну оренду

 

388,9

25,6

414,5

РАЗОМ

 

 388,9

 25,6

414,5


4.4. Основні засоби.


Основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням інвентаризаційної комісії, більше року і вартість якого дорівнює або більше 2500 грн.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення в експлуатацію основних засобів.

Амортизація інших малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання (експлуатації) в розмірі 100 відсотків вартості об’єкта.


Діапазон строків корисного використання становить:

 • будинки та споруди 25-50 років;

 • машини та обладнання 3-10 років;

 • транспортні засоби 3-8 років;

 • інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4-10 років;

 • інші 3-10 років.

Річні норми амортизації:

 • будинки та споруди 2,0-4,0%;

 • машини та обладнання 10,0-33,3%;

 • транспортні засоби 12,5-33,3%;

 • інструменти, прилади, інвентар (меблі) 10,0-25,0%;

 • інші 10,0-33,3%.

Період корисного використання необоротного активу і, відповідно, сума його амортизації можуть бути змінені згідно наказу по Компанії.

Витрати, які здійснюються для підтримання основних засобів в придатному до використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від їх використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Ліквідаційна вартість основних засобів та інших матеріальних необоротних активів не розраховується, і для цілей амортизації застосовується її нульове значення.

Компанією було проведено ринкову оцінку вартості об’єктів нерухомості станом на 30.11.2012 року. Оцінка проводилась відповідно до договору № 117/12 від 30.11.2012р. незалежним експертом ТОВ Консультаційний центр «Анбер» (сертифікат № 9462/10 від 25.03.2010 р., діє до 25.03.2013 р.). Результати переоцінки нерухомості були затверджені наказом Голови Правління НАСК «Оранта» № 898 від 29.12.2012 р. та відображені у обліку та фінансовій звітності за 2012 рік. Результати переоцінки склали:

 • дооцінка первісної вартості основних засобів (крім інвестиційної нерухомості) – 43 131,1 тис. грн.;

 • уцінка інвестиційної нерухомості – 542,4 тис. грн.;

 • дооцінка зносу – 32 372,7 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів, що утримуються для продажу на кінець звітного року, становить 133,5 тис. грн. Основними засобами, що утримуються для продажу, є нерухомість.

Залишкова вартість об’єктів нерухомого майна, які передані в операційну оренду, складає 43 746,4 тис. грн.

Вартість основних засобів, прийнятих в операційну оренду, складає 78 813,8 тис.грн.

Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів на 31.12.2012 року складає 55 257,4 тис. грн.

Нерухоме майно, що перебуває у заставі станом на 31.12.2012 р. за іпотечними договорами, укладеними з ПАТ «Укрсоцбанк» (дог. № 06.2-130712/003, дог. № 06.2-130712/004, дог. № 06.2-130712/005, дог. № 06.2-130712/006 від 13.07.2012 р.), наведене в таблиці:

Найменування

Адреса

Загальна площа

Первісна вартість на 31.12.2012, грн.

Накопичена амортизація на 31.12.2012, грн.

Залишкова вартість на 31.12.2012, грн

1

2

3

4

5

6

Службове приміщення

м. Київ, вул. Грушевського, 34/1, кв. 1

51,70

1 256 921,00

 

1 256 921,00

Інвестиційна нерухомість - Адмінприміщення

м. Луцьк, вул. Прогресу, № 7, літ. А-3

301,50

2 435 825,21

 

2 435 825,21
1

2

3

4

5

6

Адмінприміщення

м. Луцьк, вул. Прогресу, № 7, літ. А-3

883,90

12 526 816,65

5 385 768,86

7 141 047,79

Адмінприміщення

м. Тернопіль, вул. Стадникової, 1, літ. А

642,50

8 757 516,47

1 390 842,47

7 366 674,00

Інвестиційна нерухомість - Службове приміщення

м. Чернігів, вул. Горького, буд. 23, літ. А-4

735,50

5 977 106,89

 

5 977 106,89

Службове приміщення

м. Чернігів, вул. Горького, буд. 23, літ. А-4

1 240,70

14 824 997,34

4 742 337,23

10 082 660,11

Гараж

м. Чернігів, вул. Горького, буд. 23, літ. Б-1

58,20

191 302,07

75 509,07

115 793,00

Сарай

м. Чернігів, вул. Горького, буд. 23, літ. Б1-1

18,80

57 583,93

24 070,93

33 513,00

Разом

46 028 069,56

11 618 528,56

34 409 541,00


Капітальні інвестиції, які обліковуються на балансі Компанії на 31.12.2012 року, наведені нижче по видах інвестицій:


Капітальні інвестиції, тис. грн.

За рік 

На кінець року 

Капітальне будівництво 

74,1

204,5

Придбання (виготовлення) основних засобів 

322,0

1 809,2

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 

339,6

35,4

Придбання (створення) нематеріальних активів 

2 059,0

-

Разом 

2 794,7

2 049,1
1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconПримітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта”
«Оранта» (далі – Компанія) створена відповідно до Постанови кму від 07. 09. 1993 р. №709 «Про створення Національної акціонерної...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "стома" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності
Баланс станом на 31. 12. 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Примітки...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconПримітки до річної фінансової звітності
Підприємство Державна компанiя з експорту та iмпорту продукцiї i послуг вiйськового та Дата 2013. 01. 01
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconЗвіт про фінансовий стан), складений за мсфз станом на 30. 06. 2014 року (у тисячах гривень) актив код рядка № при-мітки На 31. 12. 201 3
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” icon3 жовтня ат «банк тураналем» придбав акції найбільшої страхової компанії україни – наск «оранта»
Ржавного пакету акцій української національної акціонерної страхової компанії «Оранта» (надалі наск «Оранта»). В конкурсі приймали...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconНаказ №5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається)
Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconНаказ №5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається)
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” icon12. 03. 2009 наск "Оранта" прямое страхование через компанию "Оранта-Онлайн"
Отметим, что отлаженный бизнес-процесс позволяет оформлять и подписывать договора страхования по всей сети дирекций наск "Оранта"...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconНаск "Оранта" сменила акционеров
Наск "Оранта" соответственно. Ранее "Оранта" заявляла о покупке 45% ее акций бизнесменом Николаем Лагуном в ходе допэмиссии на 600,1...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта” iconЗвіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки
Примітки до фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства „бта банк” за станом на кінець дня
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи