Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» icon

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»НазваЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Сторінка1/4
Дата конвертації21.08.2014
Розмір1.19 Mb.
ТипЗакон
джерело
  1   2   3   4


Проект
Внесено Кабінетом Міністрів України
М. Азаров
«___»____________ 2013 року


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України

«Про наукову і науково-технічну діяльність»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 165, 1993 р., № 17, ст. 184, 1994 р., № 41, ст. 376, 1995 р., № 13, ст. 85, 1996 р., № 3, ст. 11, 1997 р., № 8, ст. 62, 1999 р., № 2-3, ст. 20, 2000 р., № 28, ст. 223, 2002 р.,
№ 12-13, ст. 92, № 30, ст. 205, 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 24, ст. 158, № 37, ст. 300, 2004 р., № 6, ст. 38, № 14, ст. 198, № 17-18, ст. 250, № 15, ст. 228, № 16, ст. 238, 2005 р., № 2, ст. 26, № 5, ст. 121, 2006 р., № 1, ст. 18, № 9, № 10-11 ст. 96, № 22, ст. 199, № 47, ст .463, 2007 р., № 7-8, ст. 66, 2008 р., № 5-6, № 7-8, ст. 78, 2010 р., № 8, ст. 59, № 41-42, № 43, № 44-45, ст. 529, 2011 р., № 22, ст. 148,
2012 р., № 12-13, ст. 82, № 15, ст. 101, 2013 р., № 19-20, ст. 184), виклавши його у такій редакції:

^ «ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про наукову і науково-технічну діяльність»


Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку наукової і науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку.Закон спрямований на розвиток науки і техніки та ефективне використання науково-технічного та кадрового потенціалу науки, прискорене інтегрування її надбань у культурну та освітню сфери, галузі, що забезпечують міжнародну конкурентоспроможність і національну безпеку України.Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід'ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу людини і громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.
Р о з д і л I^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
наука – сфера діяльності людини, спрямована на одержання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи чи суспільства тощо) об'єктивних нових знань про навколишній світ, основою якої є збір, постійне оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують природні або суспільні явища, які досліджуються, та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг;
наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування. Основними її видами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;
науково-технічна діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань для вирішення технологічних, інженерних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших проблем. Основними її видами є прикладні наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки.Основними формами науково-технічної діяльності є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання;
науково-педагогічна діяльність – педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації, пов'язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю;
науково-організаційна діяльність – діяльність, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності;
фундаментальні наукові дослідження – вид наукової (теоретичної та (або) експериментальної) діяльності, спрямованої на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.Результатом фундаментальних наукових досліджень є гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо;
прикладні наукові дослідження – вид наукової і науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання і використання нових знань для практичних цілей.Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо розв’язання невідкладних науково-технічних та суспільних завдань;
вчений – фізична особа , яка проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні (прикладні) результати;
молодий вчений – вчений віком до 35 років, який має повну вищу освіту;

молодий вчений - вчений віком до 30 років якщо він не має наукового ступеня, вчений віком до 35 років якщо він має ступінь кандидата наук, та вчений віком до 40 років якщо він має ступінь доктора наук;

науковий працівник – вчений, що має повну вищу освіту, за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації у випадках, визначених законодавством;
науково-педагогічний працівник – науковий працівник, який за основним місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації;
наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна) установа (далі – наукова установа) – юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт;науковий підрозділ – структурний підрозділ юридичної особи, основним завданням якого відповідно до положення про підрозділ є здійснення наукової та (або) науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, і більше половини чисельного складу працівників якого становлять посади наукових працівників;
наукова (науково-технічна) робота – проведення досліджень з метою одержання наукового (науково-технічного) результату;

наукова (науково-технічна, науково-дослідна) робота – проведення досліджень з метою одержання наукового (науково-технічного) результату;

коментар: поняття «науково-дослідної роботи» досить поширене, усі проекти в рамках міжнародної співпраці іменуються саме так. в цьому ж законі воно не відображене


науковий (науково-технічний) проект – комплекс заходів, пов‘язаних із забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням конкретних наукових досліджень та (або) науково-технічних розробок, оформлений у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування, організації та управління реалізацією проекту;
науковий результат – нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо;
науково-технічний (прикладний) результат – одержані в процесі прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику.Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, дослідного зразка, об’єкта права інтелектуальної власності, проекту нормативно-правового акта або науково-методичних документів тощо;
науково-технічні (експериментальні) розробки – вид науково-технічної діяльності, що базується на існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень чи практичного досвіду, та пов'язана з доведенням таких знань до стадії їх практичного використання.Результатом науково-технічних (експериментальних) розробок є нові матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об’єкти права інтелектуальної власності і надання нових послуг або істотне вдосконалення тих, що вже виробляються (надаються) чи введені в дію;
науково-технічні послуги – діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентування, ліцензування, стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного консультування тощо, що пов’язана з аналізом, обробкою, супроводженням тощо результатів наукових досліджень та науково-технічних розробок та сприяє одержанню, поширенню та використанню наукових знань.Науково-технічні послуги не є науковими дослідженнями та науково-технічними розробками;
наукова (науково-технічна) продукція – науковий та (або) науково-технічний (прикладний) результат, що призначений для реалізації;
грант – фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі державою, юридичними, фізичними особами і міжнародними організаціями, які отримали право на надання грантів на території України, для проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранту;

грант – фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі державою, юридичними, фізичними особами та (або) міжнародними організаціями, які отримали право на надання грантів на території України, для проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранту;

коментар: важко уявити, що фінансування може бути отримане одночасно від усіх перерахованих суб’єктів


науково-технічний (науково-технологічний) комплекс (кластер) – це найменування об‘єднання установ, організацій, підприємств, що проводить єдину науково-технічну (науково-технологічну) політику, спільно використовує науково-дослідну, дослідно-конструкторську, технологічну, дослідно-експериментальну та науково-виробничу базу, забезпечує повне або часткове відтворення інноваційного процесу: від формулювання ідеї і проведення наукових досліджень до виготовлення дослідного зразка, випуску дослідної партії та реалізації на ринку продукції.
Стаття 2. Мета і завдання
1. Метою цього Закону є врегулювання відносин, пов'язаних з науковою і науково-технічною діяльністю, та створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів для забезпечення розвитку усіх сфер суспільного життя.
2. Основними завданнями цього Закону є визначення:правового статусу суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності, матеріальних та моральних стимулів забезпечення престижності та зумовленої суспільними потребами пріоритетності цієї сфери людської діяльності, залучення до неї інтелектуального потенціалу нації;економічних, соціальних та правових гарантій наукової і науково-технічної діяльності, свободи наукової творчості;основних цілей, напрямів та принципів державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;повноважень органів державної влади щодо здійснення державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності.
Стаття 3. Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність
1. Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у процесі здійснення такої діяльності.Стаття 4. Мова у сфері наукової та науково-технічної діяльностіВикористання мов у сфері наукової та науково-технічної діяльності регламентується Законом України «Про засади державної мовної політики».  1   2   3   4Схожі:

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №12, ст. 165, 1993 р., №17,...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconПоложення (норми) чинного Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» Верховна Рада України постановля є

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» Верховна Рада України постановля є

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» Верховна Рада України постановля є

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» Верховна Рада України постановля є

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» Верховна Рада України постановля є

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» Верховна Рада України постановля є

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» Верховна Рада України постановля є

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» Верховна Рада України постановля є

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи