Примітки до річної фінансової звітності icon

Примітки до річної фінансової звітностіНазваПримітки до річної фінансової звітності
Дата конвертації04.05.2013
Розмір188.71 Kb.
ТипДокументи
джерело

КОДИ

Підприємство Державна компанiя з експорту та iмпорту продукцiї i послуг вiйськового та Дата 2013.01.01

спецiального призначення "Укрспецекспорт" за ЄДРПОУ 21655998

Територія ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ за КОАТУУ 8039100000

Орган державного управління Секретаріат Кабінету Міністрів України за СПОДУ 6134

Організаційно-правова форма Державне підприємство за КОПФГ 140

господарювання за КВЕД 46.90

Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля

Одиниця виміру: тис. грн. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік

^ I. Нематеріальні активи Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних Код Залишок на Надійшло Переоцінка (до- Вибуло за рік Нараховано Втрати від Інші зміни за рік Залишок на

активів рядка початок року оцінка +, уцінка -) кінець року

за рік амортизації зменшення

первісна накопи- первісної накопи- первісна накопи- за рік первісної накопи- первісна накопи-

(переоцін чена (пере- чена (пере- чена корисності (пере- чена (пере- чена

ена) аморти- оціненої) аморти- оцінена) аморти- оціненої) аморти- оцінена) аморти-

вартість зація вартості зація вартість зація за рік вартості зація вартість зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування природними 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ресурсами

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на об'єкти промислової 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

власності

Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші нематеріальні активи 070 1982 1155 151 0 0 30 30 180 0 0 0 2103 1305

Разом 080 1982 1155 151 0 0 30 30 180 0 0 0 2103 1305

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

2012 р. © SMA 21655998

^ II. Основні засоби

Код Залишок на Переоцінка Вибуло за рік Нарахо- Втрати від Інші зміни за рік Залишок на у тому числі

Групи матеріальних рядка початок року Надійшло (дооцінка +, вано кінець року

активів уцінка -) аморти- змен- одержані за передані в оперативну

за рік зації шення фінансовою орендою оренду

за рік корис-

первісна знос первісної зносу первісна знос ності первісної зносу первісна знос первісної зносу первісна знос

(пере- (пере- (пере- (пере- (пере- (пере- (пере-

оцінена) оціненої) оцінена) оціненої) оцінена) оціненої) оцінена)

вартість вартість вартість вартість

вартості вартості вартості

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капітальні витрати на 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

поліпшення земель

Будинки, споруди та 120 96114 52616 4826 0 0 2588 1386 2389 0 0 0 98352 53619 0 0 0 0

передавальні пристрої

Машини та обладнання 130 9056 6187 819 0 0 0 0 928 0 0 0 9875 7115 0 0 0 0

Транспортні засоби 140 15545 13183 280 0 0 109 109 1244 0 0 0 15716 14318 0 0 0 0

Інструменти, прилади, 150 2137 1432 372 0 0 0 0 219 0 0 0 2509 1651 0 0 0 0

інвентар (меблі)

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші основні засоби 180 5583 4123 43 0 0 0 0 371 0 0 0 5626 4494 0 0 0 0

2012 р. © SMA 21655998

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Малоцінні необоротні 200 301 301 79 0 0 0 0 77 0 0 0 380 378 0 0 0 0

матеріальні активи

Тимчасові (нетитульні) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

споруди

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші необоротні 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

матеріальні активи

Разом 260 128736 77842 6419 0 0 2697 1495 5228 0 0 0 132458 81575 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 16208

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

2012 р. © SMA 21655998Схожі:

Примітки до річної фінансової звітності iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "стома" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності
Баланс станом на 31. 12. 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Примітки...
Примітки до річної фінансової звітності iconЗвіт про фінансовий стан), складений за мсфз станом на 30. 06. 2014 року (у тисячах гривень) актив код рядка № при-мітки На 31. 12. 201 3
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примітки до річної фінансової звітності iconНаказ №5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається)
Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів...
Примітки до річної фінансової звітності iconНаказ №5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається)
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою...
Примітки до річної фінансової звітності iconПримітки до річної фінансової звітності за 2012 рік наск “Оранта”
«Оранта» (далі – Компанія) створена відповідно до Постанови кму від 07. 09. 1993 р. №709 «Про створення Національної акціонерної...
Примітки до річної фінансової звітності iconПримітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2012 рік Групи компаній наск “Оранта”
«Оранта» (далі – Компанія) створена відповідно до Постанови кму від 07. 09. 1993 р. №709 «Про створення Національної акціонерної...
Примітки до річної фінансової звітності iconЗвіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки
Примітки до фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства „бта банк” за станом на кінець дня
Примітки до річної фінансової звітності iconДо уваги керівників та головних бухгалтерів підприємств! Редакція бюлетеня «Бюлетень. Цінні папери України»
Вартість публікації п’яти форм річної фінансової звітності та аудиторського звіту в обсязі до 5 газетних сторінок
Примітки до річної фінансової звітності iconПро затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) наказ у ю
Затвердити Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, схвалені
Примітки до річної фінансової звітності iconДовідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади
Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. №419, із змінами,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи