Рішення «Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста» icon

Рішення «Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста»НазваРішення «Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста»
Дата конвертації19.08.2014
Розмір67.61 Kb.
ТипРішення
джерело

А н а л і з

регуляторного впливу проекту рішення

«Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста»
Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста » (надалі - Аналіз) підготовлений відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту рішення міської ради.

У процесі підготовки Аналізу було здійснено наступне.

1. Визначена проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, яка полягає у наступному.

Організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади, а також майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо цього майна регулюються, перш за все, Законом України „Про оренду державного та комунального майна”, положення якого є нормами спеціального права у регулюванні правових відносин щодо оренди об’єктів права комунальної власності, Цивільним та Господарським кодексами України. а також іншими нормативно-правовими актами України.

Відповідно до ч.2 ст.10 Закону України „Про оренду державного та комунального майна” укладений сторонами договір оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади, в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди такого майна. При цьому зазначеною правовою нормою регламентовано, що типові договори оренди майна, яке перебуває у комунальній власності, затверджують відповідні органи місцевого самоврядування.

Однією з істотних умов договору оренди комунального майна, визначених у ст. 10 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” є відновлення орендованого майна. Відповідно до п.2 ст. 18-1 цього Закону капітальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться орендодавцем або іншим балансоутримувачем цього майна за його рахунок, якщо інше не встановлено договором. Статтею 27 Закону встановлено: Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення

в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди.

Таким чином, з метою ефективності використання комунального майна, забезпечення надходжень орендних платежів шляхом договірного регулювання пропонується вирішити питання щодо умов відновлення орендованого майна - проведення капітального ремонту та здійснення невід'ємних поліпшень за згодою орендодавця без відшкодування вартості таких робіт. Для реалізації зазначеної мети необхідно внести зміни до Типового договору оренди комунального майна.

Також внесення змін потребують умови Типового договору щодо порядку визначення орендної плати залежно від способу визначення вартості майна. (проведення незалежної чи стандартизованої оцінки)

2. Визначена ціль державного регулювання, а саме – на підставі відповідного типового договору оренди визначено істотні умови, за яких будуть укладатися договори оренди щодо певних об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Ізяслава. Це дасть можливість фізичним та юридичним особам, які бажають отримати в оренду певні об’єкти, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, заздалегідь ознайомитись з договірними умовами користування таким майном, а також з правами та обов’язками орендаря та орендодавця такого майна.

3. Визначені та оцінені усі прийнятні альтернативні способи досягнення вищезазначеної цілі.

Досягнення вищезазначеної цілі можливо шляхом 2-х способів, якими є:

1) внесення змін до затвердженого Типового договору оренди нерухомого (індивідуально визначеного) майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста ;

2) поширення на договори оренди об’єктів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Ізяслава, положень Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 №1774.

Із вищезазначених способів перевага була віддана першому способу, оскільки саме при внесенні змін до затвердженого Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста, повною мірою будуть враховані особливості договірних умов оренди певного(их) об’єкту(ів) права комунальної власності.

4. Був визначений механізм, який пропонується застосувати для розв’язання вищезазначеної проблеми та відповідні заходи, які полягають у наступному:

- внесенні змін до затвердженого Типового договору оренди нерухомого(індивідуально визначеного) майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста, шляхом викладення його у новій редакції;

- зазначення того, що за згодою сторін у договорах оренди, які укладаються за участю міської ради або підприємств, установ чи організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, щодо певного(их) об’єкту(ів) права комунальної власності територіальної громади міста, крім істотних умов, передбачених вказаним типовим договором, сторонами можуть бути передбачені й інші умови, які не суперечать чинному законодавству України;

- визначенні того, що зазначений регуляторний акт не стосується земельних ділянок, житла та цілісних майнових комплексів підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Ізяслава, або їх структурних підрозділів.

При описанні способів досягнення цілей зазначеного регулювання дотримано принципи Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, тому очікується їх висока ефективність.

5. Розглянуті можливості досягнення вищезазначених цілей у разі прийняття вказаного регуляторного акта.

На виконання зазначеного регуляторного акту можуть впливати зовнішні фактори, серед яких є негативні та позитивні.

З найголовніших негативних обставин треба назвати нестабільність економічних процесів держави, постійна зміна законодавства України, що регулює орендні відносини комунального майна.

З позитивних обставин треба назвати, перш за все, досвід в сфері орендних правовідносин та порядку укладення договорів користування відносно нерухомого майна права комунальної власності територіальної громади м.Ізяслава, який мають посадові особи виконкому міської ради

Вимоги цього регуляторного акта в повному обсязі можуть бути впроваджені та виконані органами місцевого самоврядування.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта буде здійснюватися відповідно до вимог діючого законодавства.

Передбачається високий рівень впровадження та виконання вимог вищезазначеного регуляторного акта органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

В результаті дії цього регуляторного акта не передбачається настання будь-якої шкоди, оскільки запропонованій редакції типового договору відповідальність учасників договірних відносин передбачається лише у разі невиконання або неналежне виконання цими учасниками своїх договірних зобов’язань та лише у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. Визначені очікувані результати прийняття регуляторного акта, головним з яких є розробка нової редакції Типового договору, що відповідав би у повній мірі ефективності використання та розпорядження комунальним майном, як орієнтиру для укладення договору оренди комунального майна..

Вигодою прийняття даного регуляторного акту є встановлення з урахуванням діючого законодавства єдиного зразка для укладення договору оренди для всього майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста.

З прийняттям регуляторного акту очікуються наступні витрати: витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог регуляторного акта, час, який буде затрачатися учасниками договірних правовідносин в період укладання договору оренди.

7. Строк дії запропонованого регуляторного акта є необмежений. Передбачається можливість внесення до нього змін та його скасування (окремих його положень) у разі зміни чинного законодавства України та з інших поважних причин.

8. Визначені показники результативності регуляторного акта, якими на протязі різних періодів після набрання чинності зазначеного регуляторного акта будуть:

- кількість укладених договорів на передачу в оренду нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Ізяслава;

- розмір орендної плати за цими договорами ;

- рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб щодо основних положень даного регуляторного акта;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться фізичних та юридичних осіб як учасниками відповідних договірних відносин, пов’язаних з виконанням вимог цього акта.

9. Визначені заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, а саме зазначене відстеження буде здійснюватися шляхом використання статистичних даних щодо показників, зазначених у п. 8 даного аналізу, виконкомом міської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності даним регуляторним актом, повторне - через рік з дня набрання чинності даним регуляторним актом, періодичні - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності даного регуляторного акта.Схожі:

Рішення «Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста» iconРішення «Про затвердження типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста»
Перебуває у комунальній власності територіальної громади міста (надалі Аналіз) підготовлений відповідно до вимог Закону України „Про...
Рішення «Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста» iconПро затвердження Типового договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста
З метою вдосконалення правового регулювання орендних відносин та забезпечення підвищення ефективності використання майна, що належить...
Рішення «Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста» iconРішення №39 сорокової сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 24 квітня 2013 року
Про внесення змін до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності...
Рішення «Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста» iconРішення Х lv І сесії V і скликання від 21 лютого 2013 року №47 VI про подовження дії договору оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія по вул. Івана Франка, буд. №5
Балаклія та Методики розрахунку І порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної...
Рішення «Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста» iconРішення №4 двадцять шостої (позачергової) сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 02 липня 2012 року
Про внесення змін до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності...
Рішення «Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста» iconРішення Ізяславської міської ради "Про внесення змін до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду нерухомого майна, що перебуває в комунальній
Про внесення змін до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності...
Рішення «Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста» iconПро затвердження Типової форми договору оренди
...
Рішення «Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста» iconРішення ХХХІХ сесії V і скликання від 27 вересня 2012 року №519 VI про подовження дії договору оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія по вул. І. Франка, буд. №3
Цивільного кодексу України, Рішення XLVI сесії V скликання від 20. 11. 2008р. «Про передачу на баланс Управлінню житлово-комунального...
Рішення «Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста» iconПоложення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Ізяслава, затвердженого рішенням 17 сесії міської ради від 04. 12. 2007 року, Ізяславська міська рада вирішил а
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває...
Рішення «Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста» iconПоложення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Ізяслава
Керуючись статтями 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи